Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LA PRONUNCIACIÓ DE L'ANGLÉS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La Pronunciación del Inglés es una asignatura que aborda el nivel fonológico de la lengua inglesa, con especial referencia a la variante del inglés llamada Received Pronunciation (RP) o BBC English. Se examinan conceptos esenciales acerca de los fonemas segmentales y suprasegmentales del RP. Se introduce a los estudiantes en la transcripción fonológica. Esta asignatura ofrece al alumnado una formación básica en lo referente a la enseñanza del inglés y al estudio de los sonidos del inglés.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de dominar instrumental i teòricament la llengua anglesa.
 • CE26 : Ser capaç de relacionar els diferents aspectes de la filologia entre si i amb altres disciplines.
 • CE7 : Ser capaç de conèixer el component foneticofonològic de l'anglès i d'aplicar aquests coneixements.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • UA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Utilitzar l'anglès com a vehicle de comunicació entre professor i alumnes i entre els mateixos alumnes a l'aula.
 • Saber utilitzar la plataforma MOODLE per a fer pràctiques de pronunciació de l'anglès RP.
 • Saber utilitzar programes informàtics per a l'enregistrament de la veu, p. e. AUDACITY.
 • Aprendre a llegir un text breu en veu alta o parlar sense errors de pronunciació, marcant el ritme accentual de l'anglès, fent un ús adequat dels seus tonemas fonamentals, i amb expressivitat.
 • Aprendre a planificar i gestionar el temps complint els terminis en el lliurament de tasques pràctiques.
 • Aprendre a fer servir bibliografia en anglès.
 • Aprendre a estudiar i a respondre a les preguntes d'un examen en anglès.
 •  Aprendre els trets característics de la pronunciació i entonació de la variant de l'anglès coneguda com  a received pronunciation (RP).
 • Aprendre a transcriure fonològicament textos orals i escrits, amb especial atenció a la notació fonològica de l'anglès RP.
 • Adquirir un coneixement teòric bàsic del component fonofonològic de la llengua anglesa.
 • Saber interrelacionar el component fonofonològic de la llengua anglesa amb els altres components lingüístics, a saber, el morfosintàctic, el lexicosemàntic i el pragmaticodiscursiu.
 • Desenvolupar la imaginació i la creativitat per mitjà d'activitats de dramatització com la lectura dramatitzada en veu alta, el joc de rols, la simulació de situacions, etc.
 • Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones i valorar la múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals de les persones.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Adquirir un conocimiento teórico básico del componente fonológico de la lengua inglesa, con especial referencia a la variante Received Pronunciation (RP) o BBC English.

2. Adquirir un conocimiento práctico básico del componente fonológico de la lengua inglesa, con especial referencia a la variante Received Pronunciation (RP) o BBC English.

3. Saber interrelacionar el componente fonológico de la lengua inglesa con los otros componentes lingüísticos: el morfosintáctico, el léxico-semántico y el pragmático-discursivo.

4. Saber los rasgos característicos de la pronunciación y de la entonación de la variante del inglés conocida como Received Pronunciation (RP) o BBC English.

5. Conocer los símbolos y las reglas de transcripción fonológica básicas.

6. Conocer la existencia de distintas variedades del inglés.

7. Saber hacer uso del inglés académico como vehículo de comunicación en el aula.

8. Saber estudiar y redactar con claridad y corrección en inglés académico.

9. Saber leer un texto en voz alta o hablar sin errores de pronunciación, marcando el ritmo acentual del inglés, haciendo un uso adecuado de sus pautas tonales fundamentales, y con expresividad.

10. Saber transcribir fonológicamente textos orales y escritos, prestando especial atención a la notación fonológica del inglés RP.

11. Saber aplicar las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento (TIC) a la práctica de la pronunciación del inglés.

12. Saber planificar y gestionar el tiempo cumpliendo con los plazos en la entrega de tareas y trabajos.

13. Saber consultar y manejar bibliografía en inglés.

14. Ser responsable del propio aprendizaje.

15. Ser autónomo/a en el aprendizaje.

16. Ser generoso/a y solidario/a con otros compañeros.

17. Ser cooperativo/a y sociable en las tareas de grupo.

18. Ser imaginativo/a y creativo/a.

 

 

Dades generals

Codi: 31012
Professor/a responsable:
SINYASHINA, EKATERINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix