Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA CATALANA DEL SEGLE XV (II)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Es tracta d’una assignatura impartida pel Departament de Filologia catalana i dissenyada perquè els alumnes del grau homònim assolisquen una formació sòlida en una part de les manifestacions més representatives de la literatura catalana del segle XV, ja que l'altra part d'aquestes manifestacions s'estudia en l'assignatura de 3r curs Literatura catalana del segle XV (I).

 

L'assignatura pertany al mòdul d'especialització del grau en Filologia catalana i, per tant, és obligatòria per als estudiants que s'hi matriculen. Té caràcter semestral i s’imparteix en el segon semestre del curs. Consta de 6 crèdits, dels quals 2,4 són presencials i 3,6 no presencials; alhora, dels presencials 1,8 són teòrics mentre que 0,6 tenen caràcter pràctic.

 

Dins del pla d’estudis en què s’insereix, aquesta assignatura es justifica pel fet que una part essencial de la formació del filòleg ha de ser l’estudi sistemàtic de la història literària (principals etapes, corrents, gèneres, autors i obres) a través de l’anàlisi i de la valoració estètica i conceptual dels textos més representatius de cada moment històric, així com dels seus contextos de producció, amb especial referència a la seua aportació al cànon literari europeu.

 

Aquesta assignatura, així com la de Literatura catalana del segle XV (I), de 3r curs, se centra en la segona etapa de l’època medieval, mentre que la primera etapa d’aquest mateixa època, segles XIII-XIV, és objecte d’atenció en l'assignatura Literatura catalana: primeres grans obres, de 2n curs. Aquestes tres matèries, juntament amb les que el pla d’estudis dedica a l’estudi de la literatura moderna i contemporània, les relacions de la literatura catalana amb altres literatures, la literatura popular, el teatre, les relacions entre literatura, cultura i art i la Didàctica de la llengua i literatura (en català), constitueixen el vessant literari de la formació del filòleg especialitzat en català.

 

Per altra part, tant aquesta assignatura com les altres dedicades a les lletres medievals constitueixen un instrument fonamental per a l’estudi directe de la llengua antiga, cosa per la qual esdevenen complementàries de les matèries del pla d’estudis centrades específicament en l’estudi lingüístic diacrònic del català.

 

En aquesta assignatura, l’alumne adquireix coneixements i competències bàsiques per a la seua formació literària, cultural i lingüística, que li permetran assolir la capacitació necessària per a l’exercici professional, principalment, de la docència en els diferents nivells educatius i de la recerca científica i filològica, però també d’altres activitats tals com les relacionades amb l’assessorament cultural, la comunicació, el món editorial, la traducció, etc., per a les quals habilita el grau en Filologia catalana.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE5 : Capacitat per a comprendre la història de la llengua catalana a través dels textos, els canvis socials, culturals i polítics de manera que es puga establir una ordenació històrica, social i cultural.
 • CE6 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard (i els diferents subestàndars) de la llengua catalana, i també conèixer i saber aplicar els mecanismes de creació i innovació lèxica per a adequar-se a les necessitats comunicatives del món actual.
 • CE7 : Capacitat de conèixer les tendències històriques de la literatura en llengua catalana i el seu context, per a definir l'evolució del pensament literari en llengua catalana i l'impacte social que té.
 • CE8 : Ser capaç de conèixer les diferents èpoques, moviments, models i valors descrits en la literatura catalana, així com les tradicions en les quals s'emmarquen, els recursos textuals concrets que utilitzen, atenent particularment l'estudi comparatiu d'elements comuns i diferents dins del mateix context literari o entre contextos literaris diferents.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objectius formatius:

1. Analitzar i interpretar l’Espill de Jaume Roig, la Vita Christi d’Isabel de Villena i les narracions mitològiques de Joan Roís de Corella, a partir de la lectura crítica d’aquestes, de les lliçons del professorat i d'algunes de les aportacions bibliogràfiques més solvents i orientatives. 

2. Relacionar aquestes obres amb els contextos literaris, socials i culturals en què foren escrites.

3. Assolir unes bases mínimes per a l’estudi del teatre d’arrel medieval, en especial atenció al “Misteri d’Elx”.

4. Entendre suficientment el català antic.

5. Dominar la metodologia i les tècniques de realització i presentació, oral i escrita, de comentaris literaris a partir de l'aplicació d'aquestes a textos pertanyents a les obres objecte d'estudi de l’assignatura.

6. Dominar la metodologia i les tècniques d’elaboració i presentació, oral i escrita, a partir de l'aplicació d'aquestes a un treball científic sobre algun aspecte relacionat amb la matèria del curs.

7. Assolir un nivell alt de correcció lingüística i de cura tant en l’elaboració de textos escrits pertanyents al registre científic propi de la matèria (treball, comentaris de text) com en les exposicions orals que es facen a classe (caldrà tenir molt en compte la normativa ortogràfica, morfosintàctica i lexicosemàntica, així com la de pronúncia).

8. Fer servir correctament les convencions ortotipogràfiques del registre formal escrit de l'àmbit acadèmic.

9. Desenvolupar la curiositat intel·lectual per les lletres catalanes antigues i els seus contextos de producció. 

 

Objectius específics aportats pel professorat:

 

1. Promoure en l'alumnat l'interés per la recerca en la cultura literària catalana de l'edat mitjana.

2. Estimular en l'alumnat la indagació de les relacions entre la literatura catalana medieval (especialment la del s. XV) i altres literatures europees, fonamentalment romàniques, de la mateixa època.

3. Estimular en l'alumnat la indagació de les relacions entre la literatura catalana medieval (especialment la del s. XV) i altres manifestacions culturals, ideològiques i artístiques de la mateixa època.

4. Fer servir correctament i amb eficàcia comunicativa la normativa (especialment la pronúncia però també l’ortografia, la gramàtica, la lexicosemàntica i la fraseologia)  que regula l’ús de la llengua en el registre formal de l’àmbit acadèmic, sobretot dels textos expositivoargumentatius (en el canal oral: exposició, debat, lectura expressiva i entrevista; en el registre escrit: informe i treball acadèmic).

5. Fer servir correctament les convencions ortotipogràfiques del registre formal escrit de l’àmbit acadèmic.

 

 

 

Dades generals

Codi: 30042
Professor/a responsable:
ALEMANY FERRER, RAFAEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix