Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SINTAXI CATALANA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura obligatòria d'especialitat se situa en la matèria del mòdul d'especialitat "Llengua catalana: sincronia i diacronia" del Grau en Filologia Catalana, juntament amb "Morfologia catalana", "Sociolingüística catalana", "Els parlars catalans" i "Orígens i evolució de la llengua catalana" i "Fonètica i Fonologia Catalanes" de tercer curs; i "Semàntica i lexicologia catalana" de quart; i "Fonaments de la norma lingüística catalana" de segon i "Història social de la llengua catalana" de primer curs. Amb "Fonètica i Fonologia Catalanes", "Morfologia Catalana" i "Semàntica i lexicologia catalanes" representen l'estudi aprofundit dels subsistemes lingüístics, amb un grau de reflexió important.

Aquesta assignatura proveeix una formació fonamental per a les futures tasques professionals en què prenga part el català (docència, traducció, assessorament lingüístic i literari, planificació lingüística, etc.). 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE2 : Capacitat per a conèixer les característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE4 : Ser capaç de conèixer i analitzar les variants de registre diacròniques, diatòpiques i diastràtiques de la llengua catalana reconeixent el valor i la riquesa de la variació com a patrimoni dels valencians, catalans i balears.
 • CE5 : Capacitat per a comprendre la història de la llengua catalana a través dels textos, els canvis socials, culturals i polítics de manera que es puga establir una ordenació històrica, social i cultural.
 • CE6 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard (i els diferents subestàndars) de la llengua catalana, i també conèixer i saber aplicar els mecanismes de creació i innovació lèxica per a adequar-se a les necessitats comunicatives del món actual.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

Aquesta assignatura obligatòria d'especialitat se situa en la matèria del mòdul d'especialitat "Llengua catalana: sincronia i diacronia" del Grau en Filologia Catalana, juntament amb "Morfologia catalana", "Sociolingüística catalana", "Els parlars catalans" i "Orígens i evolució de la llengua catalana" i "Fonètica i Fonologia Catalanes" de tercer curs; i "Semàntica i lexicologia catalana" de quart; i "Fonaments de la norma lingüística catalana" de segon i "Història social de la llengua catalana" de primer curs. Amb "Fonètica i Fonologia Catalanes", "Morfologia Catalana" i "Semàntica i lexicologia catalanes" representen l'estudi aprofundit dels subsistemes lingüístics, amb un grau de reflexió important.
Aquesta assignatura proveeix una formació fonamental per a les futures tasques professionals en què prenga part el català (docència, traducció, assessorament lingüístic i literari, planificació lingüística, etc.). 

1. Explicar els elements constitutius de la sintaxi del català segons una perspectiva sincrònica.

2. Fer servir adequadament les aïnes bàsiques per al desenvolupament l’activitat científica en l’estudi sintacticosemàntic en català.

2.1.  Atés un context en què cal avaluar un fenomen sintàctic, explicar-lo segons el corrent de la lingüística que millor s’hi adirà i aplicar-hi críticament la informació que en fornirà la bibliografia, els corpora textuals, el diccionaris i altres fonts.

2.2.  Atés un context en què cal avaluar un fenomen sintàctic, ser capaç de recaptar, tractar  i interpretar les dades, d’elaborar i comprovar hipòtesis de treball i d’extraure conclusions.

3. Representar en forma d'arbre esquemàtic una anàlisi sintàctica atenent els fonaments teòrics que hi donen suport.

4. Utilitzar els recursos informàtics i les noves tecnologies per a aprofundir en el coneixement de la sintaxi catalana.

5. Expressar-se oralment i per escrit en un registre formal adequat per a l’àmbit acadèmic.

6. Explicar la rellevància de la sintaxi en l’evolució del llenguatge humà i els factors que incideixen en la variació i el canvi sintàctics com a adaptació del sistema lingüístic a les necessitats comunicatives i socials dels parlants. 

7. Explicar els principals problemes associats a la sintaxi (ja siguen de caire general o vinculats als model de llengua oral formal) i la transcendència social i didàctica que poden tenir.

8. Valorar positivament la necessitat de reflexió sobre la sintaxi, sobre la manera en què s'estructuren les llengües, sobre la naturalesa de les construccions que les formen i sobre les capacitats humanes en què se sostenen.

 

 

Dades generals

Codi: 30041
Professor/a responsable:
SEGURA I LLOPES, CARLES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix