Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA I CULTURA VISUAL I ARTÍSTICA EN L'AULA D'ANGLÉS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Análisis de la relación de textos de literatura en lengua inglesa y obras de la cultura visual y artística, con exploración de la aplicación de esta relación en la enseñanza de la lengua inglesa, todo ello enmarcado en el ámbito más general de los estudios de lengua y literatura inglesas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics que sustenten la vinculació de textos de la literatura anglesa amb obres d'altres mitjans visuals i artístics i definir-ne les relacions mútues a més de construir unitats complexes de pensament a partir d'idees independents, fonamentant-se en els trets comuns.
 • Ser capaç de negar-se a admetre raonaments aliens provinents de posicions d'autoritat, sense sotmetre'ls a judici personal, i actuar igualment amb les idees pròpies: tractant-les com si foren d'altres.
 • Adquirir la convicció que el perspectivisme que dóna el treball en grup contribueix a millorar els resultats i evitar l'abstracció obsessiva en les idees pròpies, cosa que pot conduir a l'error.
 • Ser capaç d'emprendre tasques i projectes sense supervisió o impuls extern constants i de debatre'n els resultats de manera objectiva i equilibrada.
 • Distingir períodes en el desenvolupament de la literatura anglesa des del segle XVIII fins a l'actualitat, situar-hi autors i obres específiques i definir-ne les característiques principals, a més de caracteritzar els diversos corrents estètics que es perfilen.
 • Conèixer les característiques socials, econòmiques, polítiques, culturals, etc. de Gran Bretanya en el període que va des del segle XVIII fins a l'actualitat i relacionar-hi els autors, les obres i les tendències de què s'ocupa l'assignatura.
 • Conèixer els diversos camps de la cultura visual i artística als països de llengua anglesa i relacionar-ne obres concretes amb textos i tendències de la literatura en anglés.
 • Saber aplicar mètodes i tècniques per a utilitzar, de manera operativa, atractiva i fructífera, a l'aula d'anglés textos literaris en llengua anglesa, aprofitant-ne, primordialment, la vinculació amb obres concretes de la cultura visual i artística.
 • Saber definir amb claredat problemes referents a la relació de textos literaris en llengua anglesa i obres d'altres àmbits artístics i plantejar-hi possibles solucions.
 • Ser capaç de posar en marxa i desenvolupar processos de cerca i ordenació d'informació, a més de fer síntesis a partir de dades referents a autors i obres literàries i altres esferes visuals i artístiques del segle XVIII a l'actualitat.
 • Conèixer els mètodes i les tècniques d'anàlisi literària desenvolupats en la cultura anglesa amb referència a obres, tendències i autors que es tenen en compte en aquesta assignatura.
 • Analitzar críticament textos, o fragments, de la literatura en anglés corresponents al període que va del segle XVIII a l'actualitat, explorant-ne la relació amb obres concretes d'àmbits visuals i artístics, mitjançant l'aplicació d'un mètode ordenat i coherent, i aprofundint en l'establiment de la nova gamma de significats hipotètics admissibles que produeix aquesta conjunció.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

La asignatura tiene como objetivo revelar cómo se produce la expansión de los límites convencionales de la literatura.

También es objetivo fundamental ir más allá de las constriccciones que se derivan de los análisis puramente literarios de textos escritos.

Es, igualmente, objetivo de primer orden familiarizar a alumnas y alumnos con la relación de textos literarios y obras de expresión visual y artística, haciendo especial hincapié en la vinculación de la literatura con obras concretas de las artes plásticas.

Es objetivo que alumnas y alumnos desarrollen la capacidad de articular una metodología operativa y práctica que les permita llevar a cabo análisis de la relación de textos literarios y obras pertenencientes a otras disciplinas artísticas.

Finalmente, alumnas y alumnos tienen la posibilidad de explorar en la asignatura el aprovechamiento de la relación de texto literario y texto visual artístico en el aula de inglés.  

 

 

Dades generals

Codi: 31061
Professor/a responsable:
PERNI LLORENTE, REMEDIOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix