Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEATRE ANGLÉS FINS AL SEGLE XVII

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 Esta asignatura ofrece una aproximación al teatro en lengua inglesa desde sus orígenes en el periodo tardomedieval hasta el siglo XVII, con un estudio detallado de obras representativas de los diferentes periodos en los que se divide esta etapa de la historia literaria.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics que formen la matèria de teatre anglés quant al període que va de començaments del segle XIV a la fi del segle XVII, i les relacions mútues entre aquestes parts, a més de construir unitats complexes de pensament a partir d'idees independents, fonamentant-se en els trets comuns.
 • Ser capaç de negar-se a admetre raonaments aliens provinents de posicions d'autoritat, sense sotmetre'ls a judici personal, i actuar d'igual manera amb les idees pròpies: tractant-les com si foren d'altres.
 • Adquirir la convicció que el perspectivisme que dóna el treball en grup contribueix a millorar els resultats i a evitar l'abstracció obsessiva en les idees pròpies, cosa que pot conduir a l'error.
 • Ser capaç d'emprendre treballs i projectes sense supervisió o impuls extern constants i de debatre'n els resultats de manera objectiva i equilibrada.
 • Distingir períodes en el desenvolupament del teatre anglés, des de començaments del segle XIV fins a finals del segle XVII, situar-hi els autors i les obres específiques i definir-ne les característiques principals.
 • Conèixer les característiques socials, econòmiques, polítiques, culturals, etc. d'Anglaterra durant el període que va de començaments del segle XIV a la fi del segle XVII i relacionar amb aquestes característiques els autors, les obres i les tendències de què s'ocupa l'assignatura.
 • Conèixer els mètodes i les tècniques d'anàlisi literària desenvolupats en la cultura anglesa pel que fa al període estudiat en aquesta assignatura.
 • Ser capaç de posar ejn marxa i desenvolupar processos de cerca i ordenació d'informació, a més de fer síntesis a partir de dades referents a autors i obres corresponents al període que va des de començaments del segle XIV fins a finals del segle XVII.
 • Analitzar críticament obres concretes, o fragments d'obres, del teatre anglés corresponents al període que va des de començaments del segle XIV fins a finals del segle XVII, amb un mètode ordenat i coherent, i determinar-ne les característiques formals i la relació d'aquestes amb l'establiment de la gamma de significats hipotètics admissibles.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Consolidar los conocimientos activos y pasivos de la lengua inglesa mediante la lectura e interpretación crítica de textos literarios y la elaboración supervisada de trabajos.

2. Determinar las partes constitutivas de los conceptos básicos que forman la materia del teatro compuesto en lengua inglesa hasta el siglo XVII, y las relaciones mutuas entre aquéllas, así como construir unidades complejas de pensamiento a partir de ideas independientes, fundándose en sus rasgos comunes.

3. Establecer relaciones de aplicación práctica bidireccional entre los conceptos abstractos adquiridos y el espacio significativo de los textos literarios sujetos a análisis e interpretación. 

4. Ser capaz de negarse a admitir cursos de razonamiento ajenos que provengan de posiciones de autoridad, sin someterlos a juicio personal, y actuar de igual modo con las ideas propias tratándolas como si fueran de otros.

5. Adquirir la convicción de que el perspectivismo que da el trabajo en grupo contribuye a mejorar los resultados y a evitar el ensimismamiento obsesivo en las ideas propias que puede conducir al error. 

 

 

Dades generals

Codi: 31054
Professor/a responsable:
SANDERSON PASTOR, JOHN DOUGLAS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix