Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI DEL DISCURS EN ESPANYOL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura pretende poner a alumno en contacto con los métodos y descripciones que se amalgaman bajo el concepto de Análisis del Discurso, haciendo especial hincapié en los desarrollados en el ámbito hispánico.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC13 : Capacitat per a comprendre les característiques i l'evolució dels moviments i tendències literàries en espanyol com a manifestacions de l'activitat artística i creativa en llengua espanyola en qualitat d' individus coneixedors del paper d'aquestes manifestacions en la construcció del pensament.
 • CC14 : Ser capaç de comprendre el paper dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua espanyola en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals:

 • Conèixer les principals aproximacions a l'anàlisi del discurs en l'àmbit hispànic.
 • Identificar les diferències entre discursos orals i escrits en espanyol actual.
 • Conèixer els instruments lingüístics que permeten analitzar discursos en llengua espanyola.
 • Reconèixer la varietat de pràctiques discursives en espanyol que es produeixen en la societat.
 • Reflexionar sobre les relacions que es construeixen a través del discurs entre llenguatge i ideologia en el món hispànic.

Procedimientals:

 • Aplicar les tècniques d'anàlisis a discursos orals i escrits en llengua espanyola considerats en la situació comunicativa.
 • Analitzar les estratègies lingüístiques i comunicatives dels diversos gèneres discursius en espanyol.
 • Analitzar, des d'una perspectiva crítica, les manifestacions discursives en espanyol en relació amb la societat que les produeix.

Actitudinals

 • Enfrontar-se a la varietat de pràctiques discursives en espanyol des del respecte a la diversitat.
 • Discutir críticament el paper dels diversos gèneres discursius en la construcció de referents culturals i ideològics en l'Espanya actual.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conceptuales:
1. Conocer las principales aproximaciones al Análisis del Discurso en el ámbito hispánico
2. Identificar las diferencias entre discursos orales y escritos en español actual
3. Conocer los instrumentos lingüísticos que permiten analizar discursos en lengua española
4. Reconocer la variedad de prácticas discursivas en español que se producen en la sociedad
5. Reflexionar sobre las relaciones que se construyen a través del discurso entre lenguaje e ideología en el mundo hispánico.
Procedimientales:
1. Aplicar las técnicas de análisis a discursos orales y escritos en lengua española considerados en su situación comunicativa
2. Analizar las estrategias lingüísticas y comunicativas propias de los diferentes géneros discursivos en español.
3. Analizar desde una perspectiva crítica las manifestaciones discursivas en español en relación con la sociedad que las produce
Actitudinales
1. Enfrentarse a la variedad de prácticas discursivas en español desde el respeto a la diversidad
2. Discutir críticamente el papel de los distintos géneros discursivos en la construcción de referentes culturales e ideológicos en la España actual.

 

 

Dades generals

Codi: 31540
Professor/a responsable:
RUIZ GURILLO, LEONOR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix