Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CATALÀ: LLENGUATGE D'ESPECIALITAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura optativa s’inclou en la matèria del mòdul optatiu de complementació de Filologia Catalana, juntament amb Taller de Creació Literària, Literatura Catalana Medieval i Literatures Europees, Literatura Catalana Contemporània Comparada i Contrast de Llengües a partir del Català, Català: Comentari de Textos i Competència Lingüística i Didàctica de la Llengua i la Literatura (en català). Totes aquestes assignatures s’imparteixen en quart curs del grau en Filologia Catalana i són un complement adient a les matèries obligatòries. Aquesta assignatura s’ocupa de l’estudi de la terminologia: concepte, aplicacions, fonts, metodologia de recerca, etc. Proveeix, així mateix, els fonaments per a explicar el paper de la terminologia en el procés d’estandardització i normalització lingüística. En aquest sentit és una assignatura aplicada que està lligada a les grans disciplines lingüístiques i, per tant, a les assignatures obligatòries Fonètica i Fonologia Catalanes, Morfologia Catalana, de tercer curs, i Sintaxi Catalana i Semàntica i Lexicologia Catalana, de quart. Finalment, cal lligar aquesta assignatura amb les assignatures de primer curs Català: Expressió Oral i Escrita I i Català: Expressió Oral i Escrita II, atés que es treballa, també, el discurs acadèmic.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE2 : Capacitat per a conèixer les característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE6 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard (i els diferents subestàndars) de la llengua catalana, i també conèixer i saber aplicar els mecanismes de creació i innovació lèxica per a adequar-se a les necessitats comunicatives del món actual.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objectius formatius:

1. Aplicar els objectius, la metodologia i els àmbits d’actuació de la terminologia, i definir les relacions que manté amb altres disciplines de la lingüística (lexicologia, lexicografia, traducció) i de les ciències en general.
2. Caracteritzar el llenguatge d’especialitat i conéixer els trets essencials dels àmbits d’especialització, sobretot, acadèmic.
3. Explicar el paper sociocultural de la terminologia en el passat i en la societat contemporània.
4. Fer servir adequadament les eïnes bàsiques per al desenvolupament de l’activitat científica en l’estudi i en la producció terminològica en català; concretament, quant a l’àmbit de la terminologia: a) els corrents teòrics més importants, b) la bibliografia bàsica disponible, c) les bases de dades terminològiques en català i d’altres llengües i els diccionaris terminològics del català i de la resta de llengües romàniques; i quant a les habilitats intel·lectuals fonamentals: a) la recaptació, el tractament i la interpretació de les dades, b) l’elaboració i la comprovació d’hipòtesis de treball, c) l’extracció de conclusions, etc.
5. Expressar-se oralment i per escrit en un registre formal adequat per a l’àmbit acadèmic.

Objectius específics aportats pel professorat:

1. Aplicar els mecanismes de producció lèxica del català i de generació i d’organització dels conceptes, i preveure les dificultats que puguen plantejar, amb una especial atenció al procés de normalització terminològica.
2. Resoldre problemes vinculats amb la producció terminològica.
3. Explicar els trets generals dels diversos llenguatges d’especialitat (prototípicament, del món científic)
4. Atendre els trets essencials dels diversos àmbits d’especialitat per a la producció terminològica.
5. Explicar el paper de la terminologia en la vehiculació del coneixement cientificotècnic i la vertebració del coneixement i la societat (implicacions econòmiques, socials, polítiques i culturals).
6. Explicar el paper de la terminologia en el procés de normalització lingüística i el paper del llenguatge d’especialitat en el procés històric de creació de la llengua catalana.
7. Fer servir correctament i amb eficàcia comunicativa la normativa (especialment la pronúncia però també l’ortografia, la gramàtica, la lexicosemàntica i la fraseologia) que regula l’ús de la llengua en el registre formal de l’àmbit acadèmic, sobretot dels textos expositivoargumentatius (en el canal oral: exposició, debat i entrevista; en el registre escrit: informe i treball acadèmic.
8. Fer servir correctament les convencions ortotipogràfiques del registre formal escrit de l’àmbit acadèmic.

 

 

 

Dades generals

Codi: 30056
Professor/a responsable:
MARTINEZ MARTINEZ, CATERINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix