Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA ESPANYOLA DEL SEGLE XVI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

Se incardina esta materia en el proyecto de explicación de la historia de la literatura española que, en el segundo ciclo de su grado, se inicia con el estudio de Literatura española medieval y continúa con la correspondiente al siglo XVI, para completar el análisis del denominado Siglo de Oro de la literatura española con las asignaturas que se imparten en el segundo cuatrimestre del mismo curso (Literatura Española del siglo XVII y Teatro español del Siglo de Oro).

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC13 : Capacitat per a comprendre les característiques i l'evolució dels moviments i tendències literàries en espanyol com a manifestacions de l'activitat artística i creativa en llengua espanyola en qualitat d' individus coneixedors del paper d'aquestes manifestacions en la construcció del pensament.
 • CC14 : Ser capaç de comprendre el paper dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua espanyola en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir un coneixement general de la literatura del segle XVI, en el context de la societat, la cultura i la ciència de l'època.
 • Conèixer la formació del concepte de Renaixement, tal com la crítica l'ha anat construint des del segle XVIII fins a l'actualitat.
 • Reflexionar sobre la noció de concepte poètic i conèixer les poètiques del segle XVI.
 • Conèixer l'obra de Garcilaso (i els comentaris del Brocense i Herrera), atenent principalment al caràcter renovador.
 • Conèixer l'obra d'altres autors que representen altres corrents estètics de la poesia del XVI.
 • Conèixer els trets fonamentals dels tipus de relat conreats en el XVI.
 • Conèixer la Diana de Jorge Montemayor i comprendre'n la incardinació en el gènere dels llibres de pastors.
 • Conèixer El Lazarillo de Tormes i comprendre les tècniques i el sentit de la novel·la picaresca.
 • Conèixer els trets fonamentals de la mística i l'obra de sant Joan de la Creu.
 • Reflexionar, a partir de textos històrics, sobre la societat i la cultura en l'Espanya del Renaixement, atenent fonamentalment als principis de l'humanisme i el neoplatonisme.
 • Reflexionar sobre les polèmiques literàries entre els defensors de la mètrica castellana i els partidaris de la italiana i considerar aquesta disputa en el marc d'una revolució literària.
 • Reflexionar sobre el concepte d'imitatio i la defensa del lloc comú.
 • Considerar la nova situació de l'espanyol i de la literatura en romanç al si de les defenses de les llengües vulgars i llurs literatures.
 • Analitzar, mitjançant la lectura de textos literaris, científics, històrics, etc., el valor de l'antiguitat, dels mites clàssics i de la literatura grecollatina en la constitució del cànon renaixentista.
 • Analitzar els textos poètics més representatius del Renaixement, distingint entre les diverses realitzacions del concepte poètic.
 • Reconèixer i caracteritzar els temes fonamentals del Renaixement.
 • Reconèixer el neoplatonisme en La Diana.
 • Analitzar el Lazarillo de Tormes atenent a la idiosincràsia del gènere.
 • Reflexionar sobre les nocions d'idealisme i realisme en la literatura del Renaixement.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

Objetivos formativos: 

1.Adquirir un conocimiento general de la literatura en el siglo XVI, en el contexto de la sociedad, la cultura y la ciencia de la época.

2.Conocer la formación del concepto de Renacimiento tal y como la crítica lo ha ido construyendo desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

3.Reflexionar sobre la noción de "concepto poético" y conocer las poéticas del siglo XVI.

4.Conocer la obra de Garcilaso (y los comentarios del Brocense y Herrera) atendiendo principalmente a su carácter renovador. 

5.Conocer la obra de otros autores que representan otras corrientes estéticas de la poesía del XVI.

6.Conocer los rasgos fundamentales de los diferentes tipos de relato cultivados en el XVI.

7.Conocer la Diana de Jorge Montemayor y comprender su incardinación en el género de los libros de pastores. 

8.Conocer El Lazarillo de Tormes y comprender las técnicas y el sentido de la novela picaresca.

9.Conocer los rasgos fundamentales de la mística así como la obra de San Juan de la Cruz.

10.Reflexionar, a partir de textos históricos, sobre la sociedad y la cultura en la España del Renacimiento, atendiendo fundamentalmente a los principios del Humanismo y el Neoplatonismo.

11.Reflexionar acerca de las polémicas literarias habidas entre los defensores de los metros castellanos y lo partidarios de los italianos; y considerar dicha disputa en el marco de una "revolución" literaria.

12.Reflexionar sobre el concepto de imitatio y la defensa del lugar común.

13.Considerar la nueva situación del español y de la literatura en romance en el seno de las defensas de las lenguas vulgares y sus literaturas.

14.Analizar mediante la lectura de textos literarios, científicos, históricos, etc.el valor de la Antigüedad, de los mitos clásicos y de la literatura grecolatina en la constitución del canon renacentista.

15.Analizar los textos poéticos más representativos del Renacimiento, distinguiendo entre las diversas realizaciones del "concepto poético". 

16.Reconocer y caracterizar los temas fundamentales del Renacimiento.

17.Reconocer el Neoplatonismo en la Diana

18.Analizar el Lazarillo de Tormes atendiendo a la idiosincrasia del género. 

19.Reflexionar sobre las nociones de Idealismo y Realismo en la literatura del Renacimiento.

20.Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria

 

 

Objetivos específicos aportados por el profesorado: 

1. Desarrollar la capacidad interpretativa de textos literarios clásicos incardinándolos en el contexto ideológico de la literatura española.

 

 

 

Dades generals

Codi: 31539
Professor/a responsable:
AULADELL PEREZ, MIGUEL ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix