Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura pretende desarrollar estrategias de recepción, pronunciación, entonación, ritmo y producción de los fonemas franceses en la cadena hablada. Igualmente, se ocupa de la descripción de los fonemas del francés y del análisis contrastivo entre los fonemas franceses y los de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. 

La asignatura se relaciona estrechamente con "Lengua francesa. Comunicación oral I", "Lengua francesa. Comunicación oral II","Lengua francesa. Comunicación escrita I" y "Lengua francesa. Comunicación escrita II", así como con el resto de asignaturas del Grado en Estudios Franceses. 

Las clases se imparten en francés.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE2 : Capacitat per a reflexionar i descriure les característiques lingüístiques pròpies, peculiars i exclusives de la llengua francesa, així com les comunes a altres llengües, especialment les de la Comunitat Valenciana, i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del francès en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

El nivell al quals s'haurà d'arribar una volta cursada aquesta assignatura s'ha de correspondreamb el nivell B1.2 del MCER.

 • Conèixer les diferències fonamentals entre la prosòdia del francès i la prosòdia de la llengua materna.
 • Desenvolupar les cinc destreses privilegiant la producció i la comprensió oral en llengua francesa.
 • Capacitat de discriminar els fonemes francesos i de produir-los correctament en la cadena parlada i a través  de la  lectura oral.
 • Saber aplicar els coneixements bàsics de la fonètica correctiva en la comunicació oral.
 • Exercitar-se en la lectura expressiva per a millorar la pronunciació francesa.
 • Desenvolupar hàbits articulatoris i prosòdics que permeten aproximar-se tan com siga possible al parlant natiu.
 • Utilitzar recursos informàtics per a fer activitats d'expressió oral.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos específicos

1. Utilizar correctamente todos los sonidos del francés en una pronunciación adecuada y fluida

2. Conocer las peculiaridades fónicas de la lengua francesa, distinguiéndolas de las de la lengua valenciana

3. Describir el aparato fonador

4. Describir los fonemas vocálicos, semivocálicos y consonánticos

5. Desarrollar estrategias de escucha, de lectura y de producción oral

6. Utilizar recursos informáticos para realizar actividades de expresión oral

7. Servirse correctamente de los sonidos de la lengua francesa

8. Realizar transcripciones fonéticas

9. Desarrollar una actitud crítica y tolerante en el proceso de aprendizaje mediante una capacidad de participación regular

10. Apreciar la riqueza fónica del francés, insistiendo en sus aspectos comunicativo, pragmático, argumentativo e interpretativo

 

 

Dades generals

Codi: 30512
Professor/a responsable:
BELTRA NAVARRO, LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix