Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CRÍTICA ANGLONORD-AMERICANA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Estudio de un conjunto de críticos anglonorteamericanos a la luz de sus ideas sobre la literatura y la actividad crítica. En concreto, esta asignatura se ocupa del estudio de una línea de pensamiento literario netamente anglonorteamericano que conduce desde el núcleo de la época victoriana con las aportaciones de Matthew Arnold hasta mediados del siglo XX y que se basa en el progresivo deslinde entre texto literario y contexto histórico-social.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics de crítica anglo-nord-americana i les relacions mútues entre aquestes parts, a més de construir unitats complexes de pensament a partir d'idees independents, fonamentant-se en els trets comuns.
 • Ser capaç de negar-se a admetre raonaments aliens provinents de posicions d'autoritat sense sotmetre'ls a judici personal i actuar igualment amb les idees pròpies: tractant-les com si foren d'altres.
 • Adquirir la convicció que el perspectivisme que dóna el treball en grup contribueix a millorar els resultats i evitar l'abstracció obsessiva en les idees pròpies, cosa que pot conduir a l'error.
 • Ser capaç d'emprendre treballs i projectes sense la supervisió o l'impuls extern constants i debatre'n els resultats de manera objectiva i equilibrada.
 • Conèixer de manera general les característiques socials, econòmiques, polítiques, culturals, etc. dels països de parla anglesa quant al període estudiat en aquesta assignatura i saber com han contribuït aquestes característiques a la formació de diferents tipus de discursos crítics.
 • Conèixer les tècniques i els mètodes d'anàlisi literària desenvolupats en la cultura anglo-nord-americana en el període d'aquesta assignatura.
 • Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la teoria i la crítica literàries desenvolupats en la cultura anglo-nord-americana durant el període que estudia aquesta assignatura.
 • Ser capaç de localitzar, fer servir i sintetitzar informació bibliogràfica adequada als continguts i les finalitats de l'assignatura.
 • Desenvolupar la capacitat de penetrar en els significats, aparents i ocults, dels textos críticoliteraris d'aquesta assignatura, en el marc dels coneixements teòrics, tècnics i metodològics adquirits.
 • Adquirir la capacitat de lectura, abstracció i jerarquització de les idees centrals d'un text de l'assignatura i ser capaç d'exposar-les de manera resumida i jutjar-les críticament.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

01. Determinar las partes constitutivas de los conceptos básicos que forman la materia de crítica anglonorteamericana y sus relaciones mutuas, así como construir unidades complejas de pensamiento a partir de ideas independientes fundándose en sus rasgos comunes. Objetivos conceptuales 02. Conocer las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y la crítica literarias desarrolladas en la cultura anglonorteamericana durante el lapso temporal acotado por la presente asignatura. 03. Conocer las técnicas y los métodos de análisis literario desarrollados en la cultura anglonorteamericana en el lapso temporal acotado por la presente asignatura. Objetivos procedimentales 04. Ser capaz de establecer relaciones de aplicación práctica bidireccional entre los conocimientos abstractos adquiridos y el espacio significativo de los textos críticos sujetos a análisis e interpretación. 05. Ser capaz de penetrar en los significados tanto aparentes como ocultos de los textos crítico propios de la presente asignatura en el marco de los conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos adquiridos. 06. Ser capaz de leer, abstraer y jerarquizar las ideas centrales de un texto propio de la presente asignatura, siendo capaz de exponerlas de forma resumida y de juzgarlas críticamente. 07. Ser capaz de emprender tareas y proyectos sin supervisión o impulso externo constantes y de debatir los resultados de manera objetiva y equilibrada. 08. Ser capaz de localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica adecuada a los contenidos y fines de la presente asignatura. Objetivos actitudinales 09. Ser capaz de negarse a admitir cursos de razonamiento ajenos que provengan de posiciones de autoridad, sin someterlos a juicio personal, y actuar de igual modo con las ideas propias, tratándolas como si fueran de otros. 10. Adquirir la convicción de que el perspectivismo que da el trabajo en grupo contribuye a mejorar los resultados y a evitar el ensimismamiento obsesivo en las ideas propias que puede conducir al error.

 

 

Dades generals

Codi: 31037
Professor/a responsable:
ALVAREZ AMOROS, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix