Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
L'ARGOT I EL COL·LOQUIALISME EN LLENGUA ANGLESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Estudio del argot y del léxico coloquial desde una perspectiva sincrónica y diacrónica, atendiendo al modo en que esta parcela del léxico se refleja en las distintas dimensiones de la variación lingüística.

Esta asignatura pretende ahondar en el estudio del argot (slang) y del léxico coloquial inglés, prestando especial atención al análisis de la morfología léxica y semántica del lenguaje juvenil contemporáneo, así como de aquellas variedades sociales de tipo marginal que cuentan con más arraigo en el uso británico y norteamericano. Por su misma naturaleza, el estudio del léxico coloquial y argótico se llevará a cabo desde una perspectiva tanto sincrónica como diacrónica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de descriure i analitzar els procediments lexicològics i semàntics dels registres informals de l'anglès.
 • Ser capaç d'establir relacions entre els usos lèxics argòtics i el context social.
 • Ser capaç de dur a terme anàlisis etimològiques del lèxic col·loquial i argòtic.
 • Ser capaç de fer anàlisis lexicològiques de textos escrits en argot.
 • Aprendre a aconseguir informació documental sobre usos argòtics i col·loquials, a partir de fonts orals i escrites.
 • Aprendre a fer corpus lèxics d'argot i llenguatge col·loquial.
 • Adquirir un nivell de competència alt en l'ús de l'anglès col·loquial i de l'argot comú.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

-Ser capaz de describir y analizar los procedimientos lexicológicos y semánticos propios de los registros informales del inglés.
-Ser capaz de establecer relaciones entre los usos léxicos argóticos y su contexto social.
-Ser capaz de llevar a cabo análisis etimológicos del léxico coloquial y argótico.
-Ser capaz de realizar análisis lexicológicos de textos escritos en argot.
-Aprender a recabar información documental sobre usos argóticos y coloquiales a partir de fuentes orales y escritas.
-Aprender a elaborar corpus léxicos de argot y lenguaje coloquial.
-Adquirir un nivel de competencia alto en el uso del inglés coloquial y del argot común.

 

 

Dades generals

Codi: 31052
Professor/a responsable:
SANCHEZ FAJARDO, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix