Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA ESPANYOLA DEL SEGLE XVII

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura es la continuación de la estudiada en el primer semestre Literatura española del siglo XVI. Respecto de los géneros dramáticos, estos son tratados en la asignatura de este semestre dedicada al teatro de ambos siglos. A estas asignaturas hay que añadir la optativa de cuarto dedicada al autor del Quijote (Cervantes y los orígenes de la novela moderna). De esta forma se completa el estudio del denominado Siglo de Oro de la literatura española. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC13 : Capacitat per a comprendre les característiques i l'evolució dels moviments i tendències literàries en espanyol com a manifestacions de l'activitat artística i creativa en llengua espanyola en qualitat d' individus coneixedors del paper d'aquestes manifestacions en la construcció del pensament.
 • CC14 : Ser capaç de comprendre el paper dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua espanyola en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir un coneixement general de la literatura en el segle XVII, en el context de la societat i la cultura.
 • Coneixement de la formació del concepte de barroc, tal com la crítica l'ha anat construint des del segle XVIII fins a l'actualitat.
 • Reflexionar sobre la noció de concepte poètic i conèixer les poètiques del segle XVII.
 • Conèixer l'obra de Cervantes, situada entre la tradició i la innovació, posant-ne l'accent en l'aspecte renovador.
 • Conèixer minuciosament el Quixot.
 • Conèixer els trets fonamentals del gènere de novel·la picaresca i les obres més representatives.
 • Tenir una noció de les obres en prosa de Quevedo, en les diverses modalitats.
 • Tenir una noció clara dels tractats de Gracián i de la gran obra barroca El Criticón.
 • Reflexionar, a partir de textos històrics, sobre la societat i la cultura en l'Espanya dels Àustria menores.
 • Analitzar els textos poètics més representatius del barroc, distingint les diverses realitzacions del concepte poètic.
 • Reconèixer i caracteritzar els temes fonamentals del barroc.
 • Reconèixer la diversitat i el sentit de les Novelas ejemplares.
 • Analitzar el Quixot atenent-ne a l'estructura de les dues parts.
 • Reconèixer els trets fonamentals de la novel·la picaresca i distingir la varietat interna del gènere.
 • Identificar els trets estructurals i temàtics de las novel·les curtes o novel·les cortesanes.
 • Distingir els trets substancials en la varietat de textos en prosa de Quevedo.
 • Identificar temes i recursos de la prosa de Gracián i analitzar el procediment al·legòric d'El Criticón.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Entender el concepto de Siglo de Oro

2. Ser capaz de comprender la continuidad estética y conceptual en la literatura española de los siglos XVI y XVII

3. Analizar textos literarios representativos incardinándolos en su contexto histórico, ideológico, estético y genérico.

4. Conocer la valoración de los lectores coetáneos respecto de las obras estudiadas

 

 

Dades generals

Codi: 31536
Professor/a responsable:
FERRI COLL, JOSE MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix