Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SINTAXI DE L'ESPANYOL II: DESCRIPCIÓ I NORMA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura tiene por objeto incidir en el uso correcto de la lengua española, necesario para las diversas profesiones asociadas al grado, así como en el dominio de las herramientas conceptuales que posibilitan al análisis y la descripción de las lenguas en general y de la lengua española en particular.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC7 : Conèixer les característiques morfosintàctiques de la llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Conèixer els trets generals de les oracions relatives de caràcter adjectiu.
 • Comprendre les propietats formals, semàntiques i sintàctiques de les adjectives explicatives i de les adjectives restrictives.
 • Comprendre el paper de les formes verbals en la construcció dels significats de les oraciones adjectives.
 • Conèixer les propietats formals, sintàctiques, semàntiques i discursives de les oracions pseudoapositives.
 • Conèixer les normes sobre l'ús correcte dels pronoms relatius i les formes verbals en les oracions adjectives.
 • Conèixer les característiques generals de les oracions substantives.
 • Conèixer els plantejaments més estesos sobre el significat dels modes en espanyol.
 • Conèixer els tipus principals de predicats que seleccionen indicatiu o subjuntiu en l'oració substantiva.
 • Comprendre la relació entre les propietats semàntiques del predicat subordinant i el mode de l'oració substantiva.
 • Conèixer els casos d'aparent discordança entre el predicat subordinant i el mode de la subordinada i comprendre'n les causes.
 • Conèixer les característiques pròpies de les oracions substantives d'infinitiu i les diferències quant a les oracions substantives amb verb en forma personal.
 • Comprendre les regles generals de la infinitivització de les oracions substantives argumentals.
 • Conèixer les normes generals sobre la infinitivització segons la classe del predicat subordinant.
 • Conèixer els trets formals, semàntics i sintàctics de les construccions comparatives i dels tipus de construccions comparatives, a més de les diferències amb altres construccions pròximes.
 • Conèixer les diferències entre comparatives pròpies i falses comparatives.
 • Conèixer les propietats semàntiques i sintàctiques de les oracions consecutives i dels tipus d'oracions consecutives.
 • Conèixer les propietats generals de les oracions condicionals i les propietats semàntiques i formals de les classes principals d'oracions condicionals.
 • Conèixer les normes d'ús de les formes verbals en les oracions condicionals.
 • Conèixer pautes sintàctiques per a expressar la condicionalitat.
 • Conèixer les peculiaritats i classes de les oracions concessives.
 • Comprendre el paper dels nexes, l'ordre i les formes verbals en la construcció dels matisos de les oracions concessives.
 • Conèixer pautes sintàctiques i discursives per a expressar la concessivitat.
 • Conèixer les propietats generals de les oracions causals i les propietats semàntiques i formals de les classes principals d'oracions causals.
 • Comprendre el paper dels nexes, l'ordre i les formes verbals en la construcció dels matisos de la causalitat.
 • Conèixer pautes sintàctiques i discursives per a expressar la causalitat.
 • Conèixer les propietats generals de les oracions finals i les propietats semàntiques i formals de les construccions relacionades amb l'expressió de la finalitat.
 • Conèixer els trets sintàctics i semàntics de les oracions locatives i les diferències amb les adjectives.
 • Conèixer els trets semàntics i sintàctics de les construccions amb valor modal.
 • Conèixer les característiques generals de les oracions temporals.
 • Conèixer l'aportació dels nexes i les formes verbals en l'expressió de les relacions temporals.

Procedimentals

 • Descriure, partint d'enunciats concrets, els trets generals de les oracions relatives de caràcter adjectiu. 
 • Descriure les propietats formals, semàntiques i sintàctiques de les adjectives explicatives i de les adjectives restrictives i aplicar-les a casos concrets.
 • Diferenciar oracions restrictives i oracions explicatives.
 • Descriure les variacions de significat relacionades amb el canvi dels modes en oracions adjectives concretes.
 • Descriure les propietats formals, sintàctiques, semàntiques i discursives de les oracions pseudoapositives.
 • Diferenciar usos correctes i incorrectes dels relatius i de les formes verbals en oracions adjectives concretes.
 • Descriure les característiques generals de les oracions substantives.
 • Explicar el significat dels modes en espanyol.
 • Descriure els tipus principals de predicats que seleccionen indicatiu o subjuntiu en l'oració substantiva.
 • Identificar les classes de predicats en enunciats concrets.
 • Raonar la selecció d'indicatiu o subjuntiu en enunciats concrets, prenent com a base el predicat subordinant.
 • Identificar casos d'aparent discordança entre el predicat subordinant i el mode de la subordinada i explicar-ne les causes.
 • Descriure les característiques pròpies de les oracions substantives d'infinitiu i les diferències amb les oracions substantives amb verb en forma personal.
 • Aplicar les normes sobre infinitivització a oracions concretes.
 • Conèixer les normes generals sobre la infinitivització segons la classe del predicat subordinant.
 • Identificar infinitivització per coreferència amb un argument del verb principal i la infinitivització amb un sentit genèric o indefinit, a més d'explicar-ne les diferències.
 • Descriure, aplicant-los a casos concrets, els trets formals, semàntics i sintàctics de les construccions comparatives i dels tipus de construccions comparatives.
 • Identificar en casos concrets comparatives pròpies i falses comparatives i explicar-ne les diferències.
 • Descriure les propietats semàntiques i sintàctiques de les oracions consecutives i dels tipus d'oracions consecutives.
 • Descriure les propietats generals de les oracions condicionals i las propietats semàntiques i formals de les classes principals d'oracions condicionals, a més d'aplicar-les a casos concrets.
 • Identificar usos correctes i incorrectes de les formes verbals en les oracions condicionals.
 • Identificar construccions que serveixen de vehicle a la condicionalitat.
 • Utilitzar diferents tipus de construccions per a expressar la condicionalitat.
 • Construir enunciats amb sentit condicional amb motlles diferents.
 • Descriure les peculiaritats i classes de les oracions concessives i aplicar-les a casos concrets.
 • Descriure matisos significatius de les oracions concessives tenint-ne en compte el nexe, l'ordre i les formes verbals.
 • Identificar i descriure motlles sintàctics i discursius per a expressar la concessivitat.
 • Explicar les relacions i les diferències entre adversatives i concessives.
 • Utilitzar diversos motlles sintàctics i discursius per a expressar la concessivitat.
 • Descriure les propietats generals de les oracions causals, a més de les propietats semàntiques i formals de les classes principals d'oracions causals.
 • Descriure els matisos significatius de construccions causals, tenint-ne en compte els nexes, l'ordre i les formes verbals.
 • Identificar pautes sintàctiques expressives de la causalitat.
 • Descriure les propietats generals de les oracions finals, a més de matisos semàntics i trets formals de construccions amb sentit final.
 • Descriure els trets sintàctics i semàntics de les oracions locatives i aplicar-les a casos concrets.
 • Diferenciar construccions locatives i construccions relatives.
 • Descriure els trets semàntics i sintàctics de les construccions amb valor modal i aplicar-los a casos concrets.
 • Descriure les característiques generals de les oracions temporals i aplicar-les a casos concrets.
 • Explicar matisos de les oracions temporals, tenint-ne en compte el nexe i les formes verbals.
 • Definir adequadament els conceptes tècnics necessaris per a descriure les categories i construccions.
 • Identificar, en enunciats concrets, anomalies relacionades amb les construccions tractades i explicar-ne les causes.
 • Argumentar sobre definicions i plantejaments referits a les categories i les construccions.
 • Proposar activitats relacionades amb les construccions tractades i argumentar-ne la pertinència.
 • Utilitzar, de manera crítica i reflexiva, la bibliografia adequada al nivell quant a les categories i les construccions del programa.
 • Fer servir el Campus Virtual per a les activitats proposades.
 • Usar eines informàtiques per a la cerca de materials i el desenvolupament d'activitats en el procés d'aprenentatge.

Actitudinals

 • Participar activament en la resolució de problemes i en els debats virtuals dissenyats per a compartir dubtes i intercanviar informació sobre alguna de les categories i construccions estudiades.
 • Col·laborar en els treballs en grup proposats.
 • Tenir una actitud responsable en el desenvolupament dels treballs.
 • Tenir una actitud flexible respecte de les opinions dels altres.
 • Desenvolupar la capacitat de crítica i autocrítica en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22


Conceptuales
1.Conocer y comprender los rasgos generales las oraciones relativas de carácter adjetivo y las peculiradades de sus diferentes clases.
2.Conocer y comprender las características generales de las oraciones sustantivas.
3.Conocer y comprender las pautas de la selección del modo en las oraciones sustantivas.
4. Conocer y comprender las peculiaridades de las oraciones sustantivas en infinitivo y las pautas de infinitivización.
5. Conocer y comprender las carácterísticas de las construcciones comparativas y de los tipos de construcciones comparativas.
6. Conocer y comprender las características de las oraciones consecutivas y de los tipos de oraciones consecutivas.
7. Conocer y comprender las características de las oraciones condicionales y de sus diferentes clases, así como las pautas para la expresión de la condicionalidad.
8. Conocer y comprenderlas peculiaridades de las oraciones concesivas y sus clases, así como las pautas sintácticas para la expresión de la concesividad.
9. Conocer y comprender las características de las oraciones causales y sus principales clases, así como las pautas sintácticas para la expresión de la causalidad.
10. Conocer y comprender las características de las construcciones finales.
11. Conocer y comprender las características de las construcciones oracionales locativas.
12. Conocer y comprender las características de las construcciones oracionales con valor modal.
13. Concer y comprender las características de las oraciones temporales y sus clases.


Procedimentales
14. Identificar y explicar, partiendo de enunciados concretos, características de las construcciones objeto del programa.     Describir, partiendo de enunciados concretos, los rasgos generales propios de las oraciones relativas de carácter adjetivo.
15. Identificar y explicar usos correctos e incorrectos referidos a las construcciones objeto del programa.
16. Utilizar adecuadamente los términos técnicos referidos a las construcciones objeto del programa.
17. Utilizar de forma crítica y reflexiva la bibliografía, adecuada a su nivel, referida a las categorías y construcciones objeto del programa.
18. Manejar el Campus Virtual para las actividades que se propongan.
19. Utilizar herramientas informáticas para el desarrollo de actividades en el proceso de aprendizaje.
Actitudinales

20. Participar activamente en la resolución de problemas y en los debates
21. Colaborar en las tareas que se propongan.
22. Tener una actitud responsable en el desarrollo de las tareas.
23. Tener una actitud flexible ante las opiniones de los demás.
24. Desarrollar su capacidad para la crítica y la autocrítica en el proceso de enseñanza aprendizaje.

 

 

Dades generals

Codi: 31520
Professor/a responsable:
MARTINEZ LINARES, MARIA ANTONIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix