Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SOCIOLINGÜÍSTICA I DIALECTOLOGIA ESPANYOLES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura dedicada al análisis de las variedades geográficas de la lengua española, así como a la variación sociolingüístca de la lengua, y, en general, al estudio de la covariación de los hechos lingüísticos, geográficos y sociales. Con ello, los alumnos/as podrán completar los conocimientos sincrónicos adquiridos durante el desarrollo de otras asignaturas de Lengua Española de carácter sincrónico con esta de carácter diatópico y diastrático, y tendrán la oportunidad de continuarlos con la asignatura optativa El español de América.

La asignatura Sociolingüística y Dialectología Españolas tiene una orientación teórico-práctica. Los contenidos teóricos de cada uno de los temas incluidos en la guía docente se expondrán de forma clara y ordenada durante el desarrollo de las clases, intentando en todo momento formentar la participación del alumnado. Por ello, a través de los seminarios, se pretenderá estimular su capacidad reflexiva sobre lo expuesto e incitarlo a que exprese sus propias ideas y juicios acerca de la materia tratada. El desarrollo de las clases seminarios incluirá asimismo la aplicación de los contenidos a casos concretos en cuyo análisis deberán participar también los alumnos/as.

Por otra parte, se le facilitará al alumnado unos modelos prácticos (encuestas, textos dialectales, mapas lingüísticos, etc.), relacionados con la materia tratada, muy similares a los que se le plantean en el trabajo final. Con estos modelos, los alumnos/as ponen en práctica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las clases teóricas y los aplican a ejemplos concretos.

Tanto los materiales teóricos como prácticos estarán a disposición del alumnado por medio de Campus Virtual y por la Plataforma Multimedia.

Los alumnos/as podrán participar también en distintos foros temáticos y en debates relacionados con los diferentes temas tratados. En ellos podrán exponer todas aquellas dudas que les vayan surgiendo y compartir con sus compañeros/as los conocimientos teóricos adquiridos.

Finalmente, se le recomendará al alumnado que, para todas aquellas dudas que no haya planteado o para tratar cuestiones de forma más detallada, haga uso de las horas de tutoría que la profesora haya fijado o recurra a tutorías virtuales, a través del Campus Virtual de la Universidad de Alicante o de la Plataforma Multimedia.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG4 : Capacitat per a comunicar-se en la segona llengua oficial de la Comunitat Valenciana.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC11 : Ser capaç d'identificar i analitzar les variants de registre, diatòpiques i diastràtiques de la llengua espanyola com a individu integrant d'una comunitat lingüística diversa geogràfica, social i culturalment, reconeixent el valor i la riquesa d'aquesta variació com a patrimoni de tots els parlants de l'espanyol.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Identificar i analitzar les varietats diatòpiques i diastràtiques de la llengua espanyola, com a membre d'una comunitat idiomàtica, amb el reconeixement del valor i la riquesa d'aquesta variació com a patrimoni de tots els parlants.
 • Reconèixer els coneixements i les aplicacions necessàries per a treballar amb la dimensió sociolingüística i dialectològica de la llengua espanyola.
 • Descriure i explicar la dimensió sociolingüística i dialectològica en l'anàlisi lingüística.
 • Identificar i analitzar estructures lingüístiques des d'una perspectiva sociolingüística i dialectològica.
 • Interpretar els resultats obtinguts de l'anàlisi d'estructures lingüístiques i cercar conclusions relatives a la dimensió sociolingüística i dialectològica.
 • Planificar grups d'investigació relacionats amb la integració de la dimensió sociolingüística i dialectològica en l'anàlisi lingüística.
 • Reconèixer i aplicar les estratègies pertinents per a la difusió científica.

Procedimentals

 • Identificar els recursos i materials pertinents: repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC, com a alumne autònom, capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi independentment.
 • Descobrir, explicativament i argumentativa, els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor, a més d'assessorar oralment i per escrit quant al coneixement adquirit.

Actitudinals

 • Defensar el multilingüisme i la multiculturalitat, com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant, a partir de la configuració multilingüe i multicultural del món hispànic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, dialectales, sociales y culturales.

2. Conocer el léxico dialectal en profundidad y sus posibilidades interpretativas y de divulgación.

3. Tener amplia experiencia en la interpretación de los atlas lingüísticos hispánicos.

4. Poseer una larga trayectoria en la docencia de temas lingüísticos dialectales.

 

 

Dades generals

Codi: 31532
Professor/a responsable:
NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix