Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El alumno de Español: Lengua y Literaturas ha estudiado en cursos anteriores diversas asignaturas de gramática, lo que le permite tener un conocimiento adecuado de las estructuras gramaticales del español. Partiendo de dicha base, en esta asignatura se pretende profundizar en el estudio de la gramática del español, tanto en su aspecto descriptivo como metateórico, lo que se concretará en el análisis de diversas cuestiones de la gramática del español desde un determinado punto de vista teórico. El nivel de español requerido para el desarrollo de la asignatura es C2, o equivalente, en caso de estudiante no nativo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC10 : Conèixer les característiques pragmàtic-textuals i discursives de la Llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CC7 : Conèixer les característiques morfosintàctiques de la llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CC9 : Conèixer les característiques lexicosemàntiques de la llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Conèixer els principis teòrics fonamentals de la gramàtica cognitiva i entendre'n la relació amb alguns aspectes de la gramàtica de l'espanyol.
 • Assumir el concepte de categorització i dominar diversos procediments per a establir categories.
 • Reconèixer els avantatges de la teoria de prototips com a procediment de categorització i projectar-ne la rendibilitat sobre diverses categories gramaticals de l'espanyol.
 • Organitzar el sistema relacionant en espanyol a partir de la teoria de prototips.
 • Destacar les relacions entre semàntica i sintaxi i assumir la construcció com a unitat sintàctica mínima.
 • Valorar la importància dels processos metafòrics i metonímics en la gramàtica.
 • Reconèixer els problemes de categorització entre els complements directes i els indirectes, a més d'assumir las propostes de la gramàtica cognitiva com a solució de problemes.
 • Reconèixer els problemes de categorització entre els complements indirectes i els de lloc, a més d'assumir les propostes de la gramàtica cognitiva com a solució de problemes. 
 • Identificar les construccions inacusatives i aïllar els problemes de l'anàlisi d'aquestes.
 • Entendre les estructures cognitives des de les propostes cognitives.
 • Valorar la importància de la gramaticalització com a convergència entre sincronia i diacronia.
 • Concebre les locucions prepositives, les perífrasis verbonominals i les perífrasis verbals com a exemples de gramaticalització.
 • Conèixer els mecanismes de determinació de locucions prepositives i de perífrasis verbonominals en espanyol.
 • Definir les perífrasis verbals segons la forma no finita del nucli i relacionar-ne cada tipus amb els diversos valors gramaticals que expressen.
 • Assumir el verb com a eix fonamental de la construcció gramatical i estudiar-ne les categories (mode, temps i aspecte), a partir de la interacció entre semàntica i pragmàtica i la projecció en l'estructura gramatical.
 • Relacionar els conceptes mode i modalitat i perfilar-ne les interaccions i diferències.
 • Definir el concepte de temps verbal, conèixer les indicacions de les formes temporals i concebre la dislocació temporal com a trobada entre semàntica i pragmàtica.
 • Valorar les relacions entre l'aspecte verbal i els modes d'acció i distingir els valors aspectuals bàsics de les variants.

Procedimentals

 • Analitzar la gramàtica de l'espanyol mitjançant l'adopció d'un punt de vista.
 • Perfilar categories lingüístiques a partir d'un model concret.
 • Rastrejar l'ús de locatius en diferents contextos d'ús, a partir de la cerca en corpus lingüístic.
 • Comparar el valor de diversos locatius en contextos diferents i abstraure'n el significat específic.
 • Utilitzar procediments metafòrics i metonímics per a analitzar comparativament estructures amb complement directe i amb indirecte, a més d'estructures amb complement indirecte i complement de lloc.
 • Rendibilitzar les relacions entre la semàntica i la sintaxi a l'hora d'analitzar construccions inacusatives.
 • Cercar locucions, perífrasis verbonominals i perífrasi verbals en diversos corpus lingüístics.
 • Aplicar esquemes de funcionament per a decidir l'estatut gramatical d'una estructura.
 • Determinar les relacions temporals d'un text i aïllar el valor vectorial del valor modal.
 • Treballar en diversos contextos els valors de modalitat que pot comportar el mode verbal en espanyol.
 • Comparar valors aspectuals de diverses construccions en contextos d'ús diferents. 
 • Fer anàlisis lingüístiques des d'un punt de vista concret.
 • Extraure conclusions relatives al nivell gramatical, a partir de les anàlisis realitzades.
 • Integrar les conclusions obtingudes en una descripció lingüística más àmplia.
 • Emprar integradorament els diversos nivells lingüístics per a explicar la gramàtica de l'espanyol.
 • Comunicar els coneixements i procediments adquirits.

Actitudinals

 • Incentivar la capacitat crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • Valorar les propostes alienes i defensar-ne les pròpies en l'aprenentage dialèctic.
 • Integrar les competències i els coneixements adquirits en un marc més ampli.
 • Desenvolupar valors relacionats amb la iniciativa i la capacitat d'èxit.
 • Aplicar determinades pautes de comportament a situacions noves.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El alumno de Español: Lengua y Literaturas ha estudiado en cursos anteriores diversas asignaturas de gramática, lo que le permite tener un conocimiento adecuado de las estructuras gramaticales del español. Partiendo de dicha base, en esta asignatura se pretende profundizar en el estudio de la gramática del español, tanto en su aspecto descriptivo como metateórico, lo que se concretará en el análisis de diversas cuestiones de la gramática del español desde un determinado punto de vista teórico. El nivel de español requerido para el desarrollo de la asignatura es C2, o equivalente, en caso de estudiante no nativo.

 

 

Dades generals

Codi: 31534
Professor/a responsable:
CIFUENTES HONRUBIA, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix