Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura pretende introducir al estudiante en el conocimiento de la literatura hispanoamericana del siglo XX (desde la Vanguardia hasta los años 50), a través del examen del proceso histórico-cultural y del trazado de un panorama literario contextualizado por las circunstancias sociales, políticas y económicas correspondientes. Se parte, por tanto, de un enfoque panorámico para la asignatura y, en la medida de lo posible, de un planteamiento interactivo de las clases. Como objetivos principales de la asignatura están promover la lectura crítica de los textos propuestos y propiciar el establecimiento de relaciones entre ellos, con el fin de lograr la percepción de la literatura hispanoamericana como entramado de textos y experiencias de cultura, y no como mera suma de nombres y títulos prestigiosos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC13 : Capacitat per a comprendre les característiques i l'evolució dels moviments i tendències literàries en espanyol com a manifestacions de l'activitat artística i creativa en llengua espanyola en qualitat d' individus coneixedors del paper d'aquestes manifestacions en la construcció del pensament.
 • CC14 : Ser capaç de comprendre el paper dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua espanyola en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'assignatura pretén introduir l'alumnat en el coneixement de la literatura hispanoamericana del segle XX (des de l'avatanguarda fins als anys 50), mitjançant l'examen del procés historicocultural i el dibuix d'un panorama literari contextualitzat per les circumstàncies culturals, socials, polítiques i econòmiques. Es parteix, per tant, d'un enfocament panoràmic per a l'assignatura i, tant com siga possible, d'un plantejament interactiu de les classes. Com a objectius principals de l'assignatura, hi ha promoure la lectura crítica dels textos proposats i propiciar l'establiment de relacions entre aquests, amb la finalitat d'aconseguir la percepció de la literatura hispanoamericana com a entramat de textos i experiències de cultura, i no com a mera suma de noms i títols prestigiosos. Al final de les classes l'alumnat ha de:

 • Conèixer la societat i la cultura hispanoamericana del període estudiat, en els trets i esdeveniments principals.
 • Poder traçar el desenvolupament i l'evolució de la literatura hispanoamericana del període estudiat, coneixent-ne els principals corrents i movimients literaris i les relacions diacròniques i sincròniques entre aquests.
 • Comprendre el desenvolupament i el context esmentat, a través de les obres literàries que produïren, i conèixer els exemples més significatius d'autors i de textos.
 • Ser capaç d'analitzar aquests exemples literaris atenent a l'evolució estètica coetània i al context historicocultural occidental.
 • Contrastar i comparar l'evolució de les grans tendències literàries d'aquest període. Conèixer la bibliografia rellevant.
 • Ampliar la competència cultural i filologicoliterària, conformar la consciència sobre què cal aprendre, i què cal ensenyar, de la literatura hispanoamericana i desenvolupar l'interés i les habilitats lectores, a més del sentit crític.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.

2. Ser capaz de expresarse correctamente, oralmente y por escrito.

3. Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de literatura como experto en la materia y en los diferentes perfiles profesionales.

4. Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano como miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función del individuo en la sociedad.

5. Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis.

 

 

Dades generals

Codi: 31523
Professor/a responsable:
MATAIX AZUAR, REMEDIOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix