Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA ANGLESA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Teoría y práctica de la lengua Inglesa centrada en las tareas de expresión escrita y oral.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG4 : Capacitat de treball i lideratge en equip.
 • CG6 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG7 : Coneixement teòric i pràctic i apreciació de la diversitat i la multiculturalitat en l'àmbit nacional o internacional.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de dominar instrumental i teòricament la llengua anglesa.
 • CE22 : Ser capaç de redactar textos de diferent tipus.
 • CE23 : Ser capaç de traduir textos de tipus diferents.
 • CE5 : Ser capaç d'aprendre i utilitzar de manera adequada la gramàtica de l'anglès.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • UA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar les competències comunicatives de l'alumne en el nivell B2 segons el marc comú europeu de referència (MCER) en llengua anglesa.
 • Començar a comprendre les idees principals quan el discurs és clar i normal i es tracten assumptes quotidians que tenen lloc en el treball, en l'escola, durant el temps d'oci, etc.
 • Començar a ser competent lingüísticament en situacions habituals en països de parla anglesa.
 • Utilitzar el Campus Virtual amb totes les seues utilitats bàsiques (materials, debats, enllaços, etc.) com a plataforma d'aprenentatge virtual. Utilitzar processadors de textos i altres utilitats bàsiques d'ofimàtica en les tasques individuals o grupals assignades.
 • Saber utilitzar el laboratori d'idiomes per a millorar l'aprenentatge.
 • Reflexionar sobre el propi aprenentatge per a poder establir i reconèixer les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que s'hi presenten.
 • Utilitzar els coneixements, materials i recursos per a poder aprendre de manera autònoma.
 • Col·laborar amb l'esforç per a aconseguir un resultat o finalitat comuna, siga un treball escrit, una presentació oral, un debat o una conversa.
 • Utilitzar la llengua anglesa com a instrument de comunicació.
 • Desenvolupar habilitats professionals en llengua anglesa: presentació d'una idea, tècniques de debat, desenvolupament d'un argument, etc.
 • Començar a participar espontàniament en una conversa que tracte temes quotidians (per exemple, família, aficions,  treball, viatges, etc.).
 • Ser conscient de les diferències culturals entre la cultura nadiua i la dels països de parla anglesa.
 • Conèixer les bases de la gramàtica anglesa.
 • Conèixer i començar a practicar les eines bàsiques d'anàlisi lingüística, com l'anàlisi sintàctica, les classes de paraules, etc.
 • Usar la traducció com a eina d'aprenentatge i de contrast entre llengües.
 • Expressar-se creativament en les presentacions i comunicacions orals.
 • Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones i valorar la múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals de les persones.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Desarrollar las competencias comunicativas del alumno en el nivel B2 según el marco común europeo de referencia (MCER) en lengua inglesa
 • Empezar a  comprender las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante el tiempo de ocio, etc.
 • Empezar a desenvolverse en situaciones habituales en países de habla inglesa
 • Utilizar UACloud con todas sus utilidades básicas (materiales, debates, enlaces, etc.) como plataforma de aprendizaje virtual. Utilizar procesadores de textos y otras utilidades básicas de ofimática en las tareas individuales o grupales asignadas
 • Saber utilizar el laboratorio de idiomas para mejorar el aprendizaje
 • Reflexionar sobre el propio aprendizaje para poder establecer y reconocer las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se presentan
 • Utilizar los conocimientos, materiales y recursos para poder aprender de manera autónoma
 • Colaborar con el esfuerzo para lograr un resultado o fin común, sea un trabajo escrito, una presentación oral, un debate o una conversación
 • Utilizar la lengua inglesa como instrumento de comunicación
 • Desarrollar habilidades profesionales en lengua inglesa: presentación de una idea, técnicas de debate, desarrollo de un argumento, etc.
 • Empezar a participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos (por ejemplo, familia, aficiones,  trabajo, viajes, etc.)
 • Ser consciente de las diferencias culturales entre la cultura nativa y la de los países de habla inglesa
 • Conocer las bases de la gramática inglesa
 • Conocer y comenzar a practicar las herramientas básicas de análisis lingüístico, como el análisis sintáctico, las clases de palabras, etc.
 • Usar la traducción como herramienta de aprendizaje y de contraste entre lenguas
 • Expresarse creativamente en las presentaciones y comunicaciones orales
 • Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la múltiple conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los derechos fundamentales de las personas

 

 

Dades generals

Codi: 31010
Professor/a responsable:
PINA MEDINA, VICTOR MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix