Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONÈTICA I FONOLOGIA ESPANYOLES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura aborda la descripción del componente sonoro de la lengua española y supone el primer contacto del alumnado con los aspectos metodológicos, conceptuales y descriptivos de la fonética y la fonología españolas. El alumnado aprenderá a diferenciar los dos planos en que se puede llevar a cabo el estudio de los fenómenos sonoros del español (fonético y fonológico) así como la jerarquía de las unidades fónicas que se distinguen en cada uno de ellos. Aprenderá también a aplicar los conocimientos teóricos al enfrentarse a diferentes tipos de documentos para el análisis y representación de la señal sonora mediante el uso de la metodología articulatoria y acústica. 

El alumnado aprenderá a transcribir fonética y fonológicamente diferentes tipos de textos de la variedad estándar del español peninsular, con el objetivo de describir los aspectos normativos de la pronunciación del español y a representarlos a través de los alfabetos fonéticos, todo ello dentro de una concepción panhispánica de la lengua española.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC11 : Ser capaç d'identificar i analitzar les variants de registre, diatòpiques i diastràtiques de la llengua espanyola com a individu integrant d'una comunitat lingüística diversa geogràfica, social i culturalment, reconeixent el valor i la riquesa d'aquesta variació com a patrimoni de tots els parlants de l'espanyol.
 • CC8 : Conèixer les característiques fonètiques i fonològiques, de la Llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Conèixer els continguts teòrics bàsics sobre la disciplina (fonètica i fonologia).
 • Aplicar i usar els alfabets i els components d'aquests (l'alfabet de la RFE, l'alfabet de l'AFI i les innovacions més actuals).
 • Conèixer les eines bàsiques de la disciplina (aparells bàsics del laboratori de fonètica, programes informàtics,  TIC, etc.).
 • Conèixer les aplicacions pràctiques de la fonètica.
 • Conèixer els aspectes de gènere que la llengua ha establit en l'ús.

Procedimentals

 • Procedir amb propietat en l'ús de la llengua espanyola.
 • Fer servir amb soltesa els recursos bibliogràfics de la matèria, tant els recursos tradicionals (en suport paper) com els que proporcionen les TIC.
 • Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits de forma explicativa i argumentativa en relació amb casos concrets.

Actitudinals

 • Mostrar una actitud positiva cap al procés d'aprenentatge.
 • Valorar i integrar els coneixements i procediments adquirits en espanyol col·loquial en el procés de formació general.
 • Desenvolupar valors relacionats amb la iniciativa i la capacitat d'assoliment.
 • Incentivar la capacitat crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • Aplicar determinades pautes d'actuació a situacions noves.
 • Assumir l'activitat dialèctica com a part del procés d'aprenentatge.
 • Integrar les opinions pròpies en debats de caràcter lingüístic.
 • Respectar i valorar les opinions dels altres.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

-Que el alumnado sea capaz de asimilar los contenidos teóricos de la asignatura.

-Que el alumnado sepa transcribir textos fonética y fonológicamente.

-Que el alumnado sepa distinguir las variedades fonéticas que presenta el español y aplicarlas al análisis de textos.

-Que el alumnado conozca los fundamentos fonológicos de la ortografía del español.

 

 

Dades generals

Codi: 31511
Professor/a responsable:
AZORIN FERNANDEZ, DOLORES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix