Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA ESPANYOLA DEL SEGLE XVII

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC13 : Capacitat per a comprendre les característiques i l'evolució dels moviments i tendències literàries en espanyol com a manifestacions de l'activitat artística i creativa en llengua espanyola en qualitat d' individus coneixedors del paper d'aquestes manifestacions en la construcció del pensament.
 • CC14 : Ser capaç de comprendre el paper dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua espanyola en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir un coneixement general de la literatura en el segle XVII, en el context de la societat i la cultura.
 • Coneixement de la formació del concepte de barroc, tal com la crítica l'ha anat construint des del segle XVIII fins a l'actualitat.
 • Reflexionar sobre la noció de concepte poètic i conèixer les poètiques del segle XVII.
 • Conèixer l'obra de Cervantes, situada entre la tradició i la innovació, posant-ne l'accent en l'aspecte renovador.
 • Conèixer minuciosament el Quixot.
 • Conèixer els trets fonamentals del gènere de novel·la picaresca i les obres més representatives.
 • Tenir una noció de les obres en prosa de Quevedo, en les diverses modalitats.
 • Tenir una noció clara dels tractats de Gracián i de la gran obra barroca El Criticón.
 • Reflexionar, a partir de textos històrics, sobre la societat i la cultura en l'Espanya dels Àustria menores.
 • Analitzar els textos poètics més representatius del barroc, distingint les diverses realitzacions del concepte poètic.
 • Reconèixer i caracteritzar els temes fonamentals del barroc.
 • Reconèixer la diversitat i el sentit de les Novelas ejemplares.
 • Analitzar el Quixot atenent-ne a l'estructura de les dues parts.
 • Reconèixer els trets fonamentals de la novel·la picaresca i distingir la varietat interna del gènere.
 • Identificar els trets estructurals i temàtics de las novel·les curtes o novel·les cortesanes.
 • Distingir els trets substancials en la varietat de textos en prosa de Quevedo.
 • Identificar temes i recursos de la prosa de Gracián i analitzar el procediment al·legòric d'El Criticón.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 31536
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix