Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura  propone un estudio de las principales manifestaciones artisticas y culturales de los siglos XX y XXI en el ámbito francés. 
La asignatura se relaciona con:

- Estudio de textos franceses I: Actualidad de Francia y los países francófonos (cód. 30513) 
- Panorama general de la literatura francesa hasta el siglo XIX (30522)
- Lengua francesa: comunicación escrita I (30510)
- Lengua francesa: comunicación escrita II (30523)
- Poesía francesa de los siglos XIX y XX (cód. 30539)
- Literatura francesa y género (cód. 30536)
- Relaciones de la literatura francesa con otras literaturas (cód. 30538)

Esta asignatura se imparte en lengua francesa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE3 : Comprensió de la situació sociolingüística de la llengua i la literatura francesa en la producció i en l'anàlisi de textos.
 • CE5 : Capacitat de valorar les característiques, evolució i influències de les tendències literàries, artístiques i culturals com a manifestacions de l'activitat creativa en l'àmbit francès.
 • CE6 : Capacitat d'anàlisi i crítica del text literari com a manifestació creativa i reflex del context soci cultural.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE8 : Capacitat d'interpretar i comprendre les principals aportacions dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua francesa, en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.
 • CG9 : Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principals corrents artístics i culturals dels segles XX i XXI francesos.
 • Conèixer les obres, els autors i els esdeveniments més representatius de la cultura i l'art francesos, al llarg del segle XX i principis del XXI.
 • Saber parar atenció en els aspectes purament tradicionals de la cultura i l'art francesos, a més de saber valorar positivament el caràcter d'hibridació de les manifestacions artisticoculturals en una societat com més va més multiètnica i multilingüe.
 • Saber abordar i valorar aquestes manifestacions artístiques i culturals, com a reflex no només d'una personalitat o d'un grup creador, sinó també com a productes d'un moment històric, d'una situació social i cultural, a fi d'aconseguir una aproximació i comprensió majors de l'art i de la cultura en la societat francesa dels segles XX i XXI.
 • Mostrar una actitud científica a l'hora d'analitzar i abordar les manifestacions artístiques i culturals franceses dels segles XX i XXI.
 • Ser capaç de treballar en grup.
 • Utilitzar recursos bibliogràfics, tant en suport tradicional com en la xarxa, per a aconseguir informació, sintetitzar-la i construir el coneixement sobre les manifestacions artístiques i culturals de la societat francesa dels segles XX i XXI.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

 

Dades generals

Codi: 30534
Professor/a responsable:
CORBI SAEZ, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix