Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA ANGLESA MODERNA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura dedicada al estudio de la literatura inglesa desde finales del siglo XIX hasta final de los años treinta del siglo XX, así como al análisis crítico de discursos literarios y textos específicos correspondientes a esa época.

Esta materia permite a alumnas y alumnos que cursan el Grado en Estudios Ingleses entrar en íntimo contacto con las bases históricoculturales de la sociedad británica. A la vez, es un complemento indispensable en el aprendizaje de la lengua inglesa y proporciona un refuerzo de primer orden en el desarrollo de las competencias lingüísticas.

Ayuda, por tanto, a la formación laboral en trabajos directamente vinculados con la utilización de la lengua inglesa; y, además, facilita la preparación para el desempéño de tareas en campos profesionales relacionados con la crítica, creación, edición y publicación de textos.   

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Habilitats d'investigació.
 • CG4 : Capacitat de treball i lideratge en equip.
 • CG5 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Ser capaç d'assimilar i conèixer la història i cultura dels països de parla anglesa.
 • CE16 : Ser capaç d'utilitzar i conèixer les tècniques i mètodes de l'anàlisi literària.
 • CE9 : Ser capaç de conèixer i assimilar la literatura en llengua anglesa.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics que formen la matèria literatura anglesa referida al període que va de final del segle XIX als anys trenta del segle XX, i les relacions mútues entre aquelles, així com construir unitats complexes de pensament a partir d'idees independents sobre la base dels seus trets comuns.
 • Ser capaç de negar-se a admetre cursos de raonament aliens que provinguen de posicions d'autoritat, sense sotmetre'ls a judici personal, i actuar de la mateixa manera amb les idees pròpies, tractant-les com si foren d'altri.
 • Adquirir la convicció que el perspectivisme que dóna el treball en grup contribueix a millorar els resultats i a evitar l'abstracció obsessiva en les idees pròpies que pot conduir a l'error.
 • Ser capaç d'emprendre tasques i projectes sense supervisió o impuls extern constants i de debatre els resultats de manera objectiva i equilibrada.
 • Distingir períodes en el desenvolupament de la literatura anglesa des de final del segle XIX fins als anys trenta del segle XX, situar-hi autors i obres específiques, i definir les característiques principals d'aquestes, així com caracteritzar els diferents corrents estètics que es perfilen.  
 • Conèixer les característiques socials, econòmiques, polítiques, culturals, etc. de Gran Bretanya en el període que va de finals del segle XIX als anys trenta del segle XX, i relacionar-hi autors, obres i tendències de les quals s'ocupa aquesta assignatura.
 • Conèixer els mètodes i les tècniques d'anàlisi literària desenvolupades en la cultura anglesa amb referència al període de temps que cobreix aquesta assignatura.
 • Ser capaç d'iniciar i desenvolupar processos de recerca d'informació i d'ordenació d'aquesta, així com efectuar tasques de síntesi a partir de dades referents a autors i obres corresponents al període comprès entre el final del segle XIX i els anys trenta del segle XX.
 • Analitzar de manera crítica obres concretes, o fragments, de la literatura anglesa corresponents al període que va del final del segle XIX als anys trenta del segle XX, aplicant un mètode ordenat i coherent, i determinar les seues característiques formals i la relació d'aquestes amb l'establiment de la gamma de significats hipotètics admissibles.
 • Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones, i valorar la múltiple conformació de la societat actual amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals de les persones.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

Objetivos específicos aportados por el profesorado

-Ser capaz de identificar las características generales de la evolución de la lengua y la literatura inglesas en la historia.

-Conocer con detalle, y ser capaz de expresarlos y comentarlos en inglés, los condicionantes que subyacen a la modelación del siglo XX como período estético literario diferenciado, en contraste con las etapas inmediatamente anteriores.

-Conocer con detalle los movimientos literarios desde el Fin-de-siècle hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo las corrientes vanguardistas principales de la literatura inglesa y las tendencias coetáneas a ellos, y ser capaz de exponerlos y analizarlos de manera crítica en inglés.

-Ser capaz de elaborar apuntes coherentes, útiles y suficientes, en inglés, a partir de las explicaciones orales de la profesora o profesor y de los esquemas y datos que éstos reflejan en la pizarra.

 

 

Dades generals

Codi: 31013
Professor/a responsable:
DIAZ SANCHEZ, ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix