Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL DE FI DE GRAU

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L’elaboració d’un Treball Final de Grau (TFG) és un requisit obligatori per a concloure els ensenyaments de cada grau (RD 1393/2007, art. 12.3). Ha de fer-se en la fase final del Pla d’Estudis i l’objectiu primordial és mostrar de forma integrada la consecució dels objectius formatius del grau i l’adquisició de les competències associades amb aquest títol. El treball en concret estarà d’acord amb els continguts específics que l’alumnat decidisca triar dins de les línies de treball proposades per les àrees participants en el TFG corresponent al grau en el qual està matriculat (Estudis Anglesos). Serà tutelat per un/a professor/a de l’àrea de coneixement triada. Els TFG s’adaptaran a la normativa general establida per la Facultat de Filosofia i Lletres, encara que, com arreplega el “Reglament sobre els Treballs Final de Grau en la Facultat de Filosofia i Lletres (p. 2 i 3), en cadascun dels diferents graus lligats als estudis filològics es podrà desenvolupar més detalladament els requisits necessaris per a la seua realització (com extensió i característiques dels treballs, llengües en què haurà de fer-se el TFG i la defensa –anglès en el cas d’Estudis Anglesos– resum previ, etc.). L’assignatura Treball Final de Grau es relaciona, doncs, amb totes aquelles que l’alumnat ha cursat en el pla d’estudis i a través d’aquest es comprovaran les competències globalment adquirides en el grau.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Plantejar un projecte de treball i resoldre'l satisfactòriament.
 • Demostrar l'habilitat per a fer servir les fonts d'informació i els materials que permeten abordar un problema lingüístic o literari.
 • Analitzar-ne críticament els resultats obtinguts.
 • Iniciar l'alumnat en la relació dialèctica entre hipòtesi teòrica, recollida d'informació, anàlisi de dades i formulació de tesi.
 • Fer una memòria que comunique la metodologia i els resultats amb claredat i coherència.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objectius formatius: 1. Plantejar un projecte de treball 2. Recaptar de diverses fonts i sintetitzar críticament la informació relacionada amb el tema de treball. 3. Organitzar de forma ordenada i coherent els objectius, la metodologia, l’anàlisi i les conclusions del treball. 4. Redactar de manera correcta i precisa en la llengua pròpia de la titulació (anglès). 5. Exposar oralment de manera clara i ordenada els resultats del treball en la llengua pròpia de la titulació (anglès). 6. Debatre i defensar en anglès les idees i les conclusions del treball. 7. Redactar un resum del treball en anglès que reproduïsca amb fidelitat les idees centrals del TFG en qüestió.

 

 

Dades generals

Codi: 31099
Professor/a responsable:
CAPORALE BIZZINI, SILVIA JULIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,53
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: FILOLOGIA GREGA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: FILOLOGIA LLATINA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01

Estudis en què s'imparteix