Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CLASSES DE PARAULES EN ESPANYOL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura tiene como objetivo la descripción pormenorizada de las clases de palabras en español. Se trata de introducir al alumno en la sintaxis de las clases de palabras en español, imprescindible para adquirir un conocimiento tanto teórico como instrumental de la lengua. El estudiante aprenderá  las características morfosintácticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas. Supone, además, el primer contacto del estudiante con los aspectos morfosintácticos y normativos de la lengua española y es también uno de los primeros pasos en su familiarización con la metodología de análisis e investigación lingüística. El curso contempla la observación también de los aspectos normativos con el fin de capacitar al alumno para el desarrollo de tareas relacionadas con perfiles de corrección de estilo,  asesoramiento y formación lingüística.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC7 : Conèixer les característiques morfosintàctiques de la llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Reconèixer les teories, perspectives  i conceptualitzacions claus per a l'estudi de les classes de paraules en llengua espanyola.
 • Definir el nom comú en espanyol segons les seues característiques flexives i aprofundir en la seua naturalesa a través de diferents classificacions.
 • Reconèixer les característiques sintàctiques i morfològiques dels noms propis en espanyol.
 • Reflexionar sobre el concepte d'adjectiu, les seues classificacions i els seus criteris en espanyol.
 • Justificar la importància de l'article en l'estructura del sintagma nominal en espanyol.
 • Sintetitzar les característiques  dels determinants en espanyol i identificar els diferents tipus de quantificadors i les construccions en què s'insereixen.
 • Reflexionar sobre el pronom personal i les seues funcions en espanyol.
 • Descriure el verb espanyol segons les seues categories flexivas i aprofundir en les relacions temporals, modals i aspectuals que estableix en espanyol.
 • Analitzar les classificacions i les funcions de l'adverbi en espanyol.
 • Sintetitzar els aspectes sintàctics més rellevants de les partícules en espanyol.
 • Conèixer els aspectes de gènere que la llengua ha establit en el seu ús.

 

Procedimentals

 • Diferenciar les classes de substantius en espanyol a partir de les seues característiques combinatòries.
 • Identificar adjectius tenint en compte les taxonomies que es proposen en espanyol segons diversos criteris.
 • Mostrar el paper de l'article en l'estructura enunciativa de la llengua espanyola.
 • Explicar la funció dels quantificadors i determinants en la configuració de l'estructura del Sintagma Nominal en espanyol.
 • Distingir la categoria del pronom personal en espanyol i la seua funció en l'oració.
 • Aïllar els morfemes flexivos del verb en espanyol.
 • Distingir els diferents tipus d'informació i les possibilitats combinatòries de les categories temps, manera i aspecte en espanyol.
 • Revisar les diferents classificacions sobre l'adverbi en espanyol a partir de criteris formals i modals i la seua potencialitat discursiva.
 • Distingir les classes de partícules en espanyol i les seues funcions oracionals.

Actitudinals

 • Desenvolupar una actitud crítica davant la problemàtica teòrica i pràctica que embolica l'estudi de les classes de paraules en espanyol.
 • Qüestionar l'ambigüitat en les propostes de classificació de les diferents classes de paraules en espanyol.
 • Demostrar responsabilitat en les tasques individuals amb una actuació activa i dinàmica.
 • Exposar les idees i reflexions amb ordre, coherència i claredat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

Reconocer las teorías, perspectivas y conceptualizaciones claves para el estudio de las clases de palabras en lengua española.
Definir el nombre común en español según sus características flexivas y profundizar en su naturaleza a través de distintas clasificaciones.
Reconocer las características sintácticas y morfológicas de los nombres propios en español.
Reflexionar sobre el concepto de adjetivo, sus clasificaciones y sus criterios en español.
Justificar la importancia del artículo en la estructura del Sintagma Nominal en español.
Sintetizar las características de los determinantes en español e identificar los distintos tipos de cuantificadores y las construcciones en las que se insertan.
Reflexionar sobre el pronombre personal y sus funciones en español.
Describir el verbo español según sus categorías flexivas y profundizar en las relaciones temporales, modales y aspectuales que establece en español.
Analizar las clasificaciones y las funciones del adverbio en español.
Sintetizar los aspectos sintácticos más relevantes de las partículas en español.
Conocer los aspectos de género que la lengua ha establecido en su uso.

 

 

Dades generals

Codi: 31510
Professor/a responsable:
MARIMON LLORCA, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix