Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA ESPANYOLA DEL REALISME I NATURALISME

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Literatura Española del Realismo y Naturalismo ofrece a los estudiantes una formación teórica y práctica sobre las obras de los principales escritores españoles realistas y naturalistas, así como la caracterización ideológica y estética de ambos movimientos artísticos del siglo XIX.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC13 : Capacitat per a comprendre les característiques i l'evolució dels moviments i tendències literàries en espanyol com a manifestacions de l'activitat artística i creativa en llengua espanyola en qualitat d' individus coneixedors del paper d'aquestes manifestacions en la construcció del pensament.
 • CC14 : Ser capaç de comprendre el paper dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua espanyola en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir un coneixement panoràmic de la literatura de la segona mitat del segle XIX, en el context de la societat, la cultura i la ciència de l'època.
 • Coneixement de l'estètica realista-naturalista, tal com l'han definit els escriptors mateix i la crítica coetània i posterior.
 • Establir les correspondències creatives entre els gèneres literaris, la fluctuació de les barreres entre aquests i les relacions dialèctiques en la successió històrica del període especificat.
 • Adquirir el coneixement suficient quant als principals autors, tendències i obres de la literatura espanyola en el període descrit (en connexió amb el discurs del pensament i la realitat social i històrica) i quant als corrents més influents de la literatura universal.
 • Fer tasts de lectura i anàlisi crítica en diverses obres de la seqüencia literària acotada.
 • Reflexionar, a partir dels textos històrics, sobre la societat i la cultura de l'Espanya de la Restauració, atenent fonamentalment als principis del positivisme i el krausisme.
 • Reflexionar, a partir dels textos teòrics esbossats pels novel·listes mateix, sobre el gènere novel·la.
 • Reflexionar sobre les polèmiques literàries entre defensors i detractors del realisme.
 • Reconèixer els temes fonamentals de la literatura de la Restauració.
 • Reflexionar sobre els processos diacrònics de successió literària en el marc proposat i les relacions horitzontals dels escriptors espanyols amb els d'altres cultures i de la literatura amb altres manifestacions estètiques.
 • Llegir, analitzar i valorar les obres rellevants per la condició artística i per la representativitat quant al món dels valors i de les opcions estètiques vigents en el període històric especificat.
 • Coneixement contrastiu de la variació de gènere en la producció i construcció literària.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

4.1. Objetivos generales:

1. Capacidad para utilizar como usuario las herramientas básicas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

2. Capacidad de expresarse correctamente por escrito y oralmente en la lengua española.

3. Adquirir un conocimiento panorámico de la literatura española del periodo del Realismo y el Naturalismo en el contexto de la sociedad y la cultura de su época.

4.1.1. Objetivos conceptuales

4. Adquirir un conocimiento panorámico de la literatura en la segunda mitad del siglo XIX, en el contexto de la sociedad, la cultura y la ciencia de la época.

5. Conocimiento de la estética realista-naturalista, tal como la han ido definiendo los propios escritores y la crítica coetánea y posterior.

6. Establecer las correspondencias creativas entre los géneros literarios, la fluctuación de las barreras entre los mismos, y sus relaciones dialécticas en la sucesión histórica del periodo especificado.

7. Adquirir un conocimiento suficiente de los principales autores, tendencias y obras de la literatura española en el periodo descrito, en conexión con el discurso del pensamiento y la realidad sociohistórica, así como con las corrientes más influyentes de la literatura universal. ¿ 8. Efectuar calas de lectura y análisis crítico en diferentes obras de la secuencia literaria acotada.

9. Reconocer los temas fundamentales de la literatura de la Restauración.

4.1.2. Objetivos procedimentales

10. Leer, analizar y valorar aquellas obras relevantes por su condición artística y por su representatividad respecto al mundo de valores y de opciones estéticas vigentes en el periodo histórico especificado.

4.1.3. Objetivos actitudinales

11. Reflexionar, a partir de los textos teóricos esbozados por los propios novelistas, sobre el género novela. 

12. Reflexionar acerca de las polémicas literarias habidas entre los defensores del realismo y sus detractores.

13. Reflexionar, a partir de los textos históricos, sobre la sociedad y la cultura de la España de la Restauración, atendiendo fundamentalmente al los principios del positivismo y el krausismo.

14. Reflexionar sobre los procesos diacrónicos de sucesión literaria en el marco propuesto y las relaciones de los escritores españoles con los de otras culturas, así como de la literatura con otras manifestaciones estéticas.

 

 

Dades generals

Codi: 31512
Professor/a responsable:
PALOMO ALEPUZ, LAURA CRISTINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix