Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SINTAXI DE L'ESPANYOL I: DESCRIPCIÓ I NORMA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura tiene por objeto incidir en el uso correcto de la lengua española, necesario para las diversas profesiones asociadas al grado, así como en el dominio de las herramientas conceptuales que posibilitan al análisis y la descripción de las lenguas en general y de la lengua española en particular.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC7 : Conèixer les característiques morfosintàctiques de la llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

CONCEPTUALS

 • Conèixer i comprendre les principals característiques semàntiques dels verbs copulatius prototípics i dels verbs aspectuals o de canvi.
 • Conèixer i comprendre les propietats de l'atribut i la relació amb el verb copulatiu en el sentit ampli del terme.
 • Conèixer i comprendre les característiques semàntiques i sintàctiques comunes als complements predicatius.
 • Conèixer i comprendre les propietats semàntiques i sintàctiques de les diverses classes de complement predicatiu.
 • Conèixer i comprendre les pautes generals de la concordança entre subjecte o objecte directe i elements atributius.
 • Conèixer i comprendre els trets generals, tant sintàctics com formals, de la funció sintàctica objecte directe.
 • Conèixer les normes sobre l'ús correcte del clític d'objecte directe.
 • Comprendre que la funció sintàctica objecte directe presenta un caràcter heterogeni i pot variar en relació amb alguns dels seus trets generals.
 • Conèixer i comprendre alguns dels papers semàntics associats a l'objecte directe.
 • Conèixer i comprendre els principals factors que poden influir en l'ús de la preposició a davant de complement directe.
 • Conèixer i comprender els trets semàntics que condicionen la passivització d'una oració transitiva.
 • Comprendre el concepte de leísmo i les principals tendències que influeixen en l'ús del clític de datiu com a marca d'objecte de persona.
 • Conèixer les normes acadèmiques sobre l'ús correcte del clític de datiu com a marca d'objecte directe.
 • Conèixer i comprendre les característiques comunes associades a la funció sintàctica complement indirecte.
 • Conèixer i comprendre els trets semàntics i sintàctics de les diverses classes d'objectes indirectes en espanyol.
 • Conèixer els errors més freqüents en l'ús del clític associat a l'objecte indirecte i les normes d'ús correcte.
 • Conèixer i comprendre les característiques generals del complement preposicional, a més de les peculiaritats semàntiques dels dos subtipus.
 • Conèixer els errors més freqüents en l'ús de les preposicions dels complements preposicionals i les normes d'ús correcte.
 • Conèixer i comprendre els trets generals de les construccions pronominals amb verbs transitius transitives.
 • Comprendre que els clítics funcionen com afixos del verb i no com a paraules autònomes.
 • Conèixer i comprendre les característiques semàntiques i sintàctiques de cadascuna de les estructures pronominals de caràcter transitiu.
 • Conèixer i comprendre el concepte de coordinació, a més dels trets comuns a qualsevol estructura coordinada i les condicions per a la formar correctament construccions coordinades.
 • Conèixer i comprendre les peculiaritats semàntiques i sintàctiques de les principals classes de construccions coordinades en espanyol.
 • Conèixer les regles generals de la concordança subjecte-predicat, els casos especials i les pautes normatives referides a determinades construccions.
 • Conèixer i comprendre els conceptes tècnics referits a les funcions i construccions del programa.

PROCEDIMENTALS

 • Descriure les propietats semàntiques dels verbs copulatius, en el sentit ampli del terme (inclosos els aspectuals), en enunciats concrets.
 • Utilitzar adequadament els verbs copulatius, atenent a les propietats aspectuals, en enunciats concrets.
 • Descriure les característiques de l'atribut i la relació amb el verb copulatiu en enunciats concrets.
 • Descriure els trets semàntics i sintàctics comuns als complements predicatius, partint d'enunciats concrets.
 • Distingir atributs i complements predicatius en construccions concretes i explicar-ne les diferències.
 • Descriure les propietats semàntiques i sintàctiques dels diversos tipus de complements predicatius, partint d'enunciats concrets.
 • Diferenciar tipus de complements predicatius i explicar-ne les diferències.
 • Distingir concordances correctes i incorrectes entre elements atributius i el subjecte o objecte directe a què es refereixen.
 • Descriure els trets generals d'objectes directes inclosos en enunciats concrets.
 • Descriure els papers semàntics d'objectes directes inclosos en enunciats concrets i relacionar-los amb el sentit del verb.
 • Identificar els factors que influeixen en el fet que s'use o no la preposició a davant d'objectes directes inclosos en enunciats concrets.
 • Raonar si és adequat o no utilitzar la preposició davant objecte directe en enunciats concrets.
 • Raonar, partint de casos concrets, quines oracions transitives admeten la passivització i quines no.
 • Identificar, en casos concrets, els factors que influeixen en la possibilitat o impossibilitat de pasivització.
 • Diferenciar, i justificar, els casos de leísmo d'aquells en què el clític le/les actua com a marca de funció pròpia del complement indirecte.
 • Identificar i descriure els factores que influeixen en l'ús de le referit a objectes directes en casos concrets.
 • Diferenciar, en casos concrets, leísmos correctes i incorrectes segons la norma acadèmica.
 • Descriure els trets generals dels objectes indirectes partint de casos concrets.
 • Identificar, en enunciats concrets, tipus d'objectes indirectes i descriure'n les propietats semàntiques i sintàctiques.
 • Diferenciar usos correctes i incorrectes del clític de l'objecte indirecte en enunciats concrets.
 • Utilitzar adequadament el clític referit a l'objecte indirecte en enunciats concrets.
 • Descriure, partint d'enunciats concrets, els trets comuns dels objectes preposicionals. Explicar, a partir de casos concrets, les diferències entre objectes preposicionals i complements circumstancials.
 • Descriure les propietats d'objectes preposicionals locatius inclosos en enunciats concrets.
 • Descriure les propietats d'objectes preposicionals nocionals inclosos en enunciats concrets.
 • Diferenciar objectes preposicionals locatius i nocionals en casos concrets.
 • Identificar usos correctes i incorrectes de les preposicions que introdueixen objectes preposicionals en enunciats concrets.
 • Utilitzar adequadament les preposicions de l'objecte preposicional davant oracions substantives.
 • Descriure els trets generals de les construccions pronominals, partint de casos concrets.
 • Identificar i descriure les propietats semàntiques i sintàctiques de diferents tipus de construccions pronominals transitives, a través d'enunciats concrets.
 • Diferenciar tipus de construccions pronominals en enunciats concrets.
 • Explicar les característiques generals de les construccions coordinades i reconèixer, en casos concrets, les peculiaritats semàntiques i sintàctiques de cadascuna.
 • Distingir, en casos concrets, coordinacions correctes i incorrectes i argumentar, si escau, les causes de la incorrecció.
 • Aplicar les normes de concordança subjecte-predicat en casos concrets.
 • Diferenciar concordances correctes i incorrectes.
 • Definir adequadament els conceptes tècnics necessaris per a descriure les categories i construccions.
 • Identificar, en enunciats concrets, anomalies relacionades amb les construccions tractades i explicar-ne les causes.
 • Argumentar definicions i plantejaments referits a les categories i les construccions.
 • Proposar activitats, relacionades amb les categories i construccions tractades, i argumentar-ne la pertinència.
 • Utilitzar, de manera crítica i reflexiva, la bibliografia adequada al nivell i referida a les categories i construccions objectiu del programa.
 • Fer servir el Campus Virtual per a les activitats proposades.
 • Utilitzar eines informàtiques per a cercar materials i desenvolupar activitats en el procés d'aprenentatge.

ACTITUDINALS

 • Participar activament en la resolució de problemes i els debats virtuals dissenyats per a compartir dubtes i intercanviar informació sobre alguna de les categories i construccions estudiades.
 • Col·laborar en els treballs en grup proposats.
 • Tenir una actitud responsable en el desenvolupament dels treballs.
 • Tenir una actitud flexible davant les opinions dels altres.
 • Desenvolupar la capacitat per a la crítica i l'autocrítica en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

CONCEPTUALES
1.Conocer y comprender las características de los verbos copulativos y su relación con el atributo.
2.Conocer y comprender las características de los complementos predicativos y de distintas clases de CP.
3.Conocer y comprender los rasgos generales de los objetos directos, sus papeles semánticos y las tendencias sobre uso de la preposición, del clítico "le" y la pasivización, así como sus aspectos normativos.
4.Conocer y comprender las características de los complementos indirectos y los rasgos de diferentes clases de objetos indirectos.
5.Conocer y comprender las características  del complemento preposicional, las peculiaridades semánticas de las clases  y  errores  frecuentes en el uso de las preposiciones.
6.Conocer y comprender los rasgos generales de las construcciones pronominales con verbos transitivos y las características de diferentes tipos de construcciones.
7.Conocer y comprender los rasgos de las estructuras coordinadas y de las clases de construcciones coordinadas.
9.Conocer y comprender las reglas generales de la concordancia sujeto-predicado,  los casos especiales y las pautas normativas.
10.Conocer y comprender los conceptos técnicos referidos a las funciones y construcciones objeto del programa

PROCEDIMENTALES
11.Identificar y describir, partiendo de enunciados concretos, las características de las categorías y construcciones objeto del programa.Describir las propiedades semánticas de los verbos copulativos, en el sentido amplio del término, y Utilizarlos adecuadamente.
12.Diferenciar usos correctos e incorrectos referidos a categorías y construcciones objeto del programa.
13.Aplicar normas de uso correcto referidas a categorías y construcciones objeto del programa.
14.Utilizar de forma crítica y reflexiva la bibliografía, adecuada a su nivel, referida a las categorías y construcciones objeto del programa
15.Utilizar adecuadamente los conceptos ténicos necesarios para la descripción de categorías y construcciones.
16.Manejar el Campus Virtual para las actividades que se propongan.
17.Utilizar herramientas informáticas para el desarrollo de actividades en el proceso de aprendizaje.

ACTITUDINALES
18.Participar activamente en la resolución de problemas,  así compartir dudas e intercambiar información sobre alguna de las categorías y construcciones estudiadas.
19.Colaborar en las tareas que se propongan.
20.Tener una actitud responsable en el desarrollo de las tareas.
21.Tener una actitud flexible ante las opiniones de los demás.
22.Desarrollar su capacidad para la crítica y la autocrítica en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

 

Dades generals

Codi: 31521
Professor/a responsable:
MARTINEZ LINARES, MARIA ANTONIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix