Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ELS PARLARS CATALANS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura obligatòria d'especialitat s'ubica en la matèria del mòdul d'especialitat "Llengua catalana: sincronia i diacronia" del Grau en Filologia Catalana, juntament amb "Fonètica i fonologia catalanes", "Sociolingüística catalana", "Morfologia catalana" i "Orígens i evolució de la llengua catalana" de tercer curs; "Sintaxi catalana" i "Semàntica i lexicologia catalana" de quart; i "Fonaments de la norma lingüística catalana" de segon i "Història social de la llengua catalana" de primer curs. Amb "Fonètica i fonologia catalanes", "Sintaxi catalana" i "Semàntica i lexicologia catalanes" representen l’estudi aprofundit dels subsistemes lingüístics, amb un grau de reflexió important. Aquesta assignatura proveeix una formació fonamental per a les futures tasques professionals en què el català estiga involucrat (docència, traducció, assessorament lingüístic i literari, planificació lingüística, etc.).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE2 : Capacitat per a conèixer les característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE4 : Ser capaç de conèixer i analitzar les variants de registre diacròniques, diatòpiques i diastràtiques de la llengua catalana reconeixent el valor i la riquesa de la variació com a patrimoni dels valencians, catalans i balears.
 • CE5 : Capacitat per a comprendre la història de la llengua catalana a través dels textos, els canvis socials, culturals i polítics de manera que es puga establir una ordenació històrica, social i cultural.
 • CE6 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard (i els diferents subestàndars) de la llengua catalana, i també conèixer i saber aplicar els mecanismes de creació i innovació lèxica per a adequar-se a les necessitats comunicatives del món actual.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Conéixer l’origen, l’evolució i la situació actual de les varietats geogràfiques catalanes, valencianes i balears.
1.1. Conéixer les característiques generals dels parlars catalans, valencians i balears.
1.2. Conéixer la metodologia bàsica per a la recerca dialectal.
1.3. Utilitzar adequadament les aïnes bàsiques del treball científic com ara: la bibliografia disponible, les noves tecnologies aplicades a dialectologa, els corpus existents, la síntesi de la informació teòrica, l’organització del material.
1.4. Valorar la variació del català amb els mitjans conceptuals que forneix la dialectologia.

2. Fer servir adequadament les aïnes bàsiques per al desenvolupament de l’activitat científica en l’estudi de la variació lingüísticogeogràfica del català.

2.1. Atés un context en què cal avaluar un determinat parlar, explicar-lo segons el corrent de la lingüística que millor s’hi adirà i aplicar-hi críticament la informació que en fornirà la bibliografia, els corpora i els diccionaris dialectals existents i els atles lingüístics.

2.2. Atés un context en què cal avaluar un determinat parlar, ser capaç de recaptar, tractar i interpretar les dades, d’elaborar i comprovar hipòtesis de treball i d’extraure conclusions.
3. Saber utilitzar els recursos informàtics i les noves tecnologies per a aprofundir en el coneixement dels dialectes catalans, especialment pel que fa a la utilització de programes informàtics que permeten elaborar mapes dialectals (Corel Drawn) i a la utilització de l'alfabet fonètic internacional.

4. Expressar-se oralment i per escrit en un registre formal adequat per a l’àmbit acadèmic.

4.1. Fer servir correctament i amb eficàcia comunicativa la normativa (especialment la pronúncia però també l’ortografia, la gramàtica, la lexicosemàntica i la fraseologia) que regula l’ús de la llengua en el registre formal de l’àmbit acadèmic, sobretot dels textos expositivoargumentatius (en el canal oral: exposició, debat i entrevista; en el registre escrit: informe i treball acadèmic.

4.2. Fer servir correctament les convencions ortotipogràfiques del registre formal escrit de l’àmbit acadèmic.

5. Saber com s'elabora un qüestionari lingüístic
6. Saber interpretar un atles dialectal

 

 

Dades generals

Codi: 30037
Professor/a responsable:
BELTRAN I CALVO, VICENT
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix