Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA JUVENIL, NOVEL·LA NEGRA I CÒMIC EN LLENGUA FRANCESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Asignatura dedicada a trabajar las competencias socioculturales para que el alumnado atendiendo a las temáticas y técnicas narrativas pueda enriquecerse en su formación.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG5 : Ser capaç de conèixer les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma diferent dels oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC15 : Coneixement de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.
 • CC16 : Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer de la novel·la juvenil francesa contemporània, atenent a les temàtiques i tècniques narratives més rellevants.
  Reconèixer els diferents recursos, codis i convencions del còmic, especialment en l'àmbit francòfon.
  Conèixer les implicacions culturals del còmic, així com l'especificitat del seu llenguatge en l'àmbit francòfon.
  Conèixer a alguns representants de la novel·la negra a França, així com de les seues obres més rellevants.
  Conèixer i diferenciar diferents tipus de còmics, analitzant els trets i recursos de major importància.
  Conèixer els trets que permeten identificar a la novel·la negra, així com les tendències i autors més característics de França.
 • Conèixer la novel·la juvenil francesa contemporània, atenent a les temàtiques i tècniques narratives més rellevants.
 • Reconèixer els diversos recursos, codis i convencions del còmic, especialment en l'àmbit francòfon.
 • Conèixer les implicacions culturals del còmic, a més de l'especificitat del seu llenguatge en l'àmbit francòfon.
 • Conèixer alguns representants de la novel·la negra a França i les obres més rellevants.
 • Conèixer i diferenciar diversos tipus de còmics i analitzar-ne els trets i recursos de major importància.
 • Conèixer els trets que permeten identificar la novel·la negra, a més de les tendències i els autors més característics de França.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Objetivos formativos
- Conocer de la novela juvenil contemporánea de expresión francesa atendiendo a las temáticas y técnicas narrativas más relevantes
- Reconocer los distintos recursos, códigos y convenciones del cómic, especialmente en el ámbito francófono
- Conocer las implicaciones culturales del cómic, así como la especificidad de su lenguaje en el ámbito francófono
- Conocer a algunos representantes de la novela negra en Francia, así como de sus obras más relevantes
- Conocer y diferenciar distintos tipos de cómics, analizando los rasgos y recursos de mayor importancia
- Conocer los rasgos que permiten identificar a la novela negra, así como las tendencias y autores más característicos de Francia y de los países de expresión francesa

 Objetivos actitudinales
- Mostrar una actitud positiva y abierta al trabajo en grupo
- Valorar la importancia de la literatura juvenil, la novela negra y el cómic francés en el proceso de formación académica
- Comprender la importancia de la literatura juvenil, la novela negra y el cómic francés como manifestación cultural
- Capacidad para realizar trabajos en grupo.
- Relacionar las principales manifestaciones literarias de la literatura juvenil, la novela negra y el cómic francés con el contexto histórico y cultural en las que se producen
- Respetar los plazos de entrega de las distintas actividades previstas.

 Objetivos conceptuales
- Obtener una visión panorámica de la literatura juvenil, la novela negra y el cómic de expresión francesa
- Conocer las principales manifestaciones y los distintos aspectos culturales que contienen de la historia y de la cultura de Francia y de los países francófonos a partir de las obras literarias propuestas
- Comprender las diferentes características de las principales manifestaciones literarias francesas de la literatura juvenil, la novela negra y el cómic de expresión francesa

Objetivos procedimentales
- Leer y analizar los diferentes textos propuestos por el profesor
- Aplicar las técnicas de análisis y comentario de texto a los textos estudiados
- Utilizar recursos bibliográficos e informáticos para obtener información sobre la literatura juvenil, la novela y el cómic de expresión francesa
- Desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis, como herramienta fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto tanto en su vertiente formal como temática
- Desarrollar la capacidad y el hábito para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia y TICS

 

 

Dades generals

Codi: 30552
Professor/a responsable:
PERAL CRESPO, AMELIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix