Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA I CINEMA EN PAÏSOS DE PARLA ANGLESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La metodología de análisis de la producción cinematográfica encuentra su fundamentación académica en la crítica literaria, lo cual justifica un estudio conjunto de ambas disciplinas con prioridad para la especificidad del medio audiovisual. El propósito de esta asignatura es dotar al alumno de los recursos necesarios para desarrollar un análisis fílmico, estudiando su evolución desde la época del cine mudo hasta el siglo XXI en el contexto anglo-norteamericano.  

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG5 : Ser capaç de conèixer les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE2 : Capacitat per a conèixer les característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma diferent dels oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC15 : Coneixement de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.
 • CC16 : Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Consolidar els coneixements actius i passius d'anglés amb la lectura, el visionament i la interpretació crítica de textos literaris i les adaptacions cinematogràfiques d'aquests, a més d'elaborar treballa supervisadament.
 • Ser capaç d'utilitzar eines bàsiques en TIC de tractament d'imatges per a segmentar textos audiovisuals, analitzar-ne els diversos plans i l'edició d'aquests, a més de plasmar les conclusions obtingudes apropiadament per a poder deixar-les en la xarxa a la disposició dels altres companys.
 • Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics que formen la matèria de literatura anglesa i literatura nord-americana i les relacions amb el cinema, a més de construir unitats complexes de pensament a partir d'idees independents, fonamentant-se en els trets comuns.
 • Establir relacions d'aplicació pràctica bidireccional entre els conceptes abstractes adquirits i l'espai significatiu dels textos literaris i cinematogràfics subjectes a anàlisis i interpretació.
 • Ser capaç de negar-se a admetre raonaments aliens provinents de posicions d'autoritat sense sotmetre'ls a judici personal, i actuar igualment amb les idees pròpies: tractant-les com si foren d'altres.
 • Adquirir la convicció que el perspectivisme que dóna el treball en grup contribueix a millorar els resultats i evitar l'abstracció obsessiva en les idees pròpies, cosa que pot conduir a l'error.
 • Ser capaç d'emprendre tasques i projectes sense supervisió o impuls extern constants i debatre'n els resultats de manera objectiva i equilibrada.
 • Distingir períodes en el desenvolupament de la literatura i el cinema anglesos i nord-americans, situar-hi autors i textos específics i definir-ne les característiques principals. 
 • Adquirir coneixement de la història i cultura angleses i nord-americanes del segle XX en els aspectes vinculats a l'evolució del llenguatge cinematogràfic.
 • Conèixer els mètodes i les tècniques d'anàlisi literària i cinematogràfica desenvolupats en les cultures anglesa i nord-americana.
 • Ser capaç de posar en marxa i desenvolupar processos de cerca i ordenació d'informació, a més de fer síntesis a partir de dades referents als autors i textos literaris i cinematogràfics estudiats.
 • Analitzar críticament textos, o fragments de textos, amb un mètode ordenat i coherent i determinar-ne les característiques formals i la relació amb l'establiment de la gamma de significats hipotètics admissibles.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Para estudiar los fundamentos básicos de la sintaxis cinematográfica se hará uso de dos hitos de la Historia del cine, una película de D.W. Griffith, The Birth of a Nation (1915), y otra de Orson Welles, Citizen Kane (1941).


- Los géneros cinematográfico-literarios que se abordarán este curso académico serán el melodrama y la ciencia ficción, destacándose sus características distintivas en ambas disciplinas y su relevancia socio-cultural. Para el estudio de este último género se incluirá la lectura y análisis de una novela, Invasion of the Body Snatchers (Jack Finney, 1955).


- Para analizar el concepto de autoría cinematográfica se abordará la obra del director Alfred Hitchcock en su periplo norteamericano. Se incluirá, además, la novela Strangers on a Train (Patricia Highsmith, 1950) para hacer un estudio en profundidad de las características de su adaptación al cine.

- En el apartado específicamente dedicado a la adaptación fílmica de textos literarios se analizará la traslación de la novella (relato corto) The Turn of the Screw (Henry James, 1898) al cine con The Innocents (Jack Clayton, 1961), de una obra de William Shakespeare, Much Ado About Nothing (1599) y su adaptación a la gran pantalla por Kenneth Branagh (1993), y de la novela Atonement (Ian McEwan, 2001), con la versión cinematográfica del mismo título realizada por Joe Wright (2007).

 

 

Dades generals

Codi: 31059
Professor/a responsable:
SANDERSON PASTOR, JOHN DOUGLAS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix