Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ANGLESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Estudio de la comunicación humana y del uso del lenguaje desde un punto de vista pragmático, es decir, teniendo en cuenta el papel del contexto en la producción e interpretación del lenguaje, y con especial hincapié en la lengua inglesa, aunque también se analizarán modalidades de comunicación visual y multimodal, sobre todo la comunicación por Internet (chats, Facebook, Twitter, páginas web, etc.) y la comunicación por el móvil.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Descriure, analitzar, explicar els mecanismes lèxics i morfològics de la llengua anglesa.
  Descriure i analitzar les relacions que s'estableixen entre les unitats lèxiques de la llengua anglesa.
  Conèixer els procediments de formació de paraules característics dels diferents registres i varietats de la llengua anglesa.
  Comparar els diferents procediments de formació de paraules de l'anglès amb els específics de la llengua materna.
  Aprendre a valorar adequadament les classificacions i tractaments aportats pels diversos estudiosos del tema.
  Realitzar activitats pràctiques amb materials reals (periòdics, revistes, Internet, etc.) en els quals es puguen analitzar els processos més productius actualment.
  Valorar i mostrar una actitud positiva cap al coneixement del lèxic de l'anglès i dels aspectes socioculturals i lingüístics que li són propis.
 • Descriure, analitzar i explicar els mecanismes lèxics i morfològics de la llengua anglesa.
 • Descriure i analitzar les relacions que s'estableixen entre les unitats lèxiques de la llengua anglesa.
 • Conèixer els procediments de formació de paraules característics dels diferents registres i varietats de la llengua anglesa.
 • Comparar els diferents procediments de formació de paraules de l'anglèés amb els específics de la llengua materna.
 • Aprendre a valorar adequadament les classificacions i els tractaments aportats pels estudiosos del tema.
 • Fer activitats pràctiques amb materials reals (periòdics, revistes, Internet, etc.), en què es puguen analitzar els processos més productius actualment.
 • Valorar i mostrar una actitud positiva cap al coneixement del lèxic anglés i dels aspectes socioculturals i lingüístics que en són propis.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos formativos:

1. Analizar los distintos aspectos de la comunicación humana desde un punto de vista pragmático e identificarlos en situaciones reales
2. Delimitar los aspectos concretos de la interacción dentro del ámbito de la comunidad de habla del estudiante y diferenciarlos de las cualidades pragmáticas de la comunicación en otras culturas.
3. Elaborar un trabajo de investigación personal sobre algún aspecto de la pragmática
4. Distinguir la pragmática de otros paradigmas lingüísticos
5. Entender las implicaciones comunicativas de los aspectos pragmáticos del lenguaje
6. Trabajar en grupo para elaborar conclusiones personales en torno a un trabajo
7. Manejar la bibliografía recomendada y distinguirla de las opiniones personales respecto a un aspecto pragmático de la comunicación
8. Unificar todos los aspectos pragmáticos en un modelo global de comunicación humana
9. Utilizar los diferentes recursos bibliográficos para completar los conocimientos adquiridos en clase sobre la pragmática
10. Entender las implicaciones de la pragmática para producir y entender enunciados en lengua inglesa

Objetivos específicos aportados por el profesorado:

Conocer las diferentes teorías que, de una forma u otra, han acometido el estudio del lenguaje teniendo en cuenta la mediación e influencia del contexto.

 

 

 

Dades generals

Codi: 31035
Professor/a responsable:
YUS RAMOS, FRANCISCO BENIGNO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix