Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA ANGLESA CONTEMPORÀNIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura dedicada al estudio de la literatura inglesa y su internalización desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, así como al análisis crítico de discursos literarios y textos específicos correspondientes a esa época. Esta materia permite a las alumnas y alumnos que cursan el Grado en Estudios Ingleses entrar en contacto con las bases histórico-culturales de la sociedad británica entre el siglo XX y el siglo XXI. A la vez, es un complemento indispensable en el aprendizaje de la lengua inglesa, y proporciona un refuerzo en el desarrollo de las competencias lingüísticas. Ayuda, por tanto, a la formación para el ejercicio laboral en trabajos directamente vinculados con la utilización de la lengua inglesa; y además, facilita la preparación para el desarrollo de tareas en campos profesionales relacionados con la crítica, creación, edición y publicación de textos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Habilitats d'investigació.
 • CG4 : Capacitat de treball i lideratge en equip.
 • CG5 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Ser capaç d'assimilar i conèixer la història i cultura dels països de parla anglesa.
 • CE16 : Ser capaç d'utilitzar i conèixer les tècniques i mètodes de l'anàlisi literària.
 • CE9 : Ser capaç de conèixer i assimilar la literatura en llengua anglesa.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics que formen la matèria literatura anglesa referida al període que va dels anys trenta del segle XX fins a l'actualitat, i les relacions mútues entre aquelles, així com construir unitats complexes de pensament a partir d'idees independents que es funden en els seus trets comuns.
 • Ser capaç de negar-se a admetre cursos de raonament aliens que provinguen de posicions d'autoritat, sense sotmetre'ls a judici personal, i actuar de la mateixa manera amb les pròpies idees, tractant-les com si foren d'altri.
 • Adquirir la convicció que el perspectivisme que dóna el treball en grup contribueix a millorar els resultats i a evitar l'abstracció obsessiva en les idees pròpies que pot menar a l'error.
 • Ser capaç d'emprendre tasques i projectes sense supervisió o impuls extern constants i de debatre els resultats de manera objectiva i equilibrada.
 • Distingir períodes en el desenvolupament de la literatura anglesa des dels anys trenta del segle XX fins a l'actualitat, situar-hi autors i obres específiques, i definir les característiques principals d'aquestes, així com caracteritzar els diferents corrents estètics que es perfilen.
 • Conèixer les característiques socials, econòmiques, polítiques, culturals, etc. de Gran Bretanya en el període que va des dels anys trenta del segle XX fins als nostres dies, i relacionar-hi autors, obres i tendències de les quals s'ocupa aquesta assignatura.
 • Conèixer els mètodes i tècniques d'anàlisi literària desenvolupades en la cultura anglesa amb referència al lapse de temps delimitat per aquesta assignatura.
 • Ser capaç d'iniciar i desenvolupar processos de recerca d'informació i d'ordenació d'aquesta, així com d'efectuar labors de síntesis a partir de dades referents a autors i obres corresponents al període comprès entre els anys trenta del segle XX i l'actualitat.
 • Analitzar, de manera crítica, obres concretes, o fragments d'obres, de la literatura anglesa corresponents al període que va dels anys trenta del segle XX a l'actualitat, aplicant un mètode ordenat i coherent, i determinar -ne les característiques formals i la relació d'aquestes amb l'establiment de la gamma de significats hipotètics admissibles.
 • Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones, i valorar la múltiple conformació de la societat actual amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals de les persones.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Consider a work of literature as a reflection of its cultural milieu and compare that milieu with his or her own.
2. Examine a work of literature from various vantage points.
3. Examine and analyse the various elements of a literary work.
4. Use basic concepts and terminology particular to literary analysis.
5. Recognise major themes in a work of literature, explore their implications, and identify their basic assumptions.
6. Analyse structure: understand how form contributes to meaning.
7. Appreciate the artistry of literary work and become better acquainted with writers and artists.
8. Recognise the need for literary evidence to support opinions and ideas regarding literary work.
9. Express opinions and responses to literature clearly and effectively in writing and speaking.

 

 

Dades generals

Codi: 31014
Professor/a responsable:
LOPEZ ROPERO, MARIA LOURDES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix