Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LEXICOLOGIA ANGLESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura ha sigut concebuda amb l'objectiu de donar a conèixer a l'alumnat un àrea que considerem fonamental en l'estudi de qualsevol llengua i, en concret, de la llengua anglesa, la Lexicologia. En ella es farà en primer lloc una introducció a la Lexicologia i als seus conceptes bàsics així com als límits i relacions entre aquesta disciplina i unes altres amb les quals comparteix interessos tals com la Lexicografia. En particular, s'estudiaran els principals mecanismes implicats en la formació del lèxic de l'anglès així com les relacions que es poden establir entre els vocables, siguen aquests nadius o préstecs d'altres llengües.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Descriure, analitzar, explicar els mecanismes lèxics i morfològics de la llengua anglesa.
  Descriure i analitzar les relacions que s'estableixen entre les unitats lèxiques de la llengua anglesa.
  Conèixer els procediments de formació de paraules característics dels diferents registres i varietats de la llengua anglesa.
  Comparar els diferents procediments de formació de paraules de l'anglès amb els específics de la llengua materna.
  Aprendre a valorar adequadament les classificacions i tractaments aportats pels diversos estudiosos del tema.
  Realitzar activitats pràctiques amb materials reals (periòdics, revistes, Internet, etc.) en els quals es puguen analitzar els processos més productius actualment.
  Valorar i mostrar una actitud positiva cap al coneixement del lèxic de l'anglès i dels aspectes socioculturals i lingüístics que li són propis.
 • Descriure, analitzar i explicar els mecanismes lèxics i morfològics de la llengua anglesa.
 • Descriure i analitzar les relacions entre les unitats lèxiques de la llengua anglesa.
 • Conèixer els procediments característics de formació de paraules dels diversos registres i varietats de la llengua anglesa.
 • Comparar els diversos procediments de formació de paraules de l'anglés amb els específics de la llengua materna.
 • Aprendre a valorar adequadament les classificacions i els tractaments aportats pels estudiosos del tema.
 • Realitzar activitats pràctiques amb materials reals (periòdics, revistes, Internet, etc.), en què es puguen analitzar els processos més productius actualment.
 • Valorar i mostrar una actitud positiva cap al coneixement del lèxic anglés i dels aspectes socioculturals i lingüístics que en són propis.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Competències generals del títol (CG):
CG1: Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
CG4: Capacitat de treball i lideratge en equip.


Competències específiques (CE):
CE5: Ser capaç d'aprendre i utilitzar de forma adequada la gramàtica de l'anglès.
CE8: Ser capaç de reconèixer la variació lingüística i la situació sociolingüística de l'anglès.
CE15: Ser capaç d'utilitzar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística de l'anglès des d'una perspectiva sincrònica o diacrònica.
CE20: Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits sobre morfologia, lexicologia i terminologia de la llengua anglesa.


Objectius formatius:

Objectius generals

- Descriure, analitzar i explicar els mecanismes lèxics i morfològics de la llengua anglesa.
- Descriure i analitzar les relacions que s'estableixen entre les unitats lèxiques de la llengua anglesa.

Objectius conceptuals

- Conèixer els procediments de formació de paraules característics dels diferents registres i varietats de la llengua anglesa.
- Comparar els diferents procediments de formació de paraules de l'anglès amb els específics de la llengua materna.
- Aprendre a valorar adequadament les classificacions i tractaments aportats pels diversos estudiosos del tema.

Objectius procedimentals

- Realitzar activitats pràctiques amb materials reals (periòdics, revistes, internet, etc.) en els quals es poden analitzar els processos més productius actualment.

Objectius actitudinals

- Valorar i mostrar una actitud positiva cap al coneixement del lèxic de l'anglès i dels aspectes socioculturals i lingüístics que li són propis.

 

 

Dades generals

Codi: 31034
Professor/a responsable:
ROIG MARIN, AMANDA DAFNE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix