Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA CATALANA: CINEMA I IMATGE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Els coneixements i les competències que l'alumnat pot assolir en aquesta assignatura col·laboren en l'adquisició d'una competència literària, cultural, en primer terme, i lingüística, en segon, que li permeta assolir una formació vàlida per a les tasques docents, investigadores, de crítica literària, d'assessorament i dinamització culturals o de creació pròpies del grau de Filologia Catalana. Així mateix, aquesta assignatura es coordina especialment amb la resta d'assignatures de literatura catalana contemporània per tal que l'alumnat obtinga una formació òptima en aquest període històric, que abaste tots els períodes i gèneres. També es coordina, secundàriament, amb la resta d'assignatures de la matèria Literatura Catalana, per tal de dotar l'alumnat d'una formació literària que comprenga tota la història de la literatura catalana.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE2 : Capacitat per a conèixer les característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE4 : Ser capaç de conèixer i analitzar les variants de registre diacròniques, diatòpiques i diastràtiques de la llengua catalana reconeixent el valor i la riquesa de la variació com a patrimoni dels valencians, catalans i balears.
 • CE6 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard (i els diferents subestàndars) de la llengua catalana, i també conèixer i saber aplicar els mecanismes de creació i innovació lèxica per a adequar-se a les necessitats comunicatives del món actual.
 • CE7 : Capacitat de conèixer les tendències històriques de la literatura en llengua catalana i el seu context, per a definir l'evolució del pensament literari en llengua catalana i l'impacte social que té.
 • CE8 : Ser capaç de conèixer les diferents èpoques, moviments, models i valors descrits en la literatura catalana, així com les tradicions en les quals s'emmarquen, els recursos textuals concrets que utilitzen, atenent particularment l'estudi comparatiu d'elements comuns i diferents dins del mateix context literari o entre contextos literaris diferents.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objectius formatius:
1. Proporcionar una formació filològica general i un coneixement específic dels
aspectes lingüístics, literaris i culturals de la llengua i la literatura catalanes.
2. Proporcionar les eines necessàries per a estudiar i conéixer els diferents
aspectes de la llengua des d¿una perspectiva lingüística i literària. Eines que es
derivaran de l'adquisició de les tècniques i aptituds que calguen per a aplicar
els coneixements adquirits en els diferents camps i orientacions.
Objectius conceptuals
3. Conéixer el marc teòric i la bibliografia bàsica de l'estudi de l'evolució dels
llenguatges escènics.
4. Comprendre la semiòtica de la imatge i relacionar-la amb d'altres llenguatges
artístics i mediàtics.
Objectius procedimentals
5. Analitzar les relacions entre cinema i literatura, amb especial referència a les
adaptacions cinematogràfiques basades en la literatura catalana.
6. Descobrir els valors cognitius de la literatura i comparar-los amb els artístics.
7. Aplicar el mètode analògic com a forma d'interpretar diferents expressions
artístiques i ideològiques.
Objectius actitudinals
8. Fomentar l'interés i la curiositat intel·lectual per a la interpretació de les
diferents manifestacions artístiques des d'una disciplina multidisciplinar.
9.Desenvolupar el plaer de la lectura i del cinema.

 

 

Dades generals

Codi: 30039
Professor/a responsable:
ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix