Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Debidamente contextualizada en su marco histórico y sociocultural, la asignatura proyecta un estudio histórico y filológico de las principales etapas, movimientos, autores.autoras y obras de la narrativa francesa del siglo XIX. La asignatura permite completar la formación literaria del alumnado de este grado mediante el conocimiento específico de algunas de las obras narrativas más representativas de los géneros de esta etapa, así como con el estudio de los textos propuestos o de las lecturas obligatorias previamente seleccionadas.

La asignatura se relaciona con:
- Estudio de textos franceses II: Principales corrientes de la historia del pensamiento francés (cód. 30535) 
- Poesía francesa de los siglos XIX y XX (cód. 30539)
- Manifestaciones artísticas y culturales francesas de los siglos XIX y XX (cód. 30534)
- Literatura francesa y género (cód. 30536)
- Relaciones de la literatura francesa con otras literaturas (cód. 30538)

 

La asignatura se impartirá en francés.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE3 : Comprensió de la situació sociolingüística de la llengua i la literatura francesa en la producció i en l'anàlisi de textos.
 • CE5 : Capacitat de valorar les característiques, evolució i influències de les tendències literàries, artístiques i culturals com a manifestacions de l'activitat creativa en l'àmbit francès.
 • CE6 : Capacitat d'anàlisi i crítica del text literari com a manifestació creativa i reflex del context soci cultural.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE8 : Capacitat d'interpretar i comprendre les principals aportacions dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua francesa, en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.
 • CG9 : Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Obtenir una visió panoràmica de la producció narrativa francesa del segle XIX.
 • Desenvolupar les tècniques d'investigació, d'anàlisi i de crítica del text literari.
 • Desenvolupar l'elaboració i estructuració de comentaris de textos literaris i la generació de documents de caràcter crític.
 • Mostrar una actitud positiva i oberta al treball en grup.
 • Valorar la importància de l'evolució de les manifestacions artístiques franceses, com un dels pilars de la cultura occidental.
 • Conèixer les manifestacions dels diversos aspectes culturals de la història de França en les obres literàries proposades.
 • Desenvolupar el plaer de la lectura.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos formativos
- Desarrollar el placer de la lectura
- Desarrollar las técnicas de investigación, de análisis y de crítica del texto literario
- Desarrollar la elaboración y estructuración de comentarios de textos literarios y la generación de documentos de carácter crítico
- Describir las características de las diferentes manifestaciones literarias
- Reconocer las características de las distintas manifestaciones literarias en diferentes textos
- Reconocer las características comunes entre manifestaciones artísticas de distintos ámbitos
- Utilizar el léxico especializado propio de la crítica literaria

Objetivos actitudinales
- Mostrar una actitud positiva y abierta al trabajo en grupo
- Valorar la importancia de la evolución de las manifestaciones artísticas francesas como uno de los pilares de la cultura occidental
- Comprender la importancia de la literatura como manifestación cultural
- Capacidad para realizar trabajos en grupo
- Relacionar las principales manifestaciones literarias francesas con el contexto histórico y cultural en las que se producen

Objetivos conceptuales
- Obtener una visión panorámica de la producción narrativa francesa del siglo XIX
- Conocer las principales manifestaciones y los distintos aspectos culturales de la historia de Francia a partir de las obras literarias propuestas
- Comprender las diferentes características de las principales manifestaciones literarias francesas del siglo XIX
- Conocer las principales obras de estas etapas, junto con sus características literarias y su importancia en la evolución del género narrativo

Objetivos específicos aportados por el profesorado
- Obtener una visión panorámica diacrónica de la producción literaria francesa y conocer los grandes hitos literarios
- Desarrollar técnicas de análisis, de crítica y de investigación del texto literario
- Desarrollar la competencia del comentario de texto literario
- Desarrollar el interés y el placer de la lectura del texto literario
- Mostrar una actitud positiva y abierta al trabajo en grupo

 

 

Dades generals

Codi: 30537
Professor/a responsable:
VILLEGAS MESAS, REMEDIOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix