Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURES PRECOLOMBINA I VIRREGNAL (DELS ORÍGENS AL SEGLE XVII)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El alumno de "Español: Lengua y Literaturas" se ha iniciado ya en el estudio de la Literatura Hispanoamericana y, más concretamente, en el enfoque analítico de las manifestaciones literarias hispanoamericanas a partir de su vinculación con el contexto social, cultural e ideológico que les da origen. Ello le permitirá abordar en la presente asignatura el período precolombino, el inicio de la literatura propiamente hispanoamericana y su desarrollo hasta el esplendor barroco a partir de conceptos y herramientas ya conocidos que ahora continuarán ampliándose.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC13 : Capacitat per a comprendre les característiques i l'evolució dels moviments i tendències literàries en espanyol com a manifestacions de l'activitat artística i creativa en llengua espanyola en qualitat d' individus coneixedors del paper d'aquestes manifestacions en la construcció del pensament.
 • CC14 : Ser capaç de comprendre el paper dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua espanyola en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Traçar un panorama de la literatura en l'Amèrica hispana, des de la creació d'aquesta literatura en les diverses cultures precolombines fins a la culminació del període de dominació espanyola en el segle XVII.
 • Analitzar les manifestacions literàries a partir de la vinculació amb el context social, cultural i ideològic en què es van originar.
 • Vincular aquestes manifestacions literàries a problemes clau de la literatura hispanoamericana, com ara la relació amb la historiografia, la configuració d'aquesta literatura a partir de models europeus o la cerca d'una identitat pròpia.
 • Comprendre el valor d'algunes formes literàries d'aquest període com a generadores d'un discurs crític pròpiament hispanoamericà a partir de la independència i, sobretot, al llarg del segle XX.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

1. Que el alumnado sea capaz de trazar un panorama de la literatura en la América hispana desde la creación de dicha literatura en las distintas culturas precolombinas hasta la culminación del período de dominación española en el siglo XVII.
2. Que los/las estudiantes puedan analizar las manifestaciones literarias a partir de su vinculación con el contexto social, cultural e ideológico que les da origen.
3. Que el alumnado logre vincular dichas manifestaciones literarias a problemas clave de la literatura hispanoamericana como es su relación con la historiografía, la configuración de esta literatura a partir de modelos europeos o la búsqueda de una identidad propia.
4.  Que los/las estudiantes comprendan el valor de algunas formas literarias de este período como generadoras de un discurso crítico propiamente hispanoamericano a partir de la Independencia y, sobre todo, a lo largo del siglo XX.

 

 

Dades generals

Codi: 31537
Professor/a responsable:
ARACIL VARON, BEATRIZ
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix