Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA ANGLESA DEL SEGLE XVIII

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura dedicada al estudio de la literatura inglesa desde principios del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX; se centrará en el estudio crítico de discursos literarios y culturales del período que nos ocupa así como en el análisis de textos literarios específicos correspondientes a esa época.  

Esta materia permite al alumnado que cursan el Grado en Estudios Ingleses entrar en contacto con las bases histórico-culturales de la sociedad británica. A la vez, es un complemento indispensable en el aprendizaje de la lengua inglesa, y proporciona un importante refuerzo en el desarrollo de las competencias lingüísticas.

Ayuda, por tanto, a la formación para el ejercicio laboral en trabajos directamente vinculados con la utilización la lengua inglesa; y, además, facilita la preparación para el desarrollo de tareas en campos profesionales relacionados con la crítica, creación, edición y publicación de textos.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Consolidar els coneixements actius i passius de la llengua anglesa mitjançant la lectura i interpretació crítica de textos literaris i l'elaboració supervisada de treballs.
  Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics que formen la matèria literatura anglesa al llarg del segle xviii, i les relacions mútues entre aquelles, així com construir unitats complexes de pensament a partir d'idees independents, fundant-se en els seus trets comuns.
  Establir relacions d'aplicació pràctica bidireccional entre els conceptes abstractes adquirits i l'espai significatiu dels textos literaris subjectes a anàlisis i interpretació.
  Ser capaç de negar-se a admetre cursos de raonament @ajeno que provinguen de posicions d'autoritat, sense sotmetre'ls a judici personal, i actuar d'igual manera amb les idees pròpies tractant-les com si anaren d'uns altres.
  Adquirir la convicció que el perspectivisme que dóna el treball en grup contribueix a millorar els resultats i a evitar l'abstracció obsessiva en les idees pròpies que pot conduir a l'error.
  Ser capaç d'emprendre tasques i projectes sense supervisió o impuls extern constants i de debatre els resultats de manera objectiva i equilibrada.
  Distingir períodes en el desenvolupament de la literatura anglesa al llarg del segle xviii, situar en ells autors i obres específiques, i definir les característiques principals d'aquestes.  
  Conèixer les característiques històriques, socials, econòmiques, polítiques de la cultura anglesa, i relacionar amb elles autors, obres i tendències de les quals s'ocupa aquesta assignatura.
  Ser capaç d'engegar i desenvolupar processos de cerca d'informació, d'ordenació d'aquesta, així com d'efectuar labors de síntesis a partir de dades referents a autors i obres corresponents al segle XVIII.
  Analitzar, de manera crítica, obres o fragments d'obres, concretes corresponents al segle XVIII, aplicant un mètode ordenat i coherent, i de determinar les seues característiques formals i la relació d'aquestes amb l'establiment de la gamma de significats hipotètics admissibles.
 • Consolidar els coneixements actius i passius de la llengua anglesa, mitjançant la lectura i interpretació crítica de textos literaris i l'elaboració supervisada de treballs.
 • Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics que formen la matèria de literatura anglesa al llarg del segle XVIII i les relacions mútues entre aquestes, a més de construir unitats complexes de pensament a partir d'idees independents, fonamentant-se en els trets comuns.
 • Establir relacions d'aplicació pràctica bidireccional entre els conceptes abstractes adquirits i l'espai significatiu dels textos literaris subjectes a anàlisi i interpretació.
 • Ser capaç de negar-se a admetre cursos de raonament alié provinents de posicions d'autoritat, sense sotmetre'ls a judici personal i actuar igualment amb les idees pròpies, tractant-les com si foren d'altres.
 • Adquirir la convicció que el perspectivisme que dóna el treball en grup contribueix a millorar els resultats i evitar l'abstracció obsessiva en les idees pròpies que pot conduir a l'error.
 • Ser capaç d'emprendre tasques i projectes sense supervisió o impuls extern constants i de debatre'n els resultats de manera objectiva i equilibrada.
 • Distingir períodes en el desenvolupament de la literatura anglesa al llarg del segle XVIII, situar-hi els autors i les obres específics i definir-ne les característiques principals.  
 • Conèixer les característiques històriques, socials, econòmiques, polítiques de la cultura anglesa i relacionar-les amb els autors, les obres i les tendències que tracta l'assignatura.
 • Ser capaç d'iniciar i desenvolupar processos de cerca i ordenació d'informació, a més de fer treballs de síntesi a partir de dades referents a autors i obres del XVIII.
 • Analitzar críticament obres, o fragments d'obres, del XVIII, aplicant-hi un mètode ordenat i coherent i determinar-ne les característiques formals i la relació amb l'establiment de la gamma de significats hipotètics admissibles.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Consolidar los conocimientos activos y pasivos de la lengua inglesa mediante la lectura e interpretación crítica de textos literarios y la elaboración supervisada de trabajos.

2. Determinar las partes constitutivas de los conceptos básicos que forman la materia literatura inglesa a lo largo del siglo xviii, y las relaciones mutuas entre aquéllas, así como construir unidades complejas de pensamiento a partir de ideas independientes, fundándose en sus rasgos comunes.

3. Establecer relaciones de aplicación práctica bidireccional entre los conceptos abstractos adquiridos y el espacio significativo de los textos literarios sujetos a análisis e interpretación. 

4. Ser capaz de negarse a admitir cursos de razonamiento ajenos que provengan de posiciones de autoridad, sin someterlos a juicio personal, y actuar de igual modo con las ideas propias tratándolas como si fueran de otros.

5. Adquirir la convicción de que el perspectivismo que da el trabajo en grupo contribuye a mejorar los resultados y a evitar el ensimismamiento obsesivo en las ideas propias que puede conducir al error. 

 

 

Dades generals

Codi: 31024
Professor/a responsable:
PRIETO GARCIA-CAÑEDO, SARA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix