Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA NORD-AMERICANA FINS A FINAL DEL SEGLE XIX

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Este curso ofrece una introducción a autores/as, movimientos y obras destacadas de la literatura norteamericana desde el periodo colonial hasta finales del siglo XIX. Entre los/as autores/as incluidos en este curso se encuentran William Bradford, Anne Bradstreet, Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Henry David Thoreau, Frederick Douglass, Emily Dickinson, Walt Whitman y Henry James.

El alumnado deberá leer todas las lecturas obligatorias así como familiarizarse con los contextos históricos, filosóficos y culturales de los que emergieron.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics que formen la matèria de literatura nord-americana referida al període que va de l'època colonial a la fi del segle XIX, les relacions mútues entre aquestes parts, a més de construir unitats complexes de pensament a partir d'idees independents, fonamentant-se en els trets comuns.
 • Ser capaç de negar-se a admetre raonaments aliens provinents de posicions d'autoritat, sense sotmetre'ls a judici personal, i actuar igualment amb les idees pròpies: tractant-les com si foren d'uns altres.
 • Adquirir la convicció que el perspectivisme que dóna el treball en grup contribueix a millorar els resultats i evitar l'abstracció obsessiva en les idees pròpies, cosa que pot conduir a l'error.
 • Ser capaç d'emprendre tasques i projectes sense supervisió o impuls extern constants i de debatre'n els resultats de manera objectiva i equilibrada.
 • Distingir períodes en el desenvolupament de la literatura nord-americana des de l'època colonial fins a finals del segle XIX, situar-hi els autors i les obres específiques i definir-ne les característiques principals, a més de caracteritzar els diversos corrents estètics que s'hi perfilen. 
 • Conèixer les característiques socials, econòmiques, polítiques, culturals, etc. dels Estats Units en el període que va de l'època colonial fins a finals del segle XIX, i relacionar-hi els autors, les obres i les tendències de què s'ocupa aquesta assignatura.
 • Conèixer els mètodes i les tècniques d'anàlisi literària desenvolupats en la cultura nord-americana amb referència període que estudia aquesta assignatura.
 • Ser capaç de posar en marxa i desenvolupar processos de cerca i ordenació d'informació, a més de fer síntesi a partir de dades referents a autors i obres corresponents al període comprès entre l'època colonial i finals del segle XIX.
 • Analitzar críticament obres concretes, o fragments d'obres, de la literatura nord-americana corresponents al període que va de finals del segle XVII a la fi del segle XIX, amb un un mètode ordenat i coherent, i determinar-ne les característiques formals i la relació d'aquestes amb l'establiment de la gamma de significats hipotètics admissibles.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Obtener un conocimiento más profundo de los Estados Unidos, de lo que representa y cómo se percibe la nación a sí misma a través de sus textos. 

Leer una selección transversal de textos norteamericanos representativos escritos entre 1690 y 1899. 

Desarrollar la capacidad de realizar un análisis informado de una selección de textos literarios. 

Aprender sobre el contexto histórico, cultural, social y político en el que los textos fueron creados. 

 

 

Dades generals

Codi: 31038
Professor/a responsable:
PRIETO GARCIA-CAÑEDO, SARA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix