Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
METODOLOGIA I TIC PER A L'ESTUDI DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se centra en la metodología de la investigación en lengua y literatura española e hispanoamericana, así como en el conocimiento y el uso de las estrategias metodológicas que ofrecen las TIC para el estudio de dichas materias; asimismo, muestra las herramientas y aplicaciones más adecuadas para llevar a cabo tareas docentes e investigadoras en estas áreas de conocimiento.

Los materiales teóricos y prácticos estarán a disposición del alumnado en la plataforma seleccionada por el profesorado correspondiente.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals:

 • Demostrar coneixement dels elements contextuals implicats en l'ús de les TIC.
 • Analitzar els avantatges i desavantatges de l'ús de les TIC per a la cerca, creació i recerca de recursos per a l'estudi de la llengua espanyola i les seues literatures.
 • Conèixer estratègies de cerca i organització de recursos de llengua espanyola en Internet.
 • Conèixer estratègies de cerca i organització de recursos de literatura espanyola i hispanoamericana en Internet.
 • Reconèixer el valor afegit que aporten les TIC per a l'estudi en llengua espanyola i les seues literatures.
 • Analitzar els recursos sobre llengua espanyola realitzats amb aplicacions TIC.
 • Analitzar els recursos sobre literatura espanyola i hispanoamericana realitzats amb aplicacions TIC.
 • Reconèixer les característiques, l'estructura i els continguts dels recursos de llengua espanyola realitzats amb TIC.
 • Reconèixer les característiques, estructura i continguts dels recursos de literatura espanyola i hispanoamericana realitzats amb TIC.
 • Valorar el canvi d'actitud que implica l'ús de les TIC per a estudiar la llengua espanyola i les seues literatures.
 • Conèixer tècniques d'avaluació de recursos de llengua espanyola elaborats amb TIC.
 • Identificar els elements que han d'integrar-se en un recurs sobre llengua espanyola elaborat amb TIC.
 • Identificar els elements que han d'integrar-se en un recurs sobre literatura espanyola o hispanoamericana elaborat amb TIC.
 • Comprendre l'evolució d'Internet del web 1.0 al 2.0 i les implicacions en l'estudi la llengua espanyola i les seues literatures.
 • Conèixer tècniques d'avaluació de materials i recursos multimèdia.

Procedimentals:

 • Manejar adequadament, i segons els contextos, la terminologia pròpia de les TIC.
 • Utilitzar Internet com a font de recursos sobre llengua espanyola i les seues literatures i lloc per a crear-los i compartir-los.
 • Diferenciar els recursos TIC per a treballar en els diversos nivells d'anàlisi lingüística.
 • Seleccionar, segons objectius i context, les eines, els recursos i els materials de la web més adequades per a estudiar la llengua espanyola i les seues literatures.
 • Manejar amb habilitat les eines TIC per a la creació i l'estudi de recursos sobre llengua espanyola.
 • Manejar amb habilitat les eines TIC per a la creació i estudi de recursos sobre literatura espanyola i hispanoamericana.
 • Aplicar pautes metodològiques en el disseny i ús de recursos sobre llengua espanyola.
 • Aplicar pautes metodològiques al disseny i ús de recursos sobre literatura espanyola i hispanoamericana.
 • Dissenyar recursos TIC sobre llengua espanyola i les seues literatures.
 • Triar les eines TIC més adequades per a estudiar la llengua espanyola i les seues literatures.
 • Diferenciar els recursos i serveis del web 1.0, 2.0, etc.
 • Seleccionar, segons objectius i context, les eines, els recursos i els materials del web 1.0 i 2.0 més adequats per a estudiar la llengua espanyola i les seues literatures.
 • Manejar amb habilitat les eines multimèdia (àudio, vídeo, imatge, text, presentacions) que ofereix Internet.
 • Aplicar pautes metodològiques al disseny i ús de materials multimèdia.
 • Fer una presentació multimèdia amb imatge, àudio, vídeo o so com a suport per a una exposició.
 • Avaluar, amb criteris específics, la qualitat tècnica dels recursos sobre llengua espanyola i les seues literatures dissenyats amb eines TIC.

Actitudinals:

 • Manifestar una actitud crítica i assenyada davant l'ús de les TIC en els estudis sobre llengua espanyola i les seues literatures.
 • Mantenir una actitud constant d'actualització de coneixements i habilitats relacionats amb l'àmbit professional.
 • Tenir una actitud  flexible i comprensiva davant la diversitat de teories, tendències i metodologies que modelen l'ús de les TIC.
 • Ser un professional autònom amb capacitat per a adaptar-se a diferents contextos i projectes.
 • Treballar de forma interdisciplinària.
 • Demostrar responsabilitat i compromís en les tasques individuals i col·laboratives, amb una participació activa, constructiva i cortesa.
 • Compartir les iniciatives, els coneixements i els avanços aconseguits sobre les TIC, per a establir un clima de confiança en un grup de treball.
 • Actuar objectivament davant situacions noves o complexes que facen ús de les TIC.
 • Desenvolupar una actitud crítica d'autoavaluació i autocorreció quant al que s'ha produït.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer el valor que aportan las TIC para el estudio de la lengua y la literatura española, así como las herramientas y aplicaciones más adecuadas para el trabajo en estas áreas de conocimiento.

 

 

Dades generals

Codi: 31552
Professor/a responsable:
LAVALE ORTIZ, RUTH MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3

Estudis en què s'imparteix