Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA ANGLESA V

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Estudio de la lengua inglesa con el objetivo de (i) desarrollar las competencias comunicativas que el Marco Europeo de Referencia (MCER) en lengua inglesa propone para el alumnado en el nivel C1.1 (ii) afianzar las competencias adquiridas en Lengua Inglesa I, II y III, y IV así como preparar al alumnado para cursar las asignaturas Lengua Inglesa VI: Inglés Académico I y Lengua Inglesa VII: Inglés Académico II (iii) profundizar en el análisis lingüístico de textos escritos orales y multimodales con el fin de desarrollar la capacidad crítica y de adquirir conocimientos de lingüística inglesa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG4 : Capacitat de treball i lideratge en equip.
 • CG6 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG7 : Coneixement teòric i pràctic i apreciació de la diversitat i la multiculturalitat en l'àmbit nacional o internacional.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de dominar instrumental i teòricament la llengua anglesa.
 • CE22 : Ser capaç de redactar textos de diferent tipus.
 • CE23 : Ser capaç de traduir textos de tipus diferents.
 • CE5 : Ser capaç d'aprendre i utilitzar de manera adequada la gramàtica de l'anglès.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Utilitzar el Campus Virtual amb totes les seues utilitats (materials, debats, enllaços, MOODLE, etc.) com a plataforma d'aprenentatge virtual.
  Utilitzar Internet i la Web 2.0 per a compartir, crear i cercar informació.
  Utilitzar processadors de textos i altres utilitats d'ofimàtica en les tasques individuals o grupales assignades.
  Saber utilitzar el laboratori d'idiomes i els recursos tecnològics per a millorar l'aprenentatge.
   Reflexionar sobre el propi aprenentatge per a poder establir i reconèixer les febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats que es presenten.
  Utilitzar les referències bibliogràfiques i els recursos documentals per a obtenir informació i poder contrastar-la amb els coneixements anteriors.
   Utilitzar els coneixements, materials i recursos per a poder aprendre de manera autònoma.
  Treballar en parelles: Col·laborar amb l'esforç per a aconseguir un resultat o fi comuna, siga un treball escrit, una presentació oral, un debat o una conversa.
  Liderar un grup de treball.
  Aprendre a cuidar la qualitat del treball (incloent l'edició i correcció dels textos propis i dels textos dels companys).
  Desenvolupar les competències comunicatives de l'alumne en el nivell C1.1 segons el marc comú europeu de referència (MCER) en llengua anglesa.
  Desenvolupar les 5 destreses establides en el MCER seguint el nivell C1.1
  Afermar els coneixements adquirits en el nivell anterior (B2 del MCER).
  Desembolicar-se en situacions habituals en països de parla anglesa sent capaç d'adaptar-se al context específic; utilitzant el llenguatge amb flexibilitat i eficàcia per a finalitats socials i professionals. Utilitzar la llengua anglesa com a instrument de comunicació.
  Desenvolupar habilitats professionals en llengua anglesa: per exemple, presentació d'un projecte, tècniques de negociació, reunions, presentació d'un tema, etc.
  Saber adaptar el format i el registre d'un text o discurs al context.
  Ser conscient de les diferències culturals entre la cultura nativa i la dels països de parla anglesa.
  Conèixer els costums dels països de parla anglesa a través dels textos, articles de divulgació, articles d'opinió, programes de TV, pel·lícules, premsa, etc.
  Afermar els coneixements adquirits en els cursos anteriors, incidint especialment en l'estructura de les oracions complexes i en la subordinació.
  Establir diferències i contrastos entre la sintaxi de la llengua materna i la llengua anglesa.
  Redactar assajos i textos extensos de temàtica relacionada amb l'especialitat.
  Conèixer les convencions dels gèneres lingüístics del programa i utilitzar les tècniques d'anàlisis del discurs per a aprendre a estructurar i escriure textos extensos: per exemple, cartes, informes, propostes, assajos, articles, etc.
  Usar la traducció com a eina d'aprenentatge i de contrast entre llengües.
 • Fer servir les utilitats de Campus Virtual (materials, debats, enllaços, Moodle, etc.) com a plataforma d'aprenentatge virtual.
 • Utilitzar Internet i la web 2.0 per a compartir, crear i cercar informació.
 • Utilitzar processadors de textos i altres utilitats d'ofimàtica en les tasques individuals o grupals assignades.
 • Saber utilitzar el laboratori d'idiomes i els recursos tecnològics per a millorar l'aprenentatge.
 • Reflexionar sobre l'aprenentatge propi, per a poder establir i reconèixer les febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats que es presenten.
 • Utilitzar les referències bibliogràfiques i els recursos documentals per a obtenir informació i poder contrastar-la amb els coneixements anteriors.
 •  Utilitzar els coneixements, materials i recursos per a poder aprendre de manera autònoma.
 • Treballar en parelles: col·laborar amb l'esforç per a aconseguir un resultat o fi comú: treball escrit, presentació oral, debat o conversa.
 • Liderar un grup de treball.
 • Aprendre a cuidar la qualitat del treball, incloent-hi l'edició i correcció dels textos propis i dels companys.
 • Desenvolupar les competències comunicatives en el nivell C1.1, segons el Marc Comú Europeu de Referència (MCER) en llengua anglesa.
 • Desenvolupar les 5 destreses establides pel MCER per al nivell C1.1
 • Consolidar els coneixements adquirits en el nivell anterior (B2 del MCER).
 • Comunicar-se amb èxit en situacions habituals en països de parla anglesa, sent capaç d'adaptar-se al context específic i utilitzant el llenguatge amb flexibilitat i eficàcia per a finalitats socials i professionals. Utilitzar la llengua anglesa com a instrument de comunicació.
 • Desenvolupar habilitats professionals en llengua anglesa: presentació de projectes, tècniques de negociació, reunions, presentacions de temes, etc.
 • Saber adaptar el format i el registre d'un text o discurs al context.
 • Ser conscient de les diferències culturals entre la cultura nativa i la dels països de parla anglesa.
 • Conèixer els costums dels països de parla anglesa a través de textos, articles de divulgació i d'opinió, programes de TV, pel·lícules, premsa, etc.
 • Consolidar els coneixements adquirits en els cursos anteriors, amb especial atenció a l'estructura de les oracions complexes i la subordinació.
 • Establir diferències i contrastos entre la sintaxi de la llengua materna i l'anglés.
 • Redactar assajos i textos extensos de temàtica relacionada amb l'especialitat.
 • Conèixer les convencions dels gèneres lingüístics del programa i utilitzar les tècniques d'anàlisi del discurs per a aprendre a estructurar i escriure textos extensos, com ara cartes, informes, propostes, assajos, articles, etc.
 • Usar la traducció com a eina d'aprenentatge i de contrast entre llengües.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22


Objetivos generales
1. Utilizar el Campus Virtual con todas sus utilidades (materiales, debates, enlaces, MOODLE, etc.) como plataforma de aprendizaje virtual.
2. Utilizar Internet y la Web 2.0 para compartir, crear y buscar información.
3. Utilizar procesadores de textos y otras utilidades de ofimática en las tareas individuales o grupales asignadas.
4. Saber utilizar el laboratorio de idiomas y los recursos tecnológicos para mejorar el aprendizaje.
5. Reflexionar sobre el propio aprendizaje para poder establecer y reconocer las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se presentan.
6. Utilizar las referencias bibliográficas y los recursos documentales para obtener información y poder contrastarla con los conocimientos anteriores.
7. Utilizar los conocimientos, materiales y recursos para poder aprender de manera autónoma.
8. Trabajar en parejas: Colaborar con el esfuerzo para lograr un resultado o fin común, sea un trabajo escrito, una presentación oral, un debate o una conversación.
9. Liderar un grupo de trabajo.
10. Aprender a cuidar la calidad del trabajo (incluyendo la edición y corrección de los textos propios y de los textos de los compañeros).
11. Desarrollar las competencias comunicativas del alumno en el nivel C1.1 según el marco común europeo de referencia (MCER) en lengua inglesa.
12. Desarrollar las 5 destrezas establecidas en el MCER siguiendo el nivel C1.1
13. Afianzar los conocimientos adquiridos en el nivel anterior (B2 del MCER).
14. Desenvolverse en situaciones habituales en países de habla inglesa siendo capaz de adaptarse al contexto específico; utilizando el lenguaje con flexibilidad y eficacia para fines sociales y profesionales. Utilizar la lengua inglesa como instrumento de comunicación.
15. Desarrollar habilidades profesionales en lengua inglesa: por ejemplo, presentación de un proyecto, técnicas de negociación, reuniones, presentación de un tema, etc.
16. Saber adaptar el formato y el registro de un texto o discurso al contexto.
17. Ser consciente de las diferencias culturales entre la cultura nativa y la de los países de habla inglesa.
18. Conocer las costumbres de los países de habla inglesa a través de los textos, artículos de divulgación, artículos de opinión, programas de TV, películas, prensa, etc.
19. Afianzar los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores, incidiendo especialmente en la estructura de las oraciones complejas y en la subordinación.
20. Establecer diferencias y contrastes entre la sintaxis de la lengua materna y la lengua inglesa.
21. Redactar ensayos y textos extensos de temática relacionada con la especialidad.
22. Conocer las convenciones de los géneros lingüísticos del programa y utilizar las técnicas de análisis del discurso para aprender a estructurar y escribir textos extensos: por ejemplo, cartas, informes, propuestas, ensayos, artículos, etc.
23. Usar la traducción como herramienta de aprendizaje y de contraste entre lenguas
Objetivos específicos que la profesora añade:
- Analizar textos multimodales relacionados con temas sociales de actualidad.
- Fomentar la igualdad de género.
- Trabajar de manera cooperativa.
- Fomentar la educación para la paz.

 

 

Dades generals

Codi: 31031
Professor/a responsable:
MARTINEZ LIROLA, MARIA DOLORES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix