Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA CATALANA DEL SEGLE XIX

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Dins del pla d’estudis en què s’insereix, aquesta assignatura es justifica pel fet que una part essencial de la formació del filòleg ha de ser l’estudi sistemàtic de la història literària (principals etapes, corrents estètics, gèneres, autors i obres) a través de l’anàlisi i de la valoració estètica i conceptual dels textos més representatius de cada moment històric, així com dels seus contextos de producció, amb especial referència a la seua aportació al cànon literari europeu.

Aquesta assignatura se centra en la la literatura i cultura catalanes del Vuit-cents, amb una atenció particular a la revisió crítica de conceptes o moviments com literatura popular i culta, Romanticisme, Renaixença, modernització teatral o narrativa i, encara, alguns aspectes del Modernisme; i és l’única en la qual l’alumnat podrà estudiar amb un cert detall els inicis de la modernitat literària i estètica catalanes del segle XIX i la fixació de l’imaginari simbòlic identitari heretat, en gran part, pel segle XX i encara vigent avui dia.

Aquesta matèria, juntament amb les que el pla d’estudis dedica a l’estudi de la literatura moderna i contemporània, les relacions de la literatura catalana amb altres literatures, la literatura popular, el teatre, les relacions entre literatura, cultura i art i la didàctica de la llengua i literatura (en català), constitueixen el vessant literari de la formació del filòleg especialitzat en català.

Per altra part, en aquesta assignatura s’hi fa una atenció singular als problemes de lectura i edició dels textos literaris prenormatius, coneixements fonamental per a la comprensió, estudi i recuperació de tot el patrimoni cultural i literari del Vuit-cents.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE5 : Capacitat per a comprendre la història de la llengua catalana a través dels textos, els canvis socials, culturals i polítics de manera que es puga establir una ordenació històrica, social i cultural.
 • CE6 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard (i els diferents subestàndars) de la llengua catalana, i també conèixer i saber aplicar els mecanismes de creació i innovació lèxica per a adequar-se a les necessitats comunicatives del món actual.
 • CE7 : Capacitat de conèixer les tendències històriques de la literatura en llengua catalana i el seu context, per a definir l'evolució del pensament literari en llengua catalana i l'impacte social que té.
 • CE8 : Ser capaç de conèixer les diferents èpoques, moviments, models i valors descrits en la literatura catalana, així com les tradicions en les quals s'emmarquen, els recursos textuals concrets que utilitzen, atenent particularment l'estudi comparatiu d'elements comuns i diferents dins del mateix context literari o entre contextos literaris diferents.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Objectius formatius:

1.            Capacitat per a contextualitzar les obres literàries, és a dir, inserir-les en la societat en el moment de la seua gestació.

2.            Ser capaç d’apreciar la diversitat d’escriptures literàries, sobretot, entre els models ficcionals i els no ficcionals.

3.            Ser capaç d’entendre el conjunt d’obres canòniques i saber explicar les raons de la seua posició segons estudiosos, crítics i lectors.

4.            Capacitat per detectar els valors ideològics de les obres literàries així com la seua transmissió en el conjunt de missatges que generen. Especialment pel que fa a qüestions de classes socials, gènere, opcions sexuals, posicions al si de grups perifèrics i/o hegemònics en una societat.

Objectius específics aportats pel professorat:

1. Promoure en l'alumnat tant el coneixement i l'interés per la recerca en la cultura literària catalana del Vuit-cents, com l’assumpció del patrimoni literari propi d’aquest segle.

2. Estimular en l'alumnat el gust pel coneixement de la recepció i transformació dels grans corrents culturals i estètics europeus (romanticisme, positivistme, realisme, parnassianisme, etc) en la literatura i cultura catalanes.

(continua en Guia docent)

 

 

 

Dades generals

Codi: 30043
Professor/a responsable:
SANSANO I BELSO, GABRIEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix