Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTÒRIA DE L'ESPECTACLE: TEATRE I CINEMA EN L'ESPANYA CONTEMPORÀNIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El módulo II se organiza en materias optativas que permiten al alumnado trazar un itinerario de formación específico. De esta forma, el alumnado ampliará su competencia investigadora en la medida que complemente y amplie los conocimientos adquiridos en el Grado, superando las perspectivas diacrónicas de éste, y afronte nuevos temas y metodologías para encauzar dicha trayectoria investigadora.

En este marco, la asignatura proporciona los conocimientos fundamentales para realizar una tarea investigadora relacionada con el cine y el teatro e incide en su aplicación práctica en el ámbito docente, tanto de la enseñanza universitaria como de la secundaria.

Asignatura dedicada a la explicación y la comprensión de la evolución histórica de las relaciones entre el teatro y el cine en la España contemporánea, así como a la inserción de las mismas en el marco de la historia del espectáculo como superación de las tradicionales divisiones en géneros y manifestaciones creativas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC10 : Conèixer les característiques pragmàtic-textuals i discursives de la Llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CC13 : Capacitat per a comprendre les característiques i l'evolució dels moviments i tendències literàries en espanyol com a manifestacions de l'activitat artística i creativa en llengua espanyola en qualitat d' individus coneixedors del paper d'aquestes manifestacions en la construcció del pensament.
 • CC14 : Ser capaç de comprendre el paper dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua espanyola en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre la part fonamental del concepte d'espectacle, com a marc que engloba les relacions entre el cinema i el teatre.
 • Delimitar la pluralitat i l'heterogeneïtat de les relacions entre el teatre i el cinema en un marc històric concret.
 • Conèixer i valorar les influències mútues, de caràcter creatiu, entre el teatre i el cinema en l'Espanya contemporània.
 • Establir els límits de teatre i cinema com a manifestacions creatives i l'evolució d'aquests en el marc històric fixat.
 • Conèixer i valorar les fonts teatrals de la història del cinema espanyol (adaptacions i transvasaments genèrics o temàtics), a més de la influència del llenguatge cinematogràfic en l'evolució del teatre espanyol contemporani.
 • Reflexionar sobre les possibles confluències creatives del llenguatge cinematogràfic i teatral en l'Espanya contemporània.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos generales:

- Identificar y describir los rasgos específicos del cine y el teatro en relación con las manifestaciones de la literatura.

- Explicar los aspectos fundamentales de la relación entre el teatro y el cine con la literatura en el marco de la historia cultural española.

Objetivos conceptuales:

- Enumerar y comentar los objetivos generales mediante su concreción en una serie de obras y películas seleccionadas por su carácter representativo y ejemplar.

Objetivos procedimentales:

- Debatir acerca de la especificidad teatral y cinematográfica en el ámbito de la actividad investigadora.

- Aplicar dicha especificidad a la práctica docente mediante la simulación de clases impartidas a alumnos de enseñanza secundaria y universitaria.

Objetivos actitudinales:

- Elaborar prácticas docentes e investigadoras que promuevan el conocimiento y la comprensión de los rasgos específicos de la expresión cinematográfica y teatral.

- Valorar la aportación de lo cinematográfico y lo teatral para el mejor conocimiento de la literatura en el ámbito seleccionado.

- Responsabilizar al alumnado de la necesidad de introducir el teatro y el cine en la práctica investigadora y docente.

- Conocer y apreciar la conveniencia de una metodología didáctica e investigadora que permita incluir lo teatral y lo cinematográfico en las prácticas docentes.

- Reflexionar sobre la necesidad de una formación como espectador de productos audiovisuales para su correcta utilización en el ámbito docente.

 

 

Dades generals

Codi: 31551
Professor/a responsable:
RIOS CARRATALA, JUAN ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix