Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA ANGLESA VI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura Anglés Acadèmic I té com a principal objectiu que l'alumnat adquirisca el nivell C1 en les destreses de lectura i escriptura pròpies de l'àmbit acadèmic. S'incidirà en la correcció lingüística i comunicativa del llenguatge escrit amb una especial èmfasi en els coneixements adquirits en Llengua Anglesa V. A més es tractaran els errors comuns típics de caràcter sintàctic, gramatical i/o pragmàtic a través d'exercicis de correcció i de l'explicació raonada dels punts problemàtics. Les pràctiques s'enfocaran cap a l'aplicació pràctica de l'anàlisi del discurs en textos i treballs acadèmics relacionats amb la carrera d'Estudis Anglesos i amb el futur acadèmic i/o professional de les egressades i els egressats. Des del punt de vista teòric s'introduirà a l'alumnat a l'estudi de l'Anglés Acadèmic com a disciplina, a les principals investigadores i investigadors, i als conceptes i mètodes d'anàlisis més importants.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Utilitzar el Campus Virtual amb totes les seues utilitats (materials, debats, enllaços, moodle, etc.) com a plataforma d'aprenentatge virtual.
  Utilitzar Internet i la Web 2.0 per a compartir, crear i cercar informació.
  Utilitzar processadors de textos i altres utilitats d'ofimàtica en les tasques individuals o grupales assignades.
  Saber utilitzar el laboratori d'idiomes per a millorar l'aprenentatge.
  Conèixer i afermar les eines de l'anàlisi lingüística i del discurs.
  Aprendre a detectar les idees claus i a resumir els textos escrits.
  Desenvolupar el raonament crític per a desxifrar i valorar el significat dels textos escrits.
  Utilitzar les referències bibliogràfiques per a obtenir informació i poder contrastar-la amb els coneixements anteriors.
  Utilitzar els coneixements, materials i recursos per a poder aprendre de manera autònoma.
  Aprendre a utilitzar els diccionaris per a conèixer l'ús i el registre d'una paraula.
  Aprendre a reconèixer les idees d'uns altres, parafrasejar i citar.
  Utilitzar les tècniques d'anàlisis del discurs per a aprendre a estructurar i escriure textos extensos adaptats a un determinat registre i tema.
  Treballar en parelles: Col·laborar amb l'esforç per a aconseguir un resultat o fi comuna, siga un treball escrit, una presentació oral, un debat o una conversa.
  Liderar un grup de treball.
  Aprendre a cuidar la qualitat del treball (incloent l'edició i correcció dels textos propis i dels companys).
  Desenvolupar les competències comunicatives de l'alumne en el nivell C1.2 segons el marc comú europeu de referència (MCER) en llengua anglesa.
  Desenvolupar les 5 destreses establides en el MCER seguint el nivell C1.2
  Afermar els coneixements adquirits en el nivell anterior (C1.1 del MCER).
  Desembolicar-se en situacions habituals en països de parla anglesa sent capaç d'adaptar-se al context específic; utilitzant el llenguatge amb flexibilitat i eficàcia per a finalitats socials i acadèmics.
  Redactar assajos i textos extensos de temàtica relacionada amb l'especialitat.
  Conèixer les convencions dels gèneres lingüístics del programa: articles de divulgació, articles de recerca, sol·licituds de treball, cartes de presentació, currículum vitae
  Analitzar la Macrostructura i la microestructura dels textos.
  Edició i correcció dels textos propis i dels textos dels companys.
 • Emprar totes les utilitats de Campus Virtual (materials, debats, enllaços, Moodle, etc.), com a plataforma d'aprenentatge virtual.
 • Utilitzar Internet i la web 2.0 per a compartir, crear i cercar informació.
 • Utilitzar processadors de textos i altres utilitats d'ofimàtica en les tasques individuals o grupals assignades.
 • Saber utilitzar el laboratori d'idiomes per a millorar l'aprenentatge.
 • Conèixer i consolidar les eines de l'anàlisi lingüística i del discurs.
 • Aprendre a detectar les idees claus i a resumir els textos escrits.
 • Desenvolupar el raonament crític per a desxifrar i valorar el significat dels textos escrits.
 • Utilitzar les referències bibliogràfiques per a obtenir informació i poder contrastar-la amb els coneixements anteriors.
 • Utilitzar els coneixements, materials i recursos per a poder aprendre autònomament.
 • Aprendre a utilitzar els diccionaris per a conèixer l'ús i el registre d'una paraula.
 • Aprendre a reconèixer les idees d'altres, parafrasejar i citar.
 • Utilitzar les tècniques d'anàlisi del discurs per a aprendre a estructurar i escriure textos extensos adaptats a un determinat registre i tema.
 • Treballar en parelles: col·laborar amb l'esforç per a aconseguir un resultat o fi comú: treball escrit, presentació oral, debat o conversa.
 • Liderar un grup de treball.
 • Aprendre a cuidar la qualitat del treball (incloent-hi l'edició i correcció dels textos propis i dels companys).
 • Desenvolupar les competències comunicatives de l'alumnat en el nivell C1.2 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) en llengua anglesa.
 • Desenvolupar les 5 destreses establides en el MCER per al nivell C1.2.
 • Consolidar els coneixements adquirits en el nivell anterior (C1.1 del MCER).
 • Comunicar-se amb èxit, en situacions habituals, en països de parla anglesa sent capaç d'adaptar-se al context específic i utilitzant el llenguatge amb flexibilitat i eficàcia per a finalitats socials i acadèmics.
 • Redactar assajos i textos extensos de temàtica relacionada amb l'especialitat.
 • Conèixer les convencions dels gèneres lingüístics del programa: articles de divulgació, articles de recerca, sol·licituds de treball, cartes de presentació, currículum.
 • Analitzar la macroestructura i la microestructura dels textos.
 • Edició i correcció dels textos propis i dels companys.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22


1. Adquirir les competències comunicatives de l'alumne en el nivell C1 segons el marc comú europeu de referència (MCER) en llengua anglesa.

2. Desenvolupar i promoure l'ús del llenguatge inclusiu al llenguatge acadèmic.

 

 

Dades generals

Codi: 31030
Professor/a responsable:
ALESON CARBONELL, MARIA AMPARO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix