Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA DEL RENAIXEMENT ANGLÉS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura dedicada a la explicación y comprensión del contexto histórico, social y cultural, donde se gesta y aparece la producción literaria del Renacimiento en Inglaterra; así como al análisis y estudio de las obras y autores más destacados, particularmente de la obra de William Shakespeare. Con ello se posibilita el desarrollo de las destrezas críticas y discursivas, a la vez que se facilita un conocimiento pormenorizado de este fundamental periodo literario.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics que formen la matèria de literatura anglesa, referida al període que va des de començaments del segle XVI fins a l'any 1642, i les relacions mútues entre aquestes parts, a més de construir unitats complexes de pensament a partir d'idees independents, fonamentant-se en els trets comuns.
 • Ser capaç de negar-se a admetre raonaments aliens provinents de posicions d'autoritat, sense sotmetre'ls a judici personal, i actuar igualment amb les idees pròpies: tractant-les com si foren d'altres.
 • Adquirir la convicció que el perspectivisme que dóna el treball en grup contribueix a millorar els resultats i a evitar l'abstracció obsessiva en les idees pròpies, la qual cosa que pot conduir a l'error.
 • Ser capaç d'emprendre tasques i projectes sense supervisió o impuls extern constants i de debatre'n els resultats de manera objectiva i equilibrada.
 • Distingir períodes en el desenvolupament de la literatura anglesa des de començaments del segle XVI fins a l'any 1642, situar-hi autors i obres específiques i definir-ne les característiques principals.
 • Conèixer les característiques socials, econòmiques, polítiques, culturals, etc. d'Anglaterra en el període que va des de començaments del segle XVI fins a l'any 1642, i relacionar-hi els autors, les obres i les tendències de què s'ocupa aquesta assignatura.
 • Conèixer els mètodes i les tècniques d'anàlisi literària desenvolupades en la cultura anglesa amb referència al període d'aquesta assignatura.
 • Ser capaç de començar i desenvolupar processos de cerca i ordenació d'informació, a més de fer síntesi de dades referents a autors i obres corresponents al període que va de començaments del segle XVI a l'any 1642.
 • Analitzar críticament obres concretes, o fragments d'obres, de la literatura anglesa corresponents al període que va des de començaments del segle XVI fins a l'any 1642, amb un mètode ordenat i coherent, i determinar-ne les característiques formals i la relació d'aquestes amb l'establiment de la gamma de significats hipotètics admissibles.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

-Determinar las partes constitutivas de los conceptos básicos que forman la materia literatura inglesa referida al período que va desde comienzos del siglo XVI hasta el año 1642, y las relaciones mutuas entre aquéllas, así como construir unidades complejas de pensamiento a partir de ideas independientes, fundándose en sus rasgos comunes.
-Ser capaz de negarse a admitir cursos de razonamiento ajenos que provengan de posiciones de autoridad, sin someterlos a juicio personal, y actuar de igual modo con las ideas propias, tratándolas como si fueran de otros.
-Adquirir la convicción de que el perspectivismo que da el trabajo en grupo contribuye a mejorar los resultados y a evitar el ensimismamiento obsesivo en las ideas propias que puede conducir al error.
-Ser capaz de emprender tareas y proyectos sin supervisión o impulso externo constantes y de debatir los resultados de manera objetiva y equilibrada.
-Distinguir períodos en el desarrollo de la literatura inglesa desde comienzos del siglo XVI hasta el año 1642, situar en ellos autores y obras específicas, y definir las características principales de éstas.
-Conocer las características sociales, económicas, políticas, culturales, etc. de Inglaterra en el período que va desde comienzos del siglo XVI hasta el año 1642, y relacionar con ellas autores, obras y tendencias de las que se ocupa esta asignatura.
-Conocer los métodos y técnicas de análisis literario desarrollados en la cultura inglesa con referencia al lapso de tiempo acotado por esta asignatura.
-Ser capaz de poner en marcha y desarrollar procesos de búsqueda de información y de ordenación de ésta, así como de efectuar labores de síntesis a partir de datos referentes a autores y obras correspondientes al período comprendido entre comienzos del siglo XVI y el año 1642.
-Analizar, de manera crítica, obras concretas, o fragmentos de obras, de la literatura inglesa correspondientes al período que va desde comienzos del siglo XVI hasta el año 1642, aplicando un método ordenado y coherente, y determinar sus características formales y la relación de éstas con el establecimiento de la gama de significados hipotéticos admisibles.

 

 

Dades generals

Codi: 31036
Professor/a responsable:
PERNI LLORENTE, REMEDIOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix