Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA HISPANOAMERICANA DE LA IL·LUSTRACIÓ AL MODERNISME

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura pretende introducir al estudiante en el conocimiento de la literatura hispanoamericana del siglo XIX, a
través del examen del proceso histórico-cultural y del trazado de un panorama literario contextualizado por las
circunstancias culturales, sociales, políticas y económicas correspondientes. Se parte, por tanto, de un enfoque
panorámico para la asignatura y, en la medida de lo posible, de un planteamiento interactivo de las clases. Como
objetivos principales de la asignatura están promover la lectura crítica de los textos propuestos y propiciar el
establecimiento de relaciones entre ellos, con el fin de lograr la percepción de la literatura hispanoamericana como
entramado de textos y experiencias de cultura, y no como mera suma de nombres y títulos prestigiosos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC13 : Capacitat per a comprendre les característiques i l'evolució dels moviments i tendències literàries en espanyol com a manifestacions de l'activitat artística i creativa en llengua espanyola en qualitat d' individus coneixedors del paper d'aquestes manifestacions en la construcció del pensament.
 • CC14 : Ser capaç de comprendre el paper dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua espanyola en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'assignatura pretén introduir l'estudiant en el coneixement de la literatura hispanoamericana del segle XIX, a través de l'examen del procés historicocultural i del traçat d'un panorama literari contextualitzat per les circumstàncies culturals, socials, polítiques i econòmiques corresponents. Es parteix, per tant, d'un enfocament panoràmic per a l'assignatura i, en la mesura que siga possible, d'un plantejament interactiu de les classes. Com a objectius principals de l'assignatura hi ha promoure la lectura crítica dels textos proposats i propiciar establir-hi relacions amb la finalitat d'aconseguir la percepció de la literatura hispanoamericana com a entramat de textos i experiències de cultura, i no com una mera suma de noms i títols prestigiosos. Seria desitjable que al final de les classes l'estudiant poguera:

 • Conèixer la societat i la cultura hispanoamericana dels segles XVIII i XIX en els seus trets i esdeveniments principals.
 • Poder traçar el desenvolupament i l'evolució de la narrativa hispanoamericana del període estudiat, coneixer-ne els principals corrents i moviments literaris, i les relacions diacròniques i sincròniques entre aquests.
 • Comprendre aquest desenvolupament i aquest context a través de les obres literàries que són el seu producte.
  Conèixer els exemples més significatius d'autors i textos.
 • Ser capaç d'analitzar aqueixos exemples literaris atenent a l'evolució estètica coetània i al seu context historicocultural.
 • Contrastar i comparar l'evolució de les grans tendències literàries d'aquest període.
  Conèixer la bibliografia rellevant.
 • Tot això està orientat a ampliar la competència cultural i filologicoliterària de l'alumne, a configurar la seua consciència sobre què aprendre (i què ensenyar) de la literatura hispanoamericana, i a contribuir a desenvolupar el seu interès i les seues habilitats com a lector, a més del seu sentit crític.
 • Coneixement contrastiu de la variació de gènere en la producció i construcció literària.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Lo deseable es que al final de las clases el estudiante pueda:
l Conocer la sociedad y la cultura hispanoamericana de los siglos XVIII y XIX en sus rasgos y acontecimientos
principales.
l Poder trazar el desarrollo y la evolución de la narrativa hispanoamericana del periodo estudiado, conociendo las
principales corrientes y movimientos literarios que en ella se desarrollan y las relaciones diacrónicas y
sincrónicas entre ellos.
l Comprender ese desarrollo y ese contexto a través de las obras literarias que son su producto.
Conocer los ejemplos más significativos de autores y textos;
l Ser capaz de analizar esos ejemplos literarios atendiendo a la evolución estética coetánea y a su contexto
histórico-cultural.
l Contrastar y comparar la evolución de las grandes tendencias literarias de este periodo.
Conocer la bibliografía relevante.
l Todo ello está orientado a ampliar la competencia cultural y filológico-literaria del alumno, a conformar su
conciencia sobre qué aprender (y qué enseñar) de la literatura hispanoamericana, y a contribuir a que
desarrolle su interés y sus habilidades como lector, además de su sentido crítico.
l Conocimiento contrastivo de la variación de género en la producción y construcción literaria.

 

 

Dades generals

Codi: 31514
Professor/a responsable:
MATAIX AZUAR, REMEDIOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix