Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEATRE ESPANYOL DEL SEGLE D'OR

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura presenta un panorama histórico y crítico del teatro español durante el Siglo de Oro que se ocupa de su origen, desarrollo, manifestaciones, géneros, autores y obras, especialmente los relacionados con la Comedia del citado período y las representaciones en los corrales de comedias.

Al mismo tiempo, y dado que es la primera asignatura dedicada al teatro exclusivamente, se presenta una caracterización del mismo como género literario y manifestación espectacular, aunque aplicada al marco histórico del Siglo de Oro

La asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre del tercer curso coincidiendo con la asignatura dedicada a la Literatura Española del siglo XVII (poesía y prosa).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC13 : Capacitat per a comprendre les característiques i l'evolució dels moviments i tendències literàries en espanyol com a manifestacions de l'activitat artística i creativa en llengua espanyola en qualitat d' individus coneixedors del paper d'aquestes manifestacions en la construcció del pensament.
 • CC14 : Ser capaç de comprendre el paper dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua espanyola en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir un coneixement panoràmic de l'evolució del teatre castellà des de l'edat mitjana fins al Renaixement.
 • Precisar el concepte de barroc, analitzar-ne la correspondència amb les compartimentacions de la ciència històrica i fitar-ne cronològicament l'àmbit en la producció dramàtica posterior al Renaixement.
 • Entendre l'Arte nuevo de hacer comedias, de Lope de Vega, com una preceptiva dramàtica revolucionària i tractar-la atenent a les controvèrsies sobre el teatre del seu temps.
 • Adquirir un coneixement suficient del teatre de Lope de Vega i de les seues expressions genèriques de més recorregut: comèdies de comendadors, comèdies d'embolics i costums i la tragicomèdia.
 • Adquirir un coneixement suficient del teatre de Tirso de Molina i del problema d'atribució d'El Burlador de Sevilla, origen del mite de Don Joan.
 • Adquirir un coneixement suficient del teatre de Calderón i establir-ne una classificació en comèdies de capa i espasa, drames filosòfics i religiosos, drames d'honor, comèdies mitològiques i actes sacramentals.
 • Adquirir un coneixement suficient de l'obra dramàtica de Moreto i Rojas Zorrilla.
 • Adquirir un coneixement suficient dels principals autors i obres de comèdia burlesca i dels gèneres breus.
 • Analitzar els diversos procediments per a conceptualitzar el barroc, establint correspondències de concordança i discordança entre els proposats per les ciències.
 • Reflexionar sobre la pertinència d'aplicar les categories historiogràfiques usuals en la distribució de la seqüència històrica a la realitat del teatre espanyol del segle d'or, els autors i les obres.
 • Pensar sobre els marcs conceptuals i els rètols terminològics habilitats per a l'estudi de la literatura dramàtica del segle XVII,  i fer l'anàlisi comparativa entre els vigents en la cultura espanyola i en altres cultures.
 • Reflexionar sobre els processos diacrònics de successió literària en el marc proposat (èpoques, corrents, generacions) i les relacions horitzontals dels dramaturgs espanyols amb els de altres cultures i del teatre amb altres manifestacions estètiques.
 • Llegir, analitzar i valorar les obres rellevants per la condició artística i la representativitat quant al món de valors i d'opcions estètiques vigents en el període històric especificat, en els diversos trams cronològics i els diversos estrats de gènere teatral: cicle de Lope, Tirso i les obres atribuïdes, el mite de Don Joan, cicle de Calderón i altres formes teatrals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer los autores y las obras fundamentales del patrimonio teatral español del Siglo de Oro y su vigencia en la actualidad, tanto en lo relacionado con su representación escénica nacional e internacional como en lo referente a la atención prestada por el sector editorial, el sistema educativo, la crítica y la investigación universitaria.

 

 

Dades generals

Codi: 31538
Professor/a responsable:
RIOS CARRATALA, JUAN ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix