Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LEXICOLOGIA I SEMÀNTICA DE L'ESPANYOL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura pretende, en el marco general de los estudios lingüísticos acerca de la lengua española, aportar los conocimientos básicos teóricos y prácticos acerca de la estructuración semántica de la lengua española, en particular en lo que se refiere al nivel del léxico. Puesto que esta asignatura está situada en el segundo semestre del segundo curso, el alumnado se presupone ya conocedor de los niveles fonológico, morfológico y sintáctico de la lengua española, con lo cual esta asignatura viene a completar los conocimientos y destrezas adquiridas con la profundización particular en el nivel léxico y en las diversas propuestas metodológicas para su análisis.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC9 : Conèixer les característiques lexicosemàntiques de la llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Reconèixer, identificar i descriure les diverses unitats d'anàlisi lexicològica i semàntica, a més de les relacions semàntiques que es produeixen en el lèxic.
 • Reconèixer, identificar, descriure i discriminar els principals mecanismes de derivació en espanyol.
 • Reconèixer, identificar, descriure i discriminar els principals mecanismes de composició en espanyol.
 • Reconèixer, identificar, descriure i discriminar altres mecanismes lexicològics de l'espanyol.
 • Reconèixer, identificar, descriure i discriminar les unitats fraseològiques de l'espanyol.
 • Relacionar i diferenciar entre els diversos mecanismes de neologia (formal, externa i semàntica).
 • Definir i delimitar els conceptes d'argot, jerga i tecnolecte.
 • Diferenciar, discriminar i identificar diverses fases de normalització dels termes.
 • Diferenciar entre metàfora i metonímia.
 • Entendre el paper de la metàfora i la metonímia en els processos neològics.
 • Ser capaç de discriminar entre els diversos canvis de significat que es produeixen en el lèxic.
 • Analitzar i comparar diversos mecanismes d'estructuració del lèxic.
 • Ser capaç de valorar i aplicar els diversos recursos de neologia de què disposa l'espanyol.

Procedimentals

 • Combinar diversos mecanismes neològics en el discurs.
 • Analitzar diversos procediments de neologia d'acord amb el que s'ha aprés.
 • Conèixer diversos enfocaments en l'anàlisi dels mecanismes lexicològics i semàntics de l'espanyol.
 • Segmentar i analitzar les unitats lèxiques, tenint-ne en compte els procediments de formació.
 • Produir neologismes emprant les eines de neologia de l'espanyol.
 • Aplicar els coneixements teòrics apresos a l'anàlisi lexicològica i semàntica.

Actitudinals

 • Mostrar una actitud positiva cap al procés d'aprenentatge.
 • Valorar i integrar els coneixements i procediments adquirits en lexicologia i semàntica en el procés de formació general.
 • Desenvolupar valors relacionats amb la iniciativa i la capacitat d'èxit.
 • Incentivar la capacitat crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • Aplicar determinades pautes d'actuació a situacions noves.
 • Assumir l'activitat dialèctica com a part del procés d'aprenentatge.
 • Integrar les opinions pròpies en debats.
 • Respectar i valorar les opinions dels altres quant a les nocions apreses.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conceptuales
1.    Reconocer, identificar y describir las diversas unidades de análisis lexicológico y semántico, así como las relaciones semánticas que se producen en el léxico.
2.    Reconocer, identificar, describir y discriminar los principales mecanismos de derivación en español.
3.    Reconocer, identificar, describir y discriminar los principales mecanismos de composición en español.
4.    Reconocer, identificar, describir y discriminar otros mecanismos lexicológicos del español.
5.    Reconocer, identificar, describir y discriminar las unidades fraseológicas del español.
6.    Relacionar y diferenciar entre los diversos mecanismos de neología (formal, externa y semántica).
7.    Definir y delimitar entre los conceptos de argot, jerga y tecnolecto.
8.    Diferenciar, discriminar e identificar diversas fases de normalización de los términos.
9.    Diferenciar entre metáfora y metonimia.
10.    Entender el papel de la metáfora y la metonimia en los procesos neológicos.
11.    Ser capaz de discriminar entre los diversos cambios de significado que se producen en el léxico.
12.    Analizar y comparar diversos mecanismos de estructuración del léxico.
13.    Ser capaz de valorar y aplicar los diversos recursos de neología de los que dispone el español.
14.    Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

Procedimentales
15.    Combinar diversos mecanismos neológicos en el discurso.
16.    Analizar diferentes procedimientos de neología de acuerdo con lo aprendido.
17.    Conocer diversos enfoques en el análisis de los mecanismos lexicológicos y semánticos del español.
18.    Segmentar y analizar las unidades léxicas teniendo en cuenta los procedimientos de formación que emplean.
19.    Producir neologismos empleando las herramientas de neología utilizadas por el español.
20.    Aplicar los conocimientos teóricos aprendidos al análisis lexicológico y semántico.

Actitudinales
21.    Mostrar una actitud positiva hacia el proceso de aprendizaje.
22.    Valorar e integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos en lexicología y semántica en el proceso de formación general.
23.    Desarrollar valores relacionados con la iniciativa y la capacidad de logro.
24.    Incentivar la capacidad crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
25.    Aplicar determinadas pautas de actuación a situaciones nuevas.
26.    Asumir la actividad dialéctica como parte del proceso de aprendizaje.
27.    Integrar las opiniones propias en debates.
28.    Respetar y valorar las opiniones ajenas acerca de las nociones aprendidas.

 

 

Dades generals

Codi: 31522
Professor/a responsable:
AZORIN FERNANDEZ, DOLORES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix