Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SINTAXI DE L'ESPANYOL I: DESCRIPCIÓ I NORMA

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC7 : Conèixer les característiques morfosintàctiques de la llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

CONCEPTUALS

 • Conèixer i comprendre les principals característiques semàntiques dels verbs copulatius prototípics i dels verbs aspectuals o de canvi.
 • Conèixer i comprendre les propietats de l'atribut i la relació amb el verb copulatiu en el sentit ampli del terme.
 • Conèixer i comprendre les característiques semàntiques i sintàctiques comunes als complements predicatius.
 • Conèixer i comprendre les propietats semàntiques i sintàctiques de les diverses classes de complement predicatiu.
 • Conèixer i comprendre les pautes generals de la concordança entre subjecte o objecte directe i elements atributius.
 • Conèixer i comprendre els trets generals, tant sintàctics com formals, de la funció sintàctica objecte directe.
 • Conèixer les normes sobre l'ús correcte del clític d'objecte directe.
 • Comprendre que la funció sintàctica objecte directe presenta un caràcter heterogeni i pot variar en relació amb alguns dels seus trets generals.
 • Conèixer i comprendre alguns dels papers semàntics associats a l'objecte directe.
 • Conèixer i comprendre els principals factors que poden influir en l'ús de la preposició a davant de complement directe.
 • Conèixer i comprender els trets semàntics que condicionen la passivització d'una oració transitiva.
 • Comprendre el concepte de leísmo i les principals tendències que influeixen en l'ús del clític de datiu com a marca d'objecte de persona.
 • Conèixer les normes acadèmiques sobre l'ús correcte del clític de datiu com a marca d'objecte directe.
 • Conèixer i comprendre les característiques comunes associades a la funció sintàctica complement indirecte.
 • Conèixer i comprendre els trets semàntics i sintàctics de les diverses classes d'objectes indirectes en espanyol.
 • Conèixer els errors més freqüents en l'ús del clític associat a l'objecte indirecte i les normes d'ús correcte.
 • Conèixer i comprendre les característiques generals del complement preposicional, a més de les peculiaritats semàntiques dels dos subtipus.
 • Conèixer els errors més freqüents en l'ús de les preposicions dels complements preposicionals i les normes d'ús correcte.
 • Conèixer i comprendre els trets generals de les construccions pronominals amb verbs transitius transitives.
 • Comprendre que els clítics funcionen com afixos del verb i no com a paraules autònomes.
 • Conèixer i comprendre les característiques semàntiques i sintàctiques de cadascuna de les estructures pronominals de caràcter transitiu.
 • Conèixer i comprendre el concepte de coordinació, a més dels trets comuns a qualsevol estructura coordinada i les condicions per a la formar correctament construccions coordinades.
 • Conèixer i comprendre les peculiaritats semàntiques i sintàctiques de les principals classes de construccions coordinades en espanyol.
 • Conèixer les regles generals de la concordança subjecte-predicat, els casos especials i les pautes normatives referides a determinades construccions.
 • Conèixer i comprendre els conceptes tècnics referits a les funcions i construccions del programa.

PROCEDIMENTALS

 • Descriure les propietats semàntiques dels verbs copulatius, en el sentit ampli del terme (inclosos els aspectuals), en enunciats concrets.
 • Utilitzar adequadament els verbs copulatius, atenent a les propietats aspectuals, en enunciats concrets.
 • Descriure les característiques de l'atribut i la relació amb el verb copulatiu en enunciats concrets.
 • Descriure els trets semàntics i sintàctics comuns als complements predicatius, partint d'enunciats concrets.
 • Distingir atributs i complements predicatius en construccions concretes i explicar-ne les diferències.
 • Descriure les propietats semàntiques i sintàctiques dels diversos tipus de complements predicatius, partint d'enunciats concrets.
 • Diferenciar tipus de complements predicatius i explicar-ne les diferències.
 • Distingir concordances correctes i incorrectes entre elements atributius i el subjecte o objecte directe a què es refereixen.
 • Descriure els trets generals d'objectes directes inclosos en enunciats concrets.
 • Descriure els papers semàntics d'objectes directes inclosos en enunciats concrets i relacionar-los amb el sentit del verb.
 • Identificar els factors que influeixen en el fet que s'use o no la preposició a davant d'objectes directes inclosos en enunciats concrets.
 • Raonar si és adequat o no utilitzar la preposició davant objecte directe en enunciats concrets.
 • Raonar, partint de casos concrets, quines oracions transitives admeten la passivització i quines no.
 • Identificar, en casos concrets, els factors que influeixen en la possibilitat o impossibilitat de pasivització.
 • Diferenciar, i justificar, els casos de leísmo d'aquells en què el clític le/les actua com a marca de funció pròpia del complement indirecte.
 • Identificar i descriure els factores que influeixen en l'ús de le referit a objectes directes en casos concrets.
 • Diferenciar, en casos concrets, leísmos correctes i incorrectes segons la norma acadèmica.
 • Descriure els trets generals dels objectes indirectes partint de casos concrets.
 • Identificar, en enunciats concrets, tipus d'objectes indirectes i descriure'n les propietats semàntiques i sintàctiques.
 • Diferenciar usos correctes i incorrectes del clític de l'objecte indirecte en enunciats concrets.
 • Utilitzar adequadament el clític referit a l'objecte indirecte en enunciats concrets.
 • Descriure, partint d'enunciats concrets, els trets comuns dels objectes preposicionals. Explicar, a partir de casos concrets, les diferències entre objectes preposicionals i complements circumstancials.
 • Descriure les propietats d'objectes preposicionals locatius inclosos en enunciats concrets.
 • Descriure les propietats d'objectes preposicionals nocionals inclosos en enunciats concrets.
 • Diferenciar objectes preposicionals locatius i nocionals en casos concrets.
 • Identificar usos correctes i incorrectes de les preposicions que introdueixen objectes preposicionals en enunciats concrets.
 • Utilitzar adequadament les preposicions de l'objecte preposicional davant oracions substantives.
 • Descriure els trets generals de les construccions pronominals, partint de casos concrets.
 • Identificar i descriure les propietats semàntiques i sintàctiques de diferents tipus de construccions pronominals transitives, a través d'enunciats concrets.
 • Diferenciar tipus de construccions pronominals en enunciats concrets.
 • Explicar les característiques generals de les construccions coordinades i reconèixer, en casos concrets, les peculiaritats semàntiques i sintàctiques de cadascuna.
 • Distingir, en casos concrets, coordinacions correctes i incorrectes i argumentar, si escau, les causes de la incorrecció.
 • Aplicar les normes de concordança subjecte-predicat en casos concrets.
 • Diferenciar concordances correctes i incorrectes.
 • Definir adequadament els conceptes tècnics necessaris per a descriure les categories i construccions.
 • Identificar, en enunciats concrets, anomalies relacionades amb les construccions tractades i explicar-ne les causes.
 • Argumentar definicions i plantejaments referits a les categories i les construccions.
 • Proposar activitats, relacionades amb les categories i construccions tractades, i argumentar-ne la pertinència.
 • Utilitzar, de manera crítica i reflexiva, la bibliografia adequada al nivell i referida a les categories i construccions objectiu del programa.
 • Fer servir el Campus Virtual per a les activitats proposades.
 • Utilitzar eines informàtiques per a cercar materials i desenvolupar activitats en el procés d'aprenentatge.

ACTITUDINALS

 • Participar activament en la resolució de problemes i els debats virtuals dissenyats per a compartir dubtes i intercanviar informació sobre alguna de les categories i construccions estudiades.
 • Col·laborar en els treballs en grup proposats.
 • Tenir una actitud responsable en el desenvolupament dels treballs.
 • Tenir una actitud flexible davant les opinions dels altres.
 • Desenvolupar la capacitat per a la crítica i l'autocrítica en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 31521
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix