Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA ANGLESA VII

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Inglés Académico II tiene como principal objetivo que los alumnos adquieran el nivel C1 en las destrezas
orales propias del ámbito académico, así como afianzar los conocimientos adquiridos en Inglés Académico I. Se tratarán los componentes de la comunicación oral, los aspectos verbales y no verbales (linguistüísticos, paralingüísticos y extralingüísticos) y la multimodalidad en los géneros académicos orales. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Fer servir totes les utilitats del Campus Virtual (materials, debats, enllaços, moodle, etc.) com a plataforma d'aprenentatge virtual.
 • Utilitzar Internet i la web 2.0 per a compartir, crear i cercar informació.
 • Utilitzar processadors de textos i altres utilitats d'ofimàtica en les tasques individuals o grupals assignades.
 • Saber utilitzar el laboratori d'idiomes per a millorar l'aprenentatge.
 • Conèixer i consolidar les eines de l'anàlisi lingüística i del discurs.
 • Aprendre a detectar les idees clau i a resumir els textos orals.
 • Desenvolupar el raonament crític per a desxifrar i valorar el significat dels textos orals.
 • Utilitzar les referències bibliogràfiques per a obtenir informació i poder contrastar-la amb els coneixements anteriors.
 • Utilitzar els coneixements, materials i recursos per a poder aprendre autònomament.
 • Aprendre a utilitzar els diccionaris per a conèixer l'ús, el registre i la pronúncia d'una paraula.
 • Aprendre a reconèixer les idees d'altres, parafrasejar i citar.
 • Utilitzar les tècniques d'anàlisi del discurs per a aprendre a estructurar i elaborar presentacions orals adaptades a un determinat registre i tema.
 • Treballar en parella, col·laborar es l'esforç d'aconseguir un resultat o fi comú en un treball escrit, una presentació oral, un debat o una conversa.
 • Liderar un grup de treball.
 • Aprendre a cuidar la qualitat del treball (incloent-hi l'edició i correcció dels textos propis i dels companys).
 • Utilitzar l'anglés com a instrument de comunicació.
 • Desenvolupar habilitats acadèmiques en anglés (presentacions de projectes, temes, etc.).
 • Saber adaptar el format i el registre del discurs al context.
 • Desenvolupar les competències comunicatives en anglés de l'alumne, en el nivell C1.2 segons el Marc Comú Europeu de Referència (MCER).
 • Desenvolupar les 5 destreses establides en el MCER (nivell C1.2).
 • Consolidar els coneixements adquirits en el nivell anterior (C1.1 del MCER).
 • Resultar desimbolt en situacions on s'usa l'anglés, ser capaç d'entendre'n les diferents varietats i  adaptar-se al context específic, utilitzant el llenguatge amb flexibilitat i eficàcia per a finalitats socials i acadèmiques.
 • Aprendre a cuidar la pronúncia, l'entonació, el to i altres aspectes paralingüístics i extralingüístics (multimodalitat), per a consolidar la mútua comprensió entre els interlocutors i l'èxit en la comunicació.
 • Desenvolupar la capacitat d'explicar el que s'ha après de manera didàctica i amb el llenguatge verbal i no verbal.
 • Reflexionar sobre els components dels discursos orals per a millorar la comunicació.
 • Expressar-se creativament en les presentacions i comunicacions orals.
 • Aprendre a fomentar la interacció.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

* Utilizar el Campus Virtual con todas sus utilidades (materiales, debates, enlaces, moodle, etc.) como plataforma de aprendizaje virtual.
* Utilizar Internet y la Web 2.0 para compartir, crear y buscar información.
* Utilizar procesadores de textos y otras utilidades de ofimática en las tareas individuales o grupales asignadas.
* Saber utilizar el laboratorio de idiomas para mejorar el aprendizaje.
* Conocer y afianzar las herramientas del análisis lingüístico y del discurso.
* Aprender a detectar las ideas claves y a resumir los textos orales.
* Desarrollar el razonamiento crítico para descifrar y valorar el significado de los textos orales
* Utilizar las referencias bibliográficas para obtener información y poder contrastarla con los conocimientos anteriores.
* Utilizar los conocimientos, materiales y recursos para poder aprender de manera autónoma.
* Aprender a utilizar los diccionarios para conocer el uso, el registro y la pronunciación de una palabra.
* Aprender a reconocer las ideas de otros, parafrasear y citar.
* Utilizar las técnicas de análisis del discurso para aprender a estructurar y elaborar presentaciones orales adaptadas a un determinado registro y tema.
* Trabajar en parejas: Colaborar con el esfuerzo para lograr un resultado o fin común, sea un trabajo escrito, una presentación oral, un debate o una conversación.
* Liderar un grupo de trabajo.
* Aprender a cuidar la calidad del trabajo (incluyendo la edición y corrección de los textos propios y de los compañeros).
* Utilizar la lengua inglesa como instrumento de comunicación.
* Desarrollar habilidades académicas en lengua inglesa: por ejemplo, presentación de un proyecto, presentación de un tema, etc.
* Saber adaptar el formato y el registro del discurso al contexto.
* Desarrollar las competencias comunicativas del alumno en el nivel C1.2 según el marco común europeo de referencia (MCER) en lengua inglesa.
* Desarrollar las 5 destrezas establecidas en el MCER siguiendo el nivel C1.2
* Afianzar los conocimientos adquiridos en el nivel anterior (C1.1 del MCER).
* Desenvolverse en situaciones donde se usa la lengua inglesa siendo capaz de entender las distintas variedades y  adaptarse al contexto específico; utilizando el lenguaje con flexibilidad y eficacia para fines sociales y académicas.
* Aprender a cuidar la pronunciación, entonación, tono, y otros aspectos paralingüísticos y extralingüísticos (la multimodalidad)  para afianzar la mutua comprensión entre los interlocutores, así como el éxito en la comunicación.
* Desarrollar la capacidad de explicar lo aprendido de manera didáctica utilizando el lenguaje verbal y no verbal.
* Reflexionar sobre los componentes de los discursos orales para mejorar la comunicación.
* Expresarse creativamente en las presentaciones y comunicaciones orales.
* Aprender a fomentar la interacción.

 

 

Dades generals

Codi: 31041
Professor/a responsable:
MORELL MOLL, TERESA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix