Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA ANGLESA DEL SEGLE XIX

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura dedicada al estudio de la literatura inglesa desde principios del siglo XIX hasta principios del siglo XX; se centrará en el estudio crítico de discursos literarios y culturales del período que nos ocupa así como en el análisis de textos literarios específicos correspondientes a esa época. Se incidirá de manera específica en los orígenes de los conceptos de etnia, clase social y género en relación con la producción socio-cultural de la época y su influencia y reinterpretación en la dimensión socio-cultural contemporánea.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics que formen la matèria literatura anglesa al llarg del segle XIX, i les relacions mútues entre aquelles, així com construir unitats complexes de pensament a partir d'idees independents, fundant-se en els seus trets comuns.
  Ser capaç de negar-se a admetre cursos de raonament @ajeno que provinguen de posicions d'autoritat, sense sotmetre'ls a judici personal, i actuar d'igual manera amb les idees pròpies tractant-les com si anaren d'uns altres.
  Adquirir la convicció que el perspectivisme que dóna el treball en grup contribueix a millorar els resultats i a evitar l'abstracció obsessiva en les idees pròpies que pot conduir a l'error.
  Ser capaç d'emprendre tasques i projectes sense supervisió o impuls extern constants i de debatre els resultats de manera objectiva i equilibrada.
  Distingir períodes en el desenvolupament de la literatura anglesa al llarg del segle XIX, situar en ells autors i obres específiques, i definir les característiques principals d'aquestes.  
  Conèixer les característiques socials, econòmiques, polítiques, culturals, etc. de Gran Bretanya al llarg del segle XIX, i relacionar amb elles autors, obres i tendències de les quals s'ocupa aquesta assignatura.
  Conèixer els mètodes i tècniques d'anàlisi literària desenvolupades en la cultura anglesa amb referència al lapse de temps fitat per aquesta assignatura.
  Ser capaç d'engegar i desenvolupar processos de cerca d'informació, d'ordenació d'aquesta, així com d'efectuar labors de síntesis a partir de dades referents a autors i obres corresponents al segle XIX.
  Analitzar, de manera crítica, obres o fragments d'obres, concretes corresponents al segle XIX, aplicant un mètode ordenat i coherent, i de determinar les seues característiques formals i la relació d'aquestes amb l'establiment de la gamma de significats hipotètics admissibles.
 • Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics que formen la matèria de literatura anglesa al llarg del segle XIX i les relacions mútues entre aquestes, a més de construir unitats complexes de pensament a partir d'idees independents, fonamentant-se en els trets comuns.
 • Ser capaç de negar-se a admetre cursos de raonament aliens que provinguen de posicions d'autoritat, sense sotmetre'ls a judici personal, i actuar d'igual manera amb les idees pròpies, tractant-les com si foren d'uns altres.
 • Adquirir la convicció que el perspectivisme que dóna el treball en grup contribueix a millorar els resultats i evitar l'abstracció obsessiva en les idees pròpies que pot conduir a l'error.
 • Ser capaç d'emprendre treballs i projectes, sense supervisió o impuls extern constants, i debatre'n els resultats de manera objectiva i equilibrada.
 • Distingir períodes en el desenvolupament de la literatura anglesa al llarg del segle XIX, situar-hi autors i obres específiques i definir-ne les característiques principals.  
 • Conèixer les característiques socials, econòmiques, polítiques, culturals, etc. de Gran Bretanya al llarg del segle XIX i relacionar-les amb els autors, les obres i les tendències que tarcta l'assignatura.
 • Conèixer els mètodes i tècniques d'anàlisi literària desenvolupades en la cultura anglesa amb referència al lapse de temps fitat per aquesta assignatura.
 • Ser capaç d'engegar i desenvolupar processos de cerca i ordenació d'informació, a més de treballs de síntesi a partir de dades referents a autors i obres corresponents al segle XIX.
 • Analitzar críticament obres, o fragments d'obres, concretes del segle XIX, aplicant-hi un mètode ordenat i coherent, i determinar-ne les característiques formals i la relació amb l'establiment de la gamma de significats hipotètics admissibles.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Determinar las partes constitutivas de los conceptos básicos que forman la materia literatura inglesa a lo largo del siglo XIX y las relaciones mutuas entre aquéllas, así como construir unidades complejas de pensamiento a partir de ideas independientes, fundándose en sus rasgos comunes.

2. Ser capaz de negarse a admitir cursos de razonamiento ajenos que provengan de posiciones de autoridad, sin someterlos a juicio personal, y actuar de igual modo con las ideas propias tratándolas como si fueran de otros.

3. Adquirir la convicción de que el perspectivismo que da el trabajo en grupo contribuye a mejorar los resultados y a evitar el ensimismamiento obsesivo en las ideas propias que puedeconducir al error.

4. Ser capaz de emprender tareas y proyectos sin supervisión o impulso externo constantes y de debatir los resultados de manera objetiva y equilibrada.

5. Distinguir períodos en el desarrollo de la literatura inglesa a lo largo del siglo XIX, situar en ellos autores y obras específicas, y definir las características principales de éstas.

6. Conocer las características sociales, económicas, políticas, culturales, etc. de Gran Bretaña a lo largo del siglo XIX; relacionar con ellas autores, obras y tendencias de las que se ocupa esta asignatura.

7. Conocer los métodos y técnicas de análisis literario desarrollados en la cultura inglesa con referencia al lapso de tiempo acotado por esta asignatura.

8. Ser capaz de poner en marcha y desarrollar procesos de búsqueda de información, de ordenación de ésta, así como de efectuar labores de síntesis a partir de datos referentes a autores y obras correspondientes al siglo XIX.

9. Analizar, de manera crítica, obras o fragmentos de obras, concretas correspondientes al siglo XIX, aplicando un método ordenado y coherente, y de determinar sus características formales y la relación de éstas con el establecimiento de la gama de significados hipotéticos admisibles.

10. Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres, y valorar la múltiple conformación de la sociedad actual con una actitud de respeto hacia los derechos fundamentales de las personas.

 

 

Dades generals

Codi: 31023
Professor/a responsable:
CAPORALE BIZZINI, SILVIA JULIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix