Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA HISPANOAMERICANA DE LA IL·LUSTRACIÓ AL MODERNISME

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

La asignatura Literatura hispanoamericana de la Ilustración al Modernismo ofrece a los estudiantes una formación teórico-práctica orientada al conocimiento de la literatura hispanoamericana del periodo, a través del examen del proceso histórico-cultural, del trazado de un panorama literario contextualizado por las circunstancias culturales, sociales, políticas y económicas correspondientes, y del estudio de las obras de los principales escritores desde el siglo XVIII hasta los comienzos del siglo XX.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC13 : Capacitat per a comprendre les característiques i l'evolució dels moviments i tendències literàries en espanyol com a manifestacions de l'activitat artística i creativa en llengua espanyola en qualitat d' individus coneixedors del paper d'aquestes manifestacions en la construcció del pensament.
 • CC14 : Ser capaç de comprendre el paper dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua espanyola en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'assignatura pretén introduir l'estudiant en el coneixement de la literatura hispanoamericana del segle XIX, a través de l'examen del procés historicocultural i del traçat d'un panorama literari contextualitzat per les circumstàncies culturals, socials, polítiques i econòmiques corresponents. Es parteix, per tant, d'un enfocament panoràmic per a l'assignatura i, en la mesura que siga possible, d'un plantejament interactiu de les classes. Com a objectius principals de l'assignatura hi ha promoure la lectura crítica dels textos proposats i propiciar establir-hi relacions amb la finalitat d'aconseguir la percepció de la literatura hispanoamericana com a entramat de textos i experiències de cultura, i no com una mera suma de noms i títols prestigiosos. Seria desitjable que al final de les classes l'estudiant poguera:

 • Conèixer la societat i la cultura hispanoamericana dels segles XVIII i XIX en els seus trets i esdeveniments principals.
 • Poder traçar el desenvolupament i l'evolució de la narrativa hispanoamericana del període estudiat, coneixer-ne els principals corrents i moviments literaris, i les relacions diacròniques i sincròniques entre aquests.
 • Comprendre aquest desenvolupament i aquest context a través de les obres literàries que són el seu producte.
  Conèixer els exemples més significatius d'autors i textos.
 • Ser capaç d'analitzar aqueixos exemples literaris atenent a l'evolució estètica coetània i al seu context historicocultural.
 • Contrastar i comparar l'evolució de les grans tendències literàries d'aquest període.
  Conèixer la bibliografia rellevant.
 • Tot això està orientat a ampliar la competència cultural i filologicoliterària de l'alumne, a configurar la seua consciència sobre què aprendre (i què ensenyar) de la literatura hispanoamericana, i a contribuir a desenvolupar el seu interès i les seues habilitats com a lector, a més del seu sentit crític.
 • Coneixement contrastiu de la variació de gènere en la producció i construcció literària.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 31514
Professor/a responsable:
MATAIX AZUAR, REMEDIOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix