Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura se propone la explicación y análisis de los principales autores, tendencias y obras de la literatura española del siglo XX (hasta 1975), en conexión con el discurso del pensamiento y la realidad sociohistórica, así como con las corrientes más influyentes de la literatura universal.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC13 : Capacitat per a comprendre les característiques i l'evolució dels moviments i tendències literàries en espanyol com a manifestacions de l'activitat artística i creativa en llengua espanyola en qualitat d' individus coneixedors del paper d'aquestes manifestacions en la construcció del pensament.
 • CC14 : Ser capaç de comprendre el paper dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua espanyola en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Precisar el concepte de contemporaneïtat, analitzar-ne la correspondència amb les compartimentacions de la ciència històrica i acotar-ne cronològicament l'àmbit en la producció literària posterior a l'escriptura realista-naturalista.
 • Adquirir un coneixement panoràmic de la literatura contemporània, en el context de la societat, la cultura i la ciència de l'època.
 • Entendre la seqüència dels moviments literaris i corrents estètics, a partir de l'escriptura finisecular (1898 aproximandament) i fins al 1975.
 • Establir les correspondències creatives entre els gèneres literaris, la fluctuació de les barreres entre aquests i les relacions dialèctiques en la successió històrica del període especificat.
 • Adquirir un coneixement suficient dels principals autors, tendències i obres de la literatura espanyola entre el final del segle XIX i els inicis de la transició democràtica, en connexió amb el discurs del pensament i la realitat sociohistòrica, com també dels corrents més influents de la literatura universal.
 • Fer tasts de lectura i anàlisi crítica en diverses obres de la seqüència literària acotada: àmbit finisecular i del 98, derives del modernisme cap a l'avantguarda, literatura del 27, literatura en l'entorn de la Guerra Civil, problemes literaris de l'exili, literatura durant el franquisme (poesia, novel·la, teatre).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Los señalados con carácter general.

 

 

Dades generals

Codi: 31524
Professor/a responsable:
PRIETO DE PAULA, ANGEL LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix